Lovstridige politikerreglementer

En rekke kommuner i Agder-fylkene holder seg med reglementer som pålegger politikerne taushetsplikt i strid med lovverket.

I forbindelse med Arendalsuka 2015, som også markerer starten på valgkampen foran lokalvalget i september, har Norsk Redaktørforening foretatt en gjennomgang av etiske reglementer, kommunikasjonsreglementer og innsynsreglementer i kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder. Disse dokumentene legger viktige føringer for det lokale debattklimaet, og dermed også for den kommende valgkampen.

Året 2014 var preget av 200 års-jubileet for Grunnloven. Blant lovens bærende paragrafer er §100 om ytringsfrihet. I Grunnlovens §100, sjette ledd heter det at «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.»  - det såkalte infrastrukturkravet. Riktignok omtaler paragrafen kun «staten», men vi må kunne si at også norske kommuner med dette har forpliktet seg til å bidra til å nå dette målet.

I tillegg har kommunene en egen forpliktelse gjennom kommunelovens §4:  «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.» 

Vi har blant annet funnet dette: 

  • 13 kommuner har reglementer for folkevalgtes taushetsplikt og innsynsrett som er i strid med lovverket, og som pålegger representantene mer omfattende taushetsplikt enn det er grunnlag for – eller de mangler slike regler, selv om det er lovpålagt å ha det.
  • To kommuner har reglementer for folkevalgte organer som gir regler om lukkede dører i større utstrekning enn det lovverket tillater.
  • Mange kommuner har regler for folkevalgte ytringsfrihet som etter alt å dømme er i strid med lovverket og som derfor ikke vil ha noen rettslig kraft.
  • De fleste kommunene beskriver ansattes ytringsfrihet rettslig korrekt, men knapt noen oppmuntrer de ansatte til å ta del i det offentlige ordskiftet. 

Hele rapporten kan leses her

For ytterligere informasjon og kommentarer: 

Arne Jensen, generalsekretær, tlf 90778747 – arne.jensen@nored.no

Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær, tlf 91105511 – rkn@nored.no