IJ-nr 2011-06 - Ambulansesjåførsaken - Ambulansesjåfør mot Dagbladet - Borgarting lmrett 2013-04-23