3. Hva er seksuell trakassering?

I den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft fra 1. januar 2018 finnes en ny og mer objektiv definisjon på hva seksuell trakassering er.

Trakassering

For å definere seksuell trakassering er det naturlig å først definere begrepet trakassering. De viktigste kjennetegnene på trakassering er at atferden er uønsket, uoppfordret og enveis. Trakassering og utilbørlig opptreden forekommer i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene. Trakassering er vanligvis handlinger som gjentas over tid, men også alvorlige enkelthendelser kan defineres som trakassering. Dette kan arte seg direkte gjennom ord og handlinger, eller unnlatelser av handlinger, men også på mer indirekte måter.

Trakassering defineres slik i likestillings- og diskrimineringsloven (§ 13):

«Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.»

Begrepet trakassering er en såkalt rettslig standard. Det betyr at begrepets innhold vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen.

Utilbørlig opptreden

I arbeidsmiljøloven brukes begrepet trakassering sammen med begrepet «utilbørlig opptreden». Også dette er en rettslig standard som endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Utilbørlig opptreden er et svært vidt begrep som omfattes handlinger som strider mot sosialt aksepterte normer eller er ulovlige og som kan gi uheldige psykiske og fysiske belastninger. Dersom det er usikkert om en handling kommer innunder begrepet trakassering, vil det ofte uansett kunne komme inn under «annen utilbørlig opptreden».

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og som oppleves som ubehagelig, nedverdigende eller truende for den som blir utsatt for det. En vanlig definisjon av seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppfattes som krenkende og plagsom for den som rammes.

Seksuell trakassering kan være verbal (kjønnsord, seksuelle hentydninger, kommentarer om kropp og utseende), ikke-verbal (seksuelle gester, blotting og pornografiske bilder) og av fysisk art (omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk). Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, via e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.

I likestillings- og diskrimineringsloven defineres seksuell trakassering som:

”...enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.”

Den juridiske definisjonen er en objektiv vurdering av hva som skal ansees som trakassering eller utilbørlig opptreden. Dersom den andre parten må vite at den krenkede parten er spesielt sårbar, vil terskelen være lavere enn denne. Legg merke til at definisjonen både omfatter uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende etc. Det er ikke noe krav om at ens verdighet må være krenket. I forarbeidene for loven slås det fast at det vil kunne være tilfeller av seksuell oppmerksomhet det bør slås ned på selv om ikke fornærmedes verdighet er krenket. For eksempel vil uønsket seksuell oppmerksomhet kunne være plagsom, skremmende og ødeleggende, uten at handlingen nødvendigvis krenker den fornærmedes verdighet.

Noen ganger kan det være utfordrende å skille seksuell trakassering fra kjønnstrakassering, det vil si forskjellsbehandling på grunn av kjønn. I tilfeller av seksuell trakassering er ofte asymmetriske maktforhold mellom partene mer sentralt, for eksempel mellom leder og ansatt.

Seksuell trakassering kan være en måte å utøve makt på. Det kan være en skjev maktbalanse mellom den som trakasserer og den som blir rammet. Bransjer som preges av ujevn maktfordeling, mannsdominans i lederjobber og med mange yngre kvinner i løsere ansettelsesforhold har vært særlig utsatt for å utvikle ukulturer knyttet til seksuell trakassering. Men det er viktig ikke automatisk å tenke på kvinner som ofre for seksuell trakassering. Også kvinner kan stå bak seksuell trakassering, og menn kan være ofre. Kartleggingen av seksuell trakassering i mediebransjen viste at kvinner var mer utsatt enn menn. Selv om kvinner er mer utsatt, rapporterte også menn om erfaringer, og unge menn er mer utsatt for seksuell trakassering enn gjennomsnittet blant medarbeidere i mediebransjen.

Tilbake til hovedsiden for veilederen