Krever innsyn i kongehuset

I en ny uttalelse ber Pressens offentlighetsutvalg Justis- og beredskapsdepartementet ta grep for mer åpenhet om kongehuset.

Pressens offentlighetsutvalg (POU) er et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet i Norge. Utvalget avgir jevnlig uttalelser i spørsmål og saker som gjelder åpenhet og innsyn i samfunnet.

Pressens offentlighetsutvalg uttaler:

«Pressens offentlighetsutvalg mener diskusjonen om hvem som har betalt kronprinsparets ferie på luksusyachten «Mia-Elise», har aktualisert spørsmålet om innsyn i kongehuset.

I statsbudsjettet for 2015 bevilget Stortinget 227,8 millioner kroner totalt til det kongelige hus. Virksomhet ved det kongelige hoff og kronprinsparets stab utgjør hoveddelen av disse kostnadene. Disse har en viktig funksjon i å bistå kongefamilien i utøvelsen av deres virke og konstitusjonelle oppgaver. Til tross for dette har samfunnet ingen rett til å kreve innsyn i denne virksomheten. Dette står i sterk kontrast til hva vi har for institusjoner i den offentlige forvaltningen.

Medieorganisasjonene har ved flere anledninger tatt opp spørsmål om kongehuset bør underlegges offentleglova med ansvarlige myndigheter, uten å bli hørt. Nå mener utvalget det er på høy tid å gjøre en ny vurdering av dette spørsmålet.

Utvalget mener det er et demokratisk problem at kongefamiliens offisielle virke og arbeid ved hoffet ikke faller inn under loven. Åpenhet er en forutsetning for en uavhengig kontroll av pengebruk og prioriteringer ved Kongehuset. Bare slik kan vi få en opplyst debatt. Derfor bygger både offentleglova og Grunnloven på et prinsipp om mest mulig åpenhet og innsyn, og stiller krav om at unntak må ha «tungtveiende grunner». Utvalget kan ikke se at det finnes tungtveiende grunner for at ikke Kongehuset skal underlegges de samme kravene gjennom offentleglova, slik at det er hemmelighold, og ikke åpenhet, som må begrunnes.

Utvalget mener samfunnet har en berettiget forventning om at kongehuset følger offentleglova, og ber Justis- og beredskapsdepartementet ta initiativ til å utrede dette spørsmålet.»

 Les mer om saken i Journalisten.