Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Dagbladet

 2.3.A Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha tillitsverv eller styreverv i politiske partier, organisasjoner eller bedrifter innenfor det hovedområdet de dekker. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i underskriftskampanjer eller aksjoner hvis det kan reise tvil om deres eller redaksjonens uavhengighet eller troverdighet.
2.3.B Redaksjonelle medarbeidere skal uoppfordret opplyse til nærmeste overordnede om økonomiske interesser eller andre forhold, også i nærmeste familie, som har eller kan få betydning for egen habilitet eller redaksjonens omdømme.
2.3.C Redaksjonelle medarbeidere skal ikke kjøpe eller selge aksjer i tilknytning til nyhetsmateriale som ikke er offentliggjort. Redaksjonelle medarbeidere bør ikke drive korttidshandel med aksjer (raskere omsetning enn tre måneder).

Les Dagbladets øvrige husregler her.

NRK

2.3.A. NRKs redaksjonelle medarbeidere har informasjonsplikt overfor NRK om oppdrag, verv, økonomiske og andre bindinger som medarbeideren mener kan påvirke eller svekke tilliten til hennes/hans uavhengighet eller troverdighet. Hver enkelt medarbeider forvalter NRKs omdømmekapital. Redaksjonelle ledere kan innskrenke medarbeideres arbeidsområde hvis verv, oppdrag og interesser påvirker medarbeidernes uavhengighet og troverdighet.

 

2.3.B. NRKs redaksjonelle medarbeidere får ikke permisjon for å arbeide i konkurrerende mediehus, med informasjons-/kommunikasjonsoppgaver i eksterne bedrifter og organisasjoner eller i stillinger som gjør det vanskelig å komme tilbake til redaksjonelt arbeid i NRK.

 

2.3.C. NRKs redaksjonelle medarbeidere kan ikke drive medietrening, medvirke i reklame eller salgsfremmende aktiviteter for andre.

 

2.3.D. NRKs redaksjonelle medarbeidere skal ikke medvirke i oppdrag for NRK Aktivum som påvirker deres uavhengighet eller integritet.

 

2.3.E. NRKs redaksjonelle medarbeidere kan være debattledere og holde foredrag eller lignende hvis det blir godkjent av nærmeste redaksjonelle leder. Slike oppdrag skal som regel være ubetalte, men faktiske utgifter og symbolsk honorar kan godkjennes. Unntak skal godkjennes av redaktør. Det er utarbeidet en egen veiledning for redaksjonelle lederes vurderinger i slike saker. Last den ned her

TV2

5.1 TV 2s ansatte skal ikke utføre arbeid for andre der dette kan være i konflikt/konkurranse med TV 2 eller påvirker de funksjoner man har for TV 2 negativt.

5. 2 Oppdrag og arbeid for andre skal alltid være godkjent av TV 2. Det samme gjelder selvstendig næringsvirksomhet blant TV 2-ansatte.

6.1 TV 2s ansatte skal være aktsomme slik at ikke egne økonomiske disposisjoner gjør at det kan stilles spørsmål ved den enkeltes eller TV 2s uavhengighet eller integritet.

6.2 TV 2s ansatte skal være svært varsomme med besittelse av aksjer og eierandeler i andre virksomheter.

6.3 TV 2s redaksjonelt ansatte skal ikke handle i aksjer, derivater av aksjer eller andre slike aksjerelaterte produkter (for eksempel konvertible obligasjoner eller andre verdipapirer som kan relateres til en eierposisjon) uten at dette er akseptert av arbeidsgiver. Tilsvarende skal redaksjonelt ansatte heller ikke handle slike verdipapirer gjennom andre selskaper der de har en eierandel.

6.4 TV 2s ansatte skal være bevisst at informasjon man får gjennom arbeidet for TV 2 kan være innsideinformasjon som ikke kan eller skal utnyttes eller gis til andre.

6.5 TV 2s ansatte skal ikke påta seg tillitsverv eller ha eierinteresser i virksomheter som står i et konkurranseforhold til TV 2, TV 2s underleverandører eller selskaper der TV 2 har betydelig eierandel. TV 2s ansatte skal heller ikke påta seg tillitsverv eller ha eierinteresser i selskaper som leverer varer eller tjenester til TV 2, TV 2s underleverandører eller selskaper der TV 2 har betydelig eierandel. 

Fedrelandsvænnen

Medarbeidere i Fedrelandsvænnen må ikke ta på seg oppdrag utenfor avisen som er i konkurranse med mediehusets virksomhet, eller som kan føre til at det stilles spørsmål ved vedkommendes uavhengighet og integritet.

Medarbeidere må også unngå å komme i avhengighetsforhold ved å påta seg oppdrag på områder de dekker redaksjonelt. Journalistisk eller nært beslektet arbeid for andre oppdragsgivere skal klareres med redaksjonsledelsen. Anmeldere som selv er aktive utøvere skal ikke anmelde sine konkurrenter.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i kommersiell markedsføring. Unntak er markedsføring av egen avis. Det er også anledning til å delta i markedsføring av egne produkter eller åndsverk. 

Redaksjonelle medarbeidere som i en periode har vært over i annen virksomhet, skal i en avgrenset periode ikke dekke det tilsvarende fagområde. Karantene-bestemmelsen gjelder også når nye medarbeidere kommer fra andre virksomheter/organisasjoner. Sjefredaktøren bestemmer karantenetidens lengde. 

Sandefjords Blad

Ansatte i SB (inkludert deltidsmedarbeidere, vikarer og personer på midlertidige kontrakter) skal ikke påta seg journalistiske oppdrag utenfor bedriften eller utnytte/selge redaksjonelt materiale uten at redaksjonsledelsen har godkjent det.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke stille sitt navn eller bilde til disposisjon for kommersiell markedsføring.

Ringerikes Blad

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha verv eller jobber som kan prege journalistikken eller svekke oppmerksomheten om jobb. Ansvarlig redaktør skal forespørres og kan gripe inn i verv og jobber som er uforenelig med heltidsjobb i Ringerikes Blad.

Ringerikes Blad skal ha åpenhet om alle bindinger eller verv som kan påvirke journalistikken Vi skal også vurdere oss selv i åpenhet om de samme forhold som vi behandler journalistisk.

Stavanger Aftenblad

Aftenbladets husregler:
Medarbeidere i Aftenbladet må ikke ta på seg oppdrag utenfor avisen som er i konkurranse med Aftenbladets virksomhet, eller som kan føre til at det stilles spørsmål ved vedkommendes uavhengighet og integritet.
Medarbeidere i Aftenbladet må også unngå å komme i avhengighetsforhold ved å påta seg oppdrag på områder de dekker redaksjonelt. Journalistisk eller nært beslektet arbeid for andre oppdragsgivere skal klareres med redaksjonsledelsen. Anmeldere som selv er aktive utøvere skal ikke anmelde verk innenfor samme felt eller sjanger samme år som deres egne verk kommer ut. Eksempel: Forfattere anmelder ikke norske romaner samme år som de selv lanserer en roman. Utenlandske forfattere eller norsk lyrikk kan anmeldes.
Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i kommersiell markedsføring. Unntak er markedsføring av egen avis. Det er også anledning til å delta i markedsføring av egne produkter eller åndsverk.
Redaksjonelle medarbeidere som i en periode har vært over i annen virksomhet, skal i en avgrenset periode ikke dekke det tilsvarende fagområde. Karantene-bestemmelsen gjelder også når nye medarbeidere kommer fra andre virksomheter/organisasjoner. Sjefredaktøren bestemmer karantenetidens lengde.

Sunnmørsposten

Redaksjonelle medarbeidarar skal ikkje arbeide fast for andre kommersielle føretak, heller ikkje massemedia som konkurrerer med Sunnmørsposten.

Redaksjonelle medarbeidarar i Sunnmørsposten har plikt til å informere sjefredaktøren om eigne engasjement eller bindingar som kan gjere at vedkomande kjem i ein interessekonflikt.

Er det tvil om korleis desse reglane skal tolkast eller praktiserast, skal medarbeidaren ta kontakt med sjefredaktøren. 

NTB

Ansatte i NTB skal ikke påta seg journalistiske oppdrag utenfor NTB eller utnytte/selge redaksjonelt materiale uten at redaksjonsledelsen har godkjent det.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke stille sitt navn eller bilde til disposisjon for kommersiell markedsføring.

Lindesnes

Medarbeidere i Lindesnes må ikke ta på seg oppdrag utenfor avisen som er i konkurranse med mediehusets virksomhet, eller som kan føre til at det stilles spørsmål ved vedkommendes uavhengighet og integritet.

Medarbeidere må også unngå å komme i avhengighetsforhold ved å påta seg oppdrag på områder de dekker redaksjonelt. Journalistisk eller nært beslektet arbeid for andre oppdragsgivere skal klareres med redaksjonsledelsen. Anmeldere som selv er aktive utøvere skal ikke anmelde sine konkurrenter.