3...og hvorfor noen ikke blir det

Hva skal til for å få kvinnelige journalister til å søke lederstillinger? Hva motiverer og hva demotiverer?  Også denne gangen har vi spurt et stort utvalg kvinnelige journalister om hvilke tanker de gjøre seg om det å ta et større leder­ansvar.  

ARNE JENSEN, GENERALSEKRETÆR I NORSK REDATØRFORENING

Følgende spørsmål ble stilt:

1. Hvor gammel er du?

2. Hvor lenge har du jobbet som journalist?

3. Hvilken type medium jobber du innenfor?

4. Har du noen form for lederansvar i dag?

5. Hvis ja på foregående spørsmål: Hva slags ansvar?

6. Kunne du tenke deg å søke en stilling i redaksjonen med mer ansvar enn den du har i dag?

7. Hva ville motivere deg til å søke en stilling med mer ansvar enn i dag? 

8. Hva er det som eventuelt ville virke demotiverende for at du skal søke en redaksjonell lederstilling?

9. Nevn fem faktorer/endringer (eller så mange du kommer på) som ville øke din motivasjon for å søke en redaksjonell lederstilling.

10. Hvilke råd vil du på generelt grunnlag gi eiere eller sjefredaktører som ønsker å utvikle og rekruttere kvinner til redaksjonelle lederstillinger?

Hvem er de?

Hele 625 journalister har svart på spørreskjemaet, som ble sendt ut via NRs sjefredaktører. Det er Infact AS som har gjennomført undersøkelsen for oss. Totalt har 625 kvinnelige journalister svart på spørreskjemaet, hvilket er godt over 200 flere enn i 2006. Det gjør oss trygge på at svarene er ­representative.

Respondentene er i utgangspunktet ganske ”voksne”. ­Aldersmessig fordeler de seg på fire nesten like store deler (34 år eller yngre, 35-44 år, 45-54 år og 55 år eller eldre). De har gjennomgående solid erfaring. Nesten 60 prosent har jobbet som journalist i mer enn ti år, og bare ti prosent har mindre enn to års erfaring.

Rundt en fjerdedel oppgir at de allerede i dag har en form for lederansvar, mens altså tre firedeler oppgir at de ikke har det. Ser vi på de utfyllende svarene fra dem som oppgir at de har et visst lederansvar, så er det typiske mellomlederstillinger som vaktsjefer, reportasjeleder, nyhetsleder, frontsjef og prosjektleder som går igjen.

Mange, men færre, ønsker å bli ledere

Drøyt 40 prosent av de som har svart sier at de kunne tenke seg en stilling med mer ansvar enn de har i dag. Det er en lavere andel enn da vi stilte det samme spørsmålet til 397 kvinnelige journalister i 2006. Nå er ikke reduksjonen mer dramatisk enn man kanskje skal være forsiktig med å tillegge den for stor betydning. For å legge an en litt forsiktig tolkning, så er det i det minste ingenting som tyder på at dagens ramme­vilkår gjør det mer fristende for kvinner å søke redaksjonelle lederstillinger enn hva det var for ti år tilbake.

Uansett så er det altså, bare i vårt utvalg, nesten 250 kvinnelige journalister som kan tenke seg mer lederansvar enn de har i dag! Kandidatene finnes altså. En tredel av de som har svart sier at de ikke ønsker seg mer ansvar enn de har i den jobben de har i dag. De utfyllende svarene indikerer klart at det blant dem er mange som er i typisk ledende stillinger – et par av dem sågar som ansvarlige redaktører. Rundt en fjerdedel av respondentene har ikke gjort seg opp noen mening om hvorvidt de ønsker seg mer ansvar. 

Motiverende: utfordringer, oppfordringer og lønn

To ting var slående da vi i 2006 sammenlignet “motivasjonssvarene” fra de kvinnelige redaktører med svarene fra de kvinnelige journalistene. Redaktørene vektla – i sum – ønsket om å lede / være sjef og ønsket om makt/innflytelse mye sterkere enn journalistene. Samtidig la journalistene mye større vekt på lønn enn hva redaktørene sa at de gjorde da de i sin tid sa ja til å bli ledere. At begge grupper vektla nye faglige utfordringer sterkest, kan knapt sies å være noen overraskelse.

På ett punkt kan det synes som om det kvinnelige journalistene har blitt litt ”tøffere” med årene. En langt større andel sier nå åpent at makt/innflytelse er en viktig motivasjonsfaktor for dem. Riktignok er det bare en snau fjerdedel som har dette med blant de viktige kriteriene når de skal vurdere en mulig sjefsjobb, men andelen er fordoblet siden 2006.

