Kildevernsak i DN til Høyesterett

Ankeutvalget i Høyesterett har godkjent å behandle en kildevernsak fra DN.no i avdeling, med fem dommere.

Det er journalist Cecilie Lagum Becker som har nektet å svare på spørsmål fra aktoratet om kilder, i en sak i Oslo tingrett om shortingtiltale mot en investor. Økokrim mente at en artikkel journalisten skrev var bygget på kopi av et brev som advokat Rolf Johan Ringdal i BAHR hadde laget og sendt, på oppdrag fra Sørensen. Sørensen forklarte for retten at han selv fakset brevet til journalisten.

Oslo tingrett fant det klart at Sørensen var kilde for artikkelen og på grunnlag av dette mente tingretten at journalisten ikke kunne nekte å forklare seg om sin kontakt med Sørensen, men bare om kontakt med ukjente kilder. Tingretten påla derfor journalisten å forklare seg i en kjennelse 15. februar 2011.

Borgarting lagmannsrett avsa kjennelse om vitneplikt 28. april, på samme grunnlag som tingretten.

Advokat Vidar Strømme i Advokatfirmaet Schjødt anket på vegne av journalisten saken inn for Høyesterett, som altså skal behandle både rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen, samt spørsmålet om brudd på Den europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10. Saken er ikke berammet ennå..