Avviste anke om Behring Breivik-forklaring

Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra mediene i spørsmålet om kringkasting av Anders Behring Breiviks forklaring under hovedforhandlingen. Lagmannsretten mener det ikke hefter feil ved Oslo tingretts lovanvendelse, og at det ikke er anledning til å anke over tingrettens skjønnsmessige vurdering.

Det var Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) som på vegne av alle norske medier anket Oslo tingretts belsutning inn for lagmannsretten. Tingretten har gitt tillatelse til kringkasting av deler av hovedforhandlingen, men ikke Anders Behring Breiviks forklaring. NP og NR anket beslutningen inn for lagmannsretten, blant annet med den begrunnelse at tingretten ikke hadde lagt tilstrekkelig vekt på sakens store offentlige interesse, og at retten i tillegg hadde lagt vekt på hensyn som ikke er hjemlet i loven. Også Behring Breivik selv anket beslutningen. Lagmannsretten har trukket den konklusjon at tingrettens skjønnsmessige vurdering er en avgjørelse som "etter sin art" er rettslig uangripelig og derfor ikke kan påankes. Her viser retten blant annet til Høyesteretts kjennelse i Orderud-saken, hvor P4 anket beslutningen om ikke å få kringkaste lydopptak fra hovedforhandlingen. Lagmannsretten mener denne saken må løses på samme måte, og at det heller ikke her er anledning til å anke over det skjønnet retten har utøvd. Retten er heller ikke enig i at tingretten har anvendt domstolloven og forskriften feil, når den har vurdert hensynet til "andre berørte som deltar i saken." Her kan du lese lagmannsrettens kjennelse. Her kan du lese Oslo tingretts beslutning. Her kan du lese medienes anke til lagmannsretten.