Slik forebygger du seksuell trakassering

#Metoo har vært en vekker for mange - også i mediebransjen.  Denne veilederen gir råd til redaksjonelle ledere som vil jobbe systematisk med forebygging, varsling og håndtering av seksuell trakassering. Den gir også en oversikt over lovverket på området.

Her er ti råd til norske redaktører:

  1. Dyrk en åpenhetskultur. Et trygt og åpent arbeidsmiljø forebyggerukultur, mobbing og trakassering
  2. Ta trakassering på alvor. Grip inn raskt og skaff deg oversikt.
  3. Ha tydelige rutiner, og sørg for at de er kjent i hele organisasjonen
  4. Sørg for lederopplæring og tenk gjennom lederatferd
  5. Sørg for god dialog med tillitsvalgte
  6. Slå ned på sexistisk språk
  7. Pass på utsatte personer/grupper
  8. Vis måtehold rundt alkohol
  9. Mangfold i mediebedrifter og ledergrupper forebygger trakassering
  10. Fortsett å snakk om seksuell trakassering.

 Her blir rådene konkretisert.

Hvorfor en veileder?

#Metoo har vært en vekker for mange – også i mediebransjen. Seksuell trakassering er en større del av samfunnet, arbeidslivet og mediebransjen enn mange har trodd. Noen er dessverre villig til å utnytte asymmetriske maktforhold. Mange har latt være å snakke om det de ser og det de vet. Og det har vært flere eksempler på enkeltpersoner som har problemer med å se seg og sine handlinger utenfra og forstå at de går for langt. #Metoo har åpnet øynene våre, økt bevisstheten vår, presset fram endring og vilje til endring.

Det er et godt utgangspunkt. Men jobben er ikke gjort. Den er bare så vidt påbegynt. Den felles undersøkelsen som Norsk Redaktørforening gjennomførte i samarbeid med de øvrige medieorganisasjonene på tampen av 2017 bekreftet at seksuell trakassering er en stor utfordring. Mer enn en av ti kvinner mellom 18 og 30 år i vår bransje rapporterer at de har opplevd dette bare det siste halvåret. 178 av de drøyt 5700 som svarte på undersøkelsen, oppga at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering siste halvår. 17 prosent oppga at de var utsatt for uønskede kommentarer av seksuell karakter. Kvinner er i større grad utsatt for ulike former for atferd som kan oppleves som seksuell trakassering, men det forekommer også blant menn. Mellomledere opplever dette oftere enn toppledere. En del av ofrene oppga også at de sliter med helsemessige konsekvenser.

Fra medlemmene i Norsk Redaktørforening var det stor oppslutning rundt kartleggingen. Hele 499 av NRs 730 medlemmer besvarte undersøkelsen. Det gir en svarprosent på nær 70.

Å jobbe systematisk med forebygging, varsling og håndtering av seksuell trakassering er helt sentrale oppgaver for bransjen og medieledere framover. Den jobben blir aldri fullført i lys av en kampanjes øyeblikksfokus. Den jobben må være en del av hverdagen i redaksjonene, i samhandlingen med kilder, mellom kolleger, på konferansene og alle de andre møteplassene. Dette arbeidet er også en helt nødvendig profesjonalisering av bransjen. Skal vi rekruttere, holde på og utvikle de beste hodene, må vi også sørge for gode arbeidsforhold, trygge miljøer og ledere med folkeskikk og god rolleforståelse.

Mange har etterlyst regler og rutiner. Vi ba også om råd fra de 5741 som besvarte undersøkelsen om seksuell trakassering. Totalt fikk vi 626 tekstinnspill her – og 1250 gjennom hele undersøkelsen. De mange svarene og den høye svarprosenten ga oss et veldig godt utgangspunkt for arbeidet med denne veilederen. Vi oppfordret også medlemmene våre til å sende oss sine retningslinjer for varsling og håndtering av seksuelle overgrep og spurte samtidig om de ønsket seg en veileder utarbeider av NR. Svært mange av medlemmene – ikke minst de som arbeider i små og mellomstore mediehus – svarte at de ønsket en veileder. Sekretariatet har i tillegg registrert en økning i antall henvendelser fra medlemmene om saker relatert til seksuell trakassering. Det handler både om konkrete saker om seksuell trakassering, men også spørsmål rundt rutiner og retningslinjer og hvordan man best mulig håndterer slike saker.

I tillegg til rådene i veilederen vil NR-sekretariatet selvsagt kunne gi konkrete råd knyttet til saker om seksuell trakassering eller utforming av rutiner for seksuell trakassering.

Takk til alle som har bidratt til denne veilederen – både gjennom innspill via undersøkelsen, og hjelpen underveis i arbeidet med de ulike delene av veilederen. En stor takk til advokat Kari Bergeius Andersen ved advokatfirmaet Storeng, Beck & Due-Lund som har bistått oss når det gjelder aktuelle juridiske spørsmål. Vi vil også takke alle dere som har delt egne erfaringer og råd med oss de siste månedene.

Veilederen oppdateres jevnlig. Har du synspunkter? Ta gjerne kontakt med oss!

Ønsker du å laste ned eller printe ut veilederen? Her er den i utskrivingsvennlig format

1. Hvorfor en veileder
2. Ti råd til norske redaktører
3. Hva er seksuell trakassering?
4. Dette sier lovverket
5. Særlig om toppleders rolle
6. Slik lager du interne retningslinjer
Trusler mot journalister og redaktører