Et annet vesentlig poeng, som redaktørundersøkelsen ikke fanger opp: Mange av de kvinnelige journalistene legger stor vekt på at oppfordringer fra overordnede eller kolleger ville bety mye for å få dem til å søke eller si ja til en lederstilling. Det siste underbygger et av de viktigste rådene fra dagens redaktører, nemlig at potensielle kvinnelige lederkandidater må bearbeides fra et tidlig tidspunkt, for å bli motivert til å ville å gå inn en lederjobb når dette kan bli aktuelt.

Utover dette er det ikke de store bevegelsene fra 2006 og frem til i dag når det gjelder hva som motiverer kvinnelige journalister til å søke seg mot lederstillinger. Det er ønsket om faglige utfordringer, muligheten for høyere lønn og oppfordringer fra overordnede eller kolleger som utgjør de viktigste motivasjonsfaktorene.

 

Demotiverende: arbeidstid, kompetanse, kultur

Svarene på spørsmålet om hva som eventuelt virker demotiverende for å søke eventuelle lederjobber, inneholder interessante funn, også med tanke på et par endringer i svarmønsteret fra 2006 og frem til i dag. 

Fortsatt er det slik at svaralternativet “Trives veldig godt i den jobben jeg har”, er den klart hyppigste begrunnelsen for ikke å søke mer ansvar (46 prosent i 2006 – 40 prosent i 2016).  For vårt formål er det mer viktig å se på utslagene av de svarene som handler om arbeidstid og arbeidstidsordninger. Slår man sammen de “vegringsfaktorene” som gjelder arbeid på ubekvemme tider, frykten for aldri å kunne ta helt fri og frykten for at en lederstilling vil være vanskelig å kombinere med familie og barn, representerer dette fortsatt – som i 2006 –  det klart største hinderet for å få kvinnelige ­journalister til å ønske seg inn i lederposisjoner.

En interessant forskjell fra svarene i 2006 er at det nå er klart færre journalister som spesifikt refererer til familielivet som et hinder. Mer generelt er likevel frykten for ”aldri å ha fri” eller å jobbe på ubekvemme tidspunkter like stor i år som for ti år siden. Men de spesifikke henvisningene til familielivet er altså færre.

Uansett er det åpenbart fortsatt en vesentlig utfordring for dem som ansetter fremtidige ledere i norske redaksjoner å sørge for opplegg rundt lederstillingene som gjør at de lar seg kombinere med familie/barn og en viss grad av forutsigbarhet i forhold til å kunne ha skjermet fritid.

Et annet interessant punkt som er verdt å merke seg er at “sterke mannskulturer” i redaksjonens ledersjikt scorer langt lavere nå enn i 2006.  Fortsatt er det riktignok 22 prosent som oppgir dette som en demotiverende faktor, men andelen er altså redusert med en tredel siden forrige gang.

Også i årets undersøkelse tyder svarene på at det er hold i påstanden om av kvinnelige journalister er mer selvkritiske enn mannlige, og at det i mange tilfeller gjør at de ikke søker. Hele 27 prosent har krysset av for at de ikke føler seg kvalifisert/kompetent til å påta seg en lederjobb, hvilket altså stemmer godt overens med de kvinnelige redaktørenes vektlegging av dette som et sentralt element. Prosent­andelen på dette punktet er omtrent den samme som for ti år siden.

Kvinnelig kravspesifikasjon

Av de til sammen 625 som har svart på spørreunder­søkelsen, har 350 kommentert det åpne spørsmålet “Nevn fem faktorer/endringer (eller så mange du kommer på) som ville øke din motivasjon for å søke en redaksjonell lederstilling”. Dette spørsmålet henger tematisk tett sammen med det lukkede spørsmål 7 (se figur 3 ovenfor). Hensikten med å stille et åpent spørsmål var også i år å se om vi fikk frem andre faktorer enn dem som er listet opp som svaralternativer på spørsmål 7, og – ikke minst – å se om det er konsistens i svarene, det vil si om utslagene på det lukkede spørsmålet, og om det som fremkommer under de åpne tilbakemeldingene, ser ut til å henge fornuftig sammen.

I utgangspunktet er det selvsagt vanskelig å skulle samle åpne svar fra 350 respondenter innenfor noen få stikkord. I dette tilfellet var det imidlertid ikke så vanskelig å gruppere de faktorer eller endringer som vil være motiverende for kvinnelige journalister i forhold til å skulle søke lederstillinger. De fem hovedgruppene scorer omtrent like høyt i antall. Gruppene er forholdsvis grovt inndelt, og flere av dem inneholder litt ulike elementer og med ulik tilnærming. Like fullt mener vi det er fullt mulig å lese et tydelig mønster i tilbakemeldingene, et mønster som korresponderer forholdsvis godt med svarene på det ­lukkede spørsmål 7.

A. Lønn og frynsegoder

Lønnsvilkår er nevnt av 86 av 350 respondenter, hvilke er omtrent samme andel som i 2006, da 102 av 397 respondenter la vekt på lønn. De fleste har bare karakterisert dette som “høyere lønn” eller “bedre lønn”. Det kan i utgangspunktet være litt usikkert om man med dette mener høyere lønn enn hva vedkommende har i dagens stilling, eller om leder­lønningene må økes. Slik spørsmålet er stilt, mener vi imidlertid at det er rimelig å anta at det er snakk om det siste. Som i forrige runde er det en del som har vist til “likelønn” for mannlige og kvinnelige ledere, og enkelte har også vist til andre goder enn lønn, som for eksempel pc, telefon, lønning av vaskehjelp, osv.

I det store og hele er det interessant hvor likt dagens ­journalister vurderer dette, sammenlignet med journalistene for ti år siden.

 

B. Arbeidstid og familieliv

Det er påfallende hvor mange færre som i 2016 nevner ­arbeidstid og/eller familieliv som viktige elementer ved ­vurderingen av hva som vil motivere dem til å søke en lederstilling, sammenligne med 2006.  For ti år siden trakk rundt 25 ­prosent av respondentene frem dette elementet i en eller ­annen form, mens det i år er kun ti prosent som gjør et poeng av det.

Dette korresponderer godt med reduksjonen i andelen ­journalister som i det lukkede spørsmålet med samme tema oppgir manglende tid til famlie som en begrensende faktor – se figur 4. Det korresponderer imidlertid dårlig med det faktum at det fortsatt er svært mange som på det samme spørsmål oppgir frykten for lange arbeidsdager og for ”aldri” å ha fri som viktige demotiverende momenter.

Et annet interessant poeng er at det i de åpne kommen­tarene ikke er så mange som uttrykker bekymring for arbeidstidens lengde. Derimot er de bekymret for at det kan bli mye jobbing på ugunstige tidspunkter. De fleste som har kommentert dette snakker derfor om behovet for ”ordnet arbeidstid” eller ”forutsigbar arbeidstid”. Mange har også et ønske om fleksibel arbeidstid, og et par gir sågar spesifikt uttrykk for at man vil ha begge deler; ”forutsigbar og fleksibel arbeidstid”.

C. Kulturendringer, kommunikasjon og samarbeid i redaksjonen

I 2006 var det 97 respondenter som – i en eller annen form – viste til det vi med et fellesbegrep kan kalle “kultur­endringer” i redaksjonen. Det handlet dels om generelle ønsker om endringer i redaksjonens og ledelsens indre liv (“en kultur som bruker mer tid på å jobbe enn å kritisere”), men også om forholdet mellom mannlige og kvinnelige måter å se ting på (“en mindre machopreget kultur”). Mange av dem som dengang berørte dette temaet, gjorde det til et poeng i seg selv at flere kvinner, og da særlig flere kvinner i ledelsen, ville være motiverende for å få dem til å vurdere å søke en slik stilling selv.

Kanskje har det hjulpet?  I hvert fall er det svært få av de 350 som har svart på det åpne spørsmålet om motivasjon for å søke lederstillinger, som nå nevner kultur spesifikt som et hinder. Rundt 25 av de 350 har dette med sitt svar. Noen av dem, men på langt nær noe flertall, nevner ”machokultur”, ”gubbekultur” eller lignende spesielt. I mange tilfeller er det generelle trekk ved kulturen i redaksjonen som er problemet; manglende kommunikasjon, liten vilje til å tenke nytt, ikke ­kultur for å hjelpe hverandre osv. Reduksjonen i andelen som på det åpne spørsmålet nevner redaksjonskultur som et hinder, korresponderer godt med reduksjonen i andelen som har krysset av for dette på det åpne spørsmålet – jfr figur 4. Det er selvsagt en spekulasjon, men det kan jo tenkes at dette henger sammen med det faktum at det har blitt flere kvinnelige redaksjonelle ledere. Som sagt: Kanskje har det hjulpet?

D. Kurs og kompetanse

I likhet med for ti år siden er det også i 2016 en åpenbar forutsetning fra mange av de kvinnelige journalistene om at dersom de skal vurdere en lederstilling, må det følge med lederkurs eller andre former for kompetansetilførsel. Nærmere 60 av de 350 respondentene har nevnt dette som et viktig krtierium.  Det er tydelig fra vårt materiale at mange av de kvinnelige journalistene fortsatt er usikre på sin egen kompetanse, særlig i forhold til spørsmål som gjelder administrasjon og personalledelse, og at de generelt er veldig opptatt av å være godt kvalifiserte før de trer inn i en lederjobb. Kanskje er det reelt, men man kan likevel spørre seg om ikke dette speiler en smule større ydmykhet enn hos en del av deres mannlige kolleger? Coaching og oppfølging ble nevnt av mange i 2006. Det samme gjelder i dag. De kvinnelige journalistene vil gjerne være sikre på at noen følger dem inn i lederjobben og kan bidra til et mestrer oppgaven fra start.

E. Synliggjøring av kvinner – oppfordringer om å søke

Mange, men en mindre andel enn i 2006, nevner det å bli oppfordret til å søke som en viktig motivasjon for faktisk å gjøre det. For ti år siden var 23 prosent av respondentene opptatt av å være sikre på at de var ønsket i stillingen. Nå er dette sunket til rundt 16 prosent. Det er for øvrig i tråd med det som fremkommer i redaktørundersøkelsen, hvor det blant dagens kvinnelige ledere er langt færre som sier at de søkte jobben fordi de ble oppfordret til det, og langt flere som sier at de søkte på eget initativ – jfr figur 1.

I tråd med det som er fremkommet blant annet i spørre­undersøkelsen blant de kvinnelige redaktørene, er det viktig for dem som vil ha frem kvinnelige lederkandidater at man aktivt oppsøker og oppmuntrer disse. Nå er ikke de kvinnelige journalistene bare opptatt av at ledelsen uttrykkelig skal si fra om dette. De legger også stor vekt på at deres nåværende kolleger ser positivt på deres kandidatur. 

Og til slutt noen råd …

Til sammen 329 respondenter har gitt kommentarer til spørsmålet “Hvilke råd vil du på generelt grunnlag gi eiere eller sjefredaktører som ønsker å utvikle og rekruttere kvinner til redaksjonelle lederstillinger?” Det er, heller ikke denne gang, mulig å gi en tilnærmet fornuftig og samtidig kortfattet eller punktvis oppsummering av disse kommentarene.  Mange av dem fanger poenger som er kommet frem andre steder i undersøkelsen, og bekrefter eller underbygger disse. Bruken av andre ord, og tilløp til supplerende og komplementerende poenger gjør at vi har forsøkt å fange essensen i tilbakemeldingene, og oppsummerer dem forsøksvis i de følgende kommentarene – gjengitt mer eller mindre in extenso. De oppsummerer mange utfordringer, og det bør være både nyttig og interessant.

”Prøv å se skikkelig etter hva kvinner i redaksjonen
har av ­kvaliteter og faktisk leverer. Se forbi beskjedenhet som kvinner gjerne har litt mer av. Vær ærlig og sannferdig - på krav, forbedringsmuligheter og hva en utfordring til lederoppgave vil innebære.”

 

”Det er ikke nødvendigvis de som har mest lyst til å bli sjef, som er best egnet. Jeg tror mange kvinner ikke gidder å delta i rekrutteringsmessige "skjønnhetskonkurranser" fordi de vet hvor mye arbeid slike jobber krever. Hvis det det ikke kommuniseres noe ønske om at de skal trå til, er det like behagelig å la være. Ønsket om prestisje er kanskje mindre fremtredende hos kvinner, enn hos menn. Pluss at trygghetssøken kanskje er større. Hvis alt skal stå og falle på den enkeltes egeninteresse, tror jeg mennene blir i flertall - automatisk.”

”Å aktivt rekruttere, og å aktivt dyrke ideen hos kvinnelige talenter om at de kan bli gode ledere, og at det kan skje ganske fort. I tillegg bør man ved rekruttering av journalister unngå å plassere etter tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Kvinner på krim, politikk, næringsliv. I tillegg kan man se hva som eventuelt hindrer dyktige kvinner, og forsøke å legge til rette.”

”Begynn med å spørre kvinnene direkte hva som skal til for at de vil søke seg oppover. Back dem up og vær med på å gi kvinnene autoritet overfor ansatte og lesere. Pass på å gi like lønns- og arbeidsvilkår til menn og kvinner i ledelsen.”

”HVIS jeg hadde ønsket å bli leder, ville det betydd mye om ­ledelsen hadde tatt en prat med meg og sagt at de hadde tro på meg som framtidig leder (hvis de hadde det), OG tilbudt ­kursing i ledelse, OG gitt meg mulighet til å prøve det ut i ­mindre omfang enn ved plutselig å bli nyhetsredaktør. Det har vært mange muligheter for alle i redaksjonen her til Å SØKE på lederstillinger ved utskiftinger i ledelsen, men kurven ville vært for bratt ved å gå fra menig journalist til en lederstilling uten den nevnte prosessen som bro mellom de to.”