Vil ha plikt til merinnsyn

Norsk Redaktørforening (NR) vil at forvaltningen skal pålegges å utlevere dokumenter, dersom hensynet til offentlighet veier tyngre enn begrunnelsen for å hemmeligholde. Det fremgår av NRs høringsuttalelse til evalueringen av offentleglova.

Evalueringsrapporten er utarbeidet av firmaet Oxford Research, og tar for seg en rekke sider ved dagens offentleglov. Det