Sosiale Medier

Aftenposten

Aftenpostens etiske husregler gjelder også for medarbeidere når de engasjerer seg i sosiale medier eller blogger. Engasjement i slike medier må ikke føre til at det kan stilles spørsmål ved medarbeiderens integritet og troverdighet i den rolle vedkommende har i Aftenpostens redaksjon. Redaksjonelle medarbeidere kan ikke opptre på Aftenpostens vegne på sosiale medier eller private blogger, uten at det er avklart med redaksjonsledelsen.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i underskriftskampanjer eller aksjoner hvis det kan reise tvil om deres eller redaksjonens uavhengighet eller troverdighet. Dette gjelder også kampanjer i sosiale medier.

Redaksjonelle medarbeidere må vise stor aktsomhet ved omgang med kolleger/venner i eller utenfor Aftenposten når det gjelder omtale av saker som er planlagt eller i arbeid. Det gjelder også omtale av slike saker i sosiale medier. Redaksjonelle medarbeidere kan ikke gå ut med interne, redaksjonelle vurderinger, uten at det er klarert med redaksjonsledelsen.

TV2

2.4 TV 2s ansatte skal opptre under eget navn i sosiale medier og vise særlig aktsomhet hvor uttalelser gis spontant og til mange.

2.5 Det er god presseskikk å skille kommentatorvirksomhet fra annen journalistikk. Som redaksjonell medarbeider skal du ikke tilkjennegi dine meninger om en sak du dekker eller på saksfelt du må anta det kan bli aktuelt for deg å dekke. Dette gjelder også blogger, sosiale medier og debattinnlegg.

 

Sosiale medier og offentlig ordskifte

1. Vær varsom i sosiale medier

TV 2 forvalter en av landets sterkeste merkevarer. Mediebedriften oppfordrer ansatte til å delta i ulike sosiale medier, men som TV 2-ansatt har du ansvar for å ivareta både bedriftens og ditt eget renommé. I sosiale medier er det svært kort vei til publisering og du bør tenke gjennom om innlegg kan være i konflikt med øvrige plakater, lojalitetshensyn og regler man som redaksjonelt ansatt er bundet av. Dette gjelder spesielt åpne profiler som kan leses av alle og i tilfeller der man presenterer seg som representant for TV 2. Programledere og profilerte reportere som utgjør en del av TV 2s redaksjonelle uttrykk og i allmennheten vil oppfattes som representanter for TV 2 har et særlig ansvar for varsomhet på dette punktet.

2. Vær varsom med intern informasjon

Opplysninger som blir gitt i redaksjonsmøter eller i redaksjonslokalet kan skade bedriften eller det redaksjonelle arbeidet om det blir gjort kjent gjennom sosiale medier eller i offentlig ordskifte.

3. Dine meninger må ikke skade troverdigheten

Det er god presseskikk å skille kommentarvirksomhet fra annen journalistikk. Som redaksjonell medarbeider skal du ikke tilkjennegi dine meninger om en sak du dekker eller kan komme til å dekke. Dette gjelder også blogger, sosiale medier og debattinnlegg. Programledere og profilerte reportere som utgjør en del av TV 2s redaksjonelle uttrykk og i allmennheten vil oppfattes som representanter for TV 2 har et særlig ansvar for varsomhet på dette punktet.

Er du i tvil på noen av disse punktene, bør du søke råd fra din redaksjonelle arbeidsleder.

NRK

2.2.D. NRKs redaksjonelle medarbeidere skal ved bruk av sosiale medier i privat sammenheng alltid utvise stor varsomhet når det gjelder ytringer som setter medarbeiderens faglige integritet i fare. De generelle varsomhetsreglene i Vær varsom-plakaten og i NRKs tilsettingsvilkår gjelder også ved privat bruk av sosiale medier. NRKs redaksjonelle medarbeidere skal som privatpersoner i det offentlige rom ikke ytre seg i diskusjoner om redaksjonelle forhold i NRK. Redaksjonelle ledere kan innskrenke medarbeideres arbeidsområde hvis aktivitet på sosiale medier påvirker medarbeidernes uavhengighet og troverdighet.

Nettavisen

Sosiale medier er en viktig kanal for Mediehuset Nettavisen, både for å motta informasjon, og for å kommunisere ut. Medarbeidere oppfordres til å vise aktsomhet i bruken av sosiale medier.

Medarbeiderne oppfordres til å vise respekt for kolleger og ledere, unngå å bruke nettet som en kanal for misnøye, unngå negative kommentarer om arbeidsgiver, kunder, konkurrenter og andre ansatte – og til å tenke over at «alle» kan lese det som publiseres.

Nettavisen har mye av sin dialog med lesere og kilder via elektroniske verktøy. Det er viktig at omgivelsene har tillit til at dialogen er forsvarlig og konfidensiell.

I Nettavisen er det nulltoleranse for å utgi seg for andre på e-post eller tekstmeldinger, eller å redigere på kollegers Facebook-sider.

NTB

Bruk av sosiale medier for redaksjonelle medarbeidere i NTB

 

1. Innledning:

Sosiale medier har gjort det lettere å kommunisere. Derfor har NTB for lengst tatt i bruk de "nye" mediene i sin kommunikasjon med kunder, journalister, medieledere og allmennheten for øvrig. Mange i bedriften er aktive brukere, og rutiner for å kunne fange opp nyheter fra blogger, twitter, facebook mfl er allerede innarbeidet.

 

Sosiale medier spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsdebatten, og har også vist seg å være en viktig kilde for formidling av nyheter. Denne plattformen er på den måten blitt en mediekanal på linje med andre, mer tradisjonelle kilder.

 

NTB oppfordrer alle sine medarbeidere til å ta i bruk sosiale medier i det journalistiske arbeidet. Aktiviteten på sosiale medier må skje på en måte hver og en er komfortabel med.

 

Bruk av sosiale medier i  arbeidstiden skal først og fremst ha et profesjonelt formål.

 

2. Etisk standard

Selv om framveksten av blogger og andre sosiale kanaler kan stille oss overfor til nå ukjente presseetiske problemstillinger, er det viktig å understreke at NTBs etiske regelverk gjelder også for disse plattformene. Les derfor dette regelverket og merk at det som framkommer i retningslinjene du nå leser må oppfattes som et tillegg. For øvrig vil retningslinjene i Vær Varsom-plakaten også være relevante.

 

3. Opphavsrett

Sørg for å opptre på en måte som ikke bryter med de allmenne opphavsrettsbestemmelsene. Dette gjelder både for tekst, foto og levende bilder.

 

4. Privat og offentlig

Skillet mellom profesjonell og privat bruk av sosiale medier er ofte ikke tydelig. Derfor:

 • Regn med at det du skriver vil bli assosiert med den jobben du har, og opptre deretter.
 • Unngå nedsettende og karakteriserende omtale av enkeltpersoner, eller bidrag som kan reise spørsmål ved din egen eller bedriftens troverdighet, pålitelighet og uavhengighet.
 • Betrakt twitter, facebook og andre fora som offentlige arenaer. Et godt tips kan være ikke å si noe i sosiale fora som du ikke ville sagt offentlig på annen måte, f.eks i et avisintervju.
 • Er du i tvil om du skal legge ut noe, la være.
 • Identifiser deg!

 

5. Sosiale medier som nyhetskilde

 • Alle redaksjonelle medarbeidere skal være i stand til å følge med på sosiale medier og aktivt bruke innhold derfra i sitt journalistiske arbeid.
 • Krav til vesentlighet, pålitelighet og troverdighet er det samme som for all annen faktainnhenting.
 • Vurder opplysningene og kildens troverdighet. Er du i tvil om innholdet, sjekk med originalkilden eller få opplysningene verifisert på annen måte.
 • Vær oppmerksom på fabrikerte historier og falske identiteter!

 

 

6. Publisering i sosiale medier

 • Det er ikke aktuelt for NTB å legge ut HAST-meldinger på twitter og/eller facebook (eventuelt andre sosiale medier).
 • Innhold vi tar betalt for er forbeholdt byråets kunder. Distribusjon av innhold på sosiale meder skal skje i henhold til dette hovedprinsippet.
 • NTB-medarbeidere med kjennskap til viktig informasjon, må ikke dele denne kunnskapen på sosiale nettsteder før det er publisert i nyhetstjenesten.
 • Henvisning/lenking til publisert NTB-materiale (tekst, foto, video) på kunders nettsider, vil være et positivt bidrag til å skape oppmerksomhet om selskapet og dets aktiviteter.
 • Fortell gjerne hvor du er og hva du gjør!

 

7. Tilrettelegging og spørsmål

NTB skal veilede medarbeiderne i bruk av sosiale medier, herunder hvordan man setter opp og administrerer en konto. Søk for øvrig råd hos avdelingsleder.

Hamar Arbeiderblad

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I HAMAR ARBEIDERBLAD

Bruken av og aktiv deltakelse i ulike sosiale medier er økende. Det er positivt at våre medarbeidere er til stede på ulike sosiale medier, særlig fordi dette er et viktig arbeidsredskap i hverdagen. 

Samtidig må det stilles krav til redaksjonelle medarbeidere om at man verner om sin integritet og troverdighet på sosiale medier, slik det er nedfelt i Vær Varsom-plakaten 2.3. Ukritisk deltakelse på sosiale medier kan også undergrave Hamar Arbeiderblads troverdighet og habilitet.

Å uttrykke seg på sosiale medier er å ytre seg i det offentlige rom, noe som også er slått fast av Pressens Faglige Utvalg. For redaksjonelle medarbeidere innebærer det begrensninger på hvordan man deltar på sosiale medier.

Redaksjonelle medarbeidere må avstå fra ytringer som undergraver egen troverdighet, mediets troverdighet eller skaper habilitetsproblemer i det journalistiske arbeidet. Det innebærer en særlig årvåkenhet knyttet til å mene, like eller dele noe om offentlige personer, politiske partier, organer, virksomheter eller andre konkrete saker som dekkes journalistisk av Hamar Arbeiderblad.  

Drøftet med redaksjonsklubben 3. desember 2013.

Kommunal Rapport

Også i sosiale medier må alle medarbeidere opptre slik at det ikke svekker tilliten og troverdigheten til den enkelte eller mediehuset

Bergensavisen

Interne retningslinjer for sosiale medier og offentlig ordskifte

1. Vær varsom i sosiale medier

Bergensavisen forvalter en av byens sterkeste merkevarer. Mediebedriften oppfordrer ansatte til å delta i ulike sosiale medier, men som BA-ansatt har du ansvar for å ivareta både bedriftens og ditt eget renommé. I sosiale medier er det svært kort vei til publisering og du bør tenke gjennom om innlegg kan være i konflikt med øvrige plakater, lojalitetshensyn og regler man som ansatt er bundet av. Dette gjelder spesielt åpne profiler som kan leses av alle og i tilfeller der man presenterer seg som representant for Bergensavisen. Journalister og andre profilerte ansatte som i allmennheten vil oppfattes som representanter for Bergensavisen har et særlig ansvar for varsomhet på dette punktet.

2. Vær varsom med intern informasjon

Opplysninger som blir gitt i interne møter og/eller i redaksjonslokalet kan skade bedriften eller det redaksjonelle arbeidet om det blir gjort kjent gjennom sosiale medier eller i offentlig ordskifte. Opplysninger om andre interne forhold kan også skade bedriften og det redaksjonelle arbeidet.

3. Din opptreden må ikke svekke integriteten

Bergensavisens medarbeidere må ikke skrive eller involvere seg i noe på nettet som kan svekke deres profesjonelle integritet. Vær varsom med hvem du slipper til som «venn» på sosiale medier. Av hensyn til egen habilitet må du unngå politisk eller annen ensidighet på vennelisten. Styr også unna personer du tror kan bli en belastning for ditt arbeid.

4. Dine meninger må ikke skade troverdigheten

Det er god presseskikk å skille kommentarvirksomhet fra annen journalistikk. Som redaksjonell medarbeider skal du ikke tilkjennegi dine meninger om en sak du dekker eller kan komme til å dekke. Dette gjelder også blogger, sosiale medier og debattinnlegg. Journalister og andre profilerte ansatte som i allmennheten vil oppfattes som representanter for Bergensavisen har et særlig ansvar for varsomhet på dette punktet.

Er du i tvil på noen av disse punktene, bør du søke råd fra din arbeidsleder. 

Åndalsnes Avis

Interne retningslinjer for sosiale medier og offentlig ordskifte

1. Vær varsom i sosiale medier

Åndalsnes Avis forvalter ei sterk merkevare i Rauma. Mediebedriften oppfordrer ansatte til å delta i ulike sosiale medier, men som ÅA-ansatt har du ansvar for å ivareta både bedriftens og ditt eget renommé. I sosiale medier er det svært kort vei til publisering og du bør tenke gjennom om innlegg kan være i konflikt med øvrige plakater, lojalitetshensyn og regler man som ansatt er bundet av. Dette gjelder spesielt åpne profiler som kan leses av alle og i tilfeller der man presenterer seg som representant for Åndalsnes Avis. Journalister og andre ansatte som i allmennheten vil oppfattes som representanter for har et særlig ansvar for varsomhet på dette punktet.

2. Vær varsom med intern informasjon

Opplysninger som blir gitt i interne møter og/eller i redaksjonslokalet kan skade bedriften eller det redaksjonelle arbeidet om det blir gjort kjent gjennom sosiale medier eller i offentlig ordskifte. Opplysninger om andre interne forhold kan også skade bedriften og det redaksjonelle arbeidet.

3. Din opptreden må ikke svekke integriteten

Åndalsnes Avis sine medarbeidere må ikke skrive eller involvere seg i noe på nettet som kan svekke deres profesjonelle integritet. Vær varsom med hvem du slipper til som «venn» på sosiale medier. Av hensyn til egen habilitet må du unngå politisk eller annen ensidighet på vennelisten. Styr også unna personer du tror kan bli en belastning for ditt arbeid.

4. Dine meninger må ikke skade troverdigheten

Det er god presseskikk å skille kommentarvirksomhet fra annen journalistikk. Som redaksjonell medarbeider skal du ikke tilkjennegi dine meninger om en sak du dekker eller kan komme til å dekke. Dette gjelder også blogger, sosiale medier og debattinnlegg. Journalister og andre profilerte ansatte som i allmennheten vil oppfattes som representanter for Åndalsnes Avis har et særlig ansvar for varsomhet på dette punktet.

 

Er du i tvil på noen av disse punktene, bør du søke råd fra din leder.

 

Åndalsnes
02.05.12.

Fædrelandsvennen

Etiske husregler – sosiale medier

Mediehuset Fædrelandsvennen oppmuntrer redaksjonelt ansatte til å bruke sosiale medier som Facebook og Twitter i journalistikken. Sosiale medier er viktige verktøy for å holde kontakt med kilder. De gir oss også mulighet til å være tettere på leseren/brukeren. Sosiale medier er også i ferd med å bli en viktig kanal for formidling av nyheter direkte.

Men bruk av sosiale medier krever at ansatte i mediehuset utøver dømmekraft og godt skjønn. Tenk nøye gjennom hvordan det du skriver på nett kan slå tilbake på deg som ansatt i Fædrelandsvennen. Ha alltid i bakhodet hvordan andre medier bruker informasjon man henter fra Twitter og Facebook. Følgende retningslinjer må legges til grunn:

 1.  Ikke gjør noe på nett som underminerer din – og dermed også Fædrelandsvennens – troverdighet og integritet.
 2. Husk at alt du skriver på nett er offentlig. Alle med tilgang på internett kan enkelt skaffe seg tilgang til det du skriver.
 3.  Vær spesielt nøye med ordvalget dersom du kommenterer det løpende nyhetsbildet på nettsteder som Twitter eller Facebook. Vær ekstra varsom dersom du fristes til å karakterisere personer i nyhetsbildet.
 4. Vær nøye med hvem du legger til som venn eller følger. En journalist skal være upartisk.
 5. Ikke oppfør deg annerledes online enn du ville ha oppført deg i andre offentlige sammenhenger.
 6. Husk at den samme etiske standarden gjelder for kildekritikk for informasjon du finner på internett som andre skriftlige og muntlige kilder.
 7. Gjør oppmerksom på at du er ansatt i Fædrelandsvennen når det er relevant. Når det er relevant, gi beskjed til den som gir deg informasjon dersom du akter å bruke informasjonen til journalistikk.
 8. Vær nøye med hvilke politiske – eller andre kontroversielle – personlige oppfatninger du deler gjennom sosiale medier. Her gjelder det samme skillet mellom meninger og fakta som ellers i journalistikken. Du må ikke uttrykke deg på en måte som siden hindrer deg i å dekke sentrale stoffområdet og saker for mediehuset. Denne varsomheten gjelder også hvilke grupper du melder deg inn i. Dersom du er medlem av en gruppe for å observere aktiviteten, meld deg da også gjerne i en gruppe som forfekter motsatt syn. Dersom du melder deg inn i en gruppe av journalistiske grunner, skal du være åpen på hvorfor du har meldt deg inn.
 9. Respekter etiketten i det nettsamfunnet du er medlem i.
 10. Bilder fra Facebook kan ikke brukes uten at det er innhentet tillatelse. Opphavsretten gjelder også her.
 11. 11. Er du i tvil, spør din overordnede om råd. 

Vårt Land

6. Sosiale medier/internett

6.1 Vårt Lands nettsider.

Det er ingen prinsipiell forskjell på å skrive på Vårt Lands egne nettsider som vl.no eller verdidebatt.no og å skrive i papiravisen. De samme etiske regler gjelder. Dersom man oppretter egne blogger på Vårt Lands nettsider, er det i prinsippet underlagt de samme regler som skriving av kommentarer i papiravisen.

6.2 Blogger og sosiale medier.

Å skrive blogg på internett eller å delta i sosiale medier som twitter og facebook, er i prinsippet det samme som å delta i den offentlige debatt ved innlegg i aviser, deltakelse i fjernsynsdebatter eller på debattmøter.

Det er ønskelig at VL-medarbeidere er aktive i samfunnsdeltakere. Men det må ikke skje på en slik måte at det går ut over den journalistiske troverdigheten. Spesielt viktig er det at nyhetsjournalister ikke tar stilling på en slik måte at det skaper tvil om deres journalistikk er uavhengighet.  Ansatte i Vårt Land må heller ikke ytre seg slik at de skader avisens omdømme.

Lindesnes

Etiske husregler – sosiale medier

Mediehuset Lindesnes oppmuntrer redaksjonelt ansatte til å bruke sosiale medier som Facebook og Twitter i journalistikken. Sosiale medier er viktige verktøy for å holde kontakt med kilder. De gir oss også mulighet til å være tettere på leseren/brukeren. Sosiale medier er også i ferd med å bli en viktig kanal for formidling av nyheter direkte.

Men bruk av sosiale medier krever at ansatte i mediehuset utøver dømmekraft og godt skjønn. Tenkt nøye gjennom hvordan det du skriver på nett kan slå tilbake på deg som ansatt i Lindesnes. Ha alltid i bakhodet hvordan andre medier bruker informasjon man henter fra Twitter og Facebook.Følgende retningslinjer må legges til grunn:

1. Ikke gjør noe på nett som underminerer din – og dermed også Lindesnes – troverdighet og integritet.

2. Husk at alt du skriver på nett er offentlig. Alle med tilgang på internett kan enkelt skaffe seg tilgang til det du skriver.

3. Vær spesielt nøye med ordvalget dersom du kommenterer det løpende nyhetsbildet på nettsteder som Twitter eller Facebook. Vær ekstra varsom dersom du fristes til å karakterisere personer i nyhetsbildet.

4. Vær nøye med hvem du legger til som venn eller følger. En journalist skal være upartisk.

5. Ikke oppfør deg annerledes online enn du ville ha oppført deg i andre offentlige sammenhenger.

6. Husk at den samme etiske standarden gjelder for kildekritikk for informasjon du finner på internett som andre skriftlige og muntlige kilder.

7. Gjør oppmerksom på at du er ansatt i Lindesnes når det er relevant. Når det er relevant, gi beskjed til den som gir deg informasjon dersom du akter å bruke informasjonen til journalistikk.

8. Vær nøye med hvilke politiske – eller andre kontroversielle – personlige oppfatninger du deler gjennom sosiale medier. Her gjelder det samme skillet mellom meninger og fakta som ellers i journalistikken. Du må ikke uttrykke deg på en måte som siden hindrer deg i å dekke sentrale stoffområdet og saker for mediehuset. Denne varsomheten gjelder også hvilke grupper du melder deg inn i. Dersom du er medlem av en gruppe for å observere aktiviteten, meld deg da også gjerne i en gruppe som forfekter motsatt syn. Dersom du melder deg inn i en gruppe av journalistiske grunner, skal du være åpen på hvorfor du har meldt deg inn.

9. Respekter etiketten i det nettsamfunnet du er medlem i.

10. Bilder fra Facebook kan ikke brukes uten at det er innhentet tillatelse. Opphavsretten gjelder også her.

11. Er du i tvil, spør din overordnede om råd.

Nordsjø Media

Våre ansatte oppfordres til å delta i og gjøre seg kjent med nye kommunikasjonskanaler som sosiale medier. Bruk i arbeidstiden skal dog begrenses til et minimum, og skal uansett ikke gå utover produktiviteten til den enkelte.

Alle medarbeidere må være klar over at en sammenblanding av fag, roller og privatliv kan være omdømmesvekkende for vår virksomhet, og skal derfor være bevisst ift bruk av slike mediekanaler.