Kulturdepartementet vil fjerne konsesjonskravet for filmvisning. Her Colosseum kino i Oslo. (Foto: AktiviOslo)

Vil fjerne kinokonsesjonen

Kulturdepartementet foreslår å oppheve konsesjonsordningen for offentlig fremvisning av film - og får støtte av Norsk Redaktørforening.

Konsesjonsordningen for kino har eksistert siden 1913, og vært ansett som et viktig kulturpolitisk instrument. I høringsnotatet som ble sendt ut på forsommeren, skriver departementet blant annet at "Regler som hindrer fri etablering av kanaler ut i det offentlige rom, koblet med krav til innholdet i tjenesten, vil som utgangspunkt rammes av forbudet mot ”Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler” i Grunnloven § 100, fjerde ledd". Departementet mener det var Stortingsflertallets intensjon, da Grunnlovens § 100 ble endret i 2004, at det ikke lenger skulle kunne stilles innholdskrav til kinokonsesjoner. På denne bakgrunn foreslår man å oppheve hele konsesjonsordningen. Norsk Redaktørforening (NR) er blant dem som støtter forslaget. I NRs høringsuttalelse heter det blant annet at innskrenkninger i ytringsfriheten "bør i utgangspunktet bare skje på bakgrunn av rent tekniske forhold, som for eksempel begrensninger i antallet tilgjengelige frekvenser eller lignende. Enhver annen regulering av muligheten for fritt å formidle tekst, lyd, bilder osv vil være problematisk i forhold til Grunnlovens § 100 om forhåndssensur og blant annet Den europeiske menneskerettserklæringens artikkel 10 om ytringsfrihet. Med dette som bakteppe støtter vi forslaget om å oppheve konsesjonsordningen for fremvisning av film. Vi mener det i høringsnotatet argumenteres godt for hvorfor dette er et riktig skritt å ta."