Norsk Redaktørforening støtter svært mange av forslagene til professor Ragna Aarli (t.v.) om dokumentoffentlighet i straffesaker. NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø t.h.

(Foto: UiB/NTB)

Støtter nye åpenhetsregler

Norsk Redaktørforening støtter i all hovedsak de forslagene til nye regler om innsyn straffesaksdokumenter som er lagt frem i professor Ragna Aarlis utredning. Les NRs høringsuttalelse her.

I februar i fjor kom utredningen "Dokumentoffentlighet i straffesaker", laget av av Ragna Aarli som er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. I mars ble utredningen sendt på høring av Justis- og -beredskapsdepartementet. 

Norsk Redaktørforening støtter svært mange av forslagene til Aarli.

-  Behovet for lovendringer er åpenbart, både for å få klarere regler og for å styrke allmennhetens og medienes innsyn i strafferettspleien. Størst mulig åpenhet på dette området er en rettssikkerhetsgaranti og helt avgjørende for tilliten til rettssystemet, sier NRs generalsekretær, Reidun Kjelling Nybø.

NRs hovedkonklusjoner i høringsuttalelsen

 • Etter NRs syn er det stort behov for lovendringer.
 • Både mediene, allmennheten og domstolene har behov for klarere regler for dokumentinnsyn i straffesaker enn hva tilfellet er i dag.
 • Utredningen beskriver utfordringene på en god måte, og både analysen og tilnærmingen til regelendringene har etter vårt syn riktig innretning.
 • Vi støtter i all hovedsak forslagene om økt innsyn i straffesaker som avsluttes uten domstolsbehandling, men ønsker flere rettigheter direkte inn i lovteksten.
 • Vi støtter innføringen av en egen merinnsynsbestemmelse.
 • Vi støtter i det alt vesentlige forslagene til lovendringer for innsyn i dokumenter forut for hovedforhandlinger.
 • Vi mener det er svært viktig å få innført regler om rett til innsyn i og kopi av dokumentbevis som legges frem for retten.
 • Vi mener det er på høy tid at det blir obligatorisk med lyd- og bildeopptak for protokollformål, og at disse også kan gjøres tilgjengelige for mediene.
 • Vi støtter i all hovedsak forslagene om tydeligere regler for saksbehandling og klage.
 • Vi støtter ikke forslaget om å utvide foto- og opptaksforbudet til å gjelde sivile saker.
 • Vi støtter ikke forslaget om å åpne for forbud mot sanntidsreferater. 

Les NRs høringsuttalelse her.