Bildet er tatt på NRs høstmøte 3. november 2021, med mange glade (og kloke) redaktører i salen.(Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Søk stipend - og bli en klokere og gladere redaktør

NRs vederlagsfond lyser ut studiestipender og stipender til internasjonale mediekonferanser høsten 2022. Søknadsfristen er 10. juni.

NRs vederlagsfond lyser ut følgende: 

 • Småstipend (inntil 10.000) til internasjonale konferanser i 2022. For heldigitale konferanser kan du søke om støtte til deltakeravgiften.
 • Studiestipendier etter individuelle planer.

1. Småstipend til internasjonale mediekonferanser i 2022. 

Som tidligere år har Vederlagsfondet som intensjon å dele ut et begrenset antall konferansestipender a maks. kr. 10.000 som støtte til redaktører som vil delta i internasjonale mediekonferanser høsten 2022.  

Se punkt A3 i veiledningen. Send en søknad med følgende informasjon på epost til NR-sekretariatet.

Navn

 • Redaksjon
 • E-post
 • Konferanse
 • Begrunnelse/nytteverdi
 • Utgifter
 • Finansiering                                                                                                                                 

 

NB! Den som tildeles midler for å delta på konferanser må senest en måned etter at konferansen er avsluttet utarbeide en kort rapport som sendes til Vederlagsfondets styre. Rapporten må kunne deles med NRs medlemmer og publiseres på nored.no.

 

2. Studiestipender etter individuelle planer

Det heter i retningslinjene for tildeling, punkt A2:

«NRs vederlagsfond kan, etter søknad, yte bistand på pt inntil kr 30.000 til redaktører som har ønsker å øke sin kompetanse gjennom individuelle studieturer/studieplaner. Søknadene vurderes individuelt, og fondsstyret står fritt til å innvilge/avslå søknader, ut fra en vurdering av studieplanens faglige relevans og pedagogiske opplegg. Fondsstyret skal ved tildeling se hen til den samlede bevilgning til slike stipendier, samt fondets samlede økonomi. Det skal normalt gå to år før en redaktør som er tildelt studiestipend på nytt kan motta slikt stipend.

Det forutsettes at stipendmottakerne leverer rapport etter fullført studium."

Rapporten skal utarbeides slik at andre redaktører kan ha utbytte av den. Den skal kunne deles via NRs nettsider.

Du søker studiestipend ved å oppgi følgende opplysninger som du sender på epost til NR-sekretariatet.

Navn:

 • Redaksjon:
 • Epost:
 • Studium/tema:
 • Arbeidsplan:
 • Tidsbruk:
 • Utgifter:
 • Finansiering:

NB! Det er viktig å bruke tid på utfylling av søknaden, slik at den fremstår som mest mulig klar og tydelig for styret. Uklarheter og mangelfull utfylling reduserer mulighetene for tildeling.

Fondsstyret vil ta stilling til søknadene få dager etter søknadsfristens utløp av 10. juni.

Krav til stipendrapporter. Alle mottakere av individuelle stipender fra Vederlagsfondet må levere en rapport etter endt konferanse, prosjekt eller studium. Rapportene må kunne deles og publiseres fritt. Det er derfor et poeng at du tenker over hva andre vil ha utbytte av å lese når du lager rapporten. Her er eksempler på rapporter fra andre stipendmottakere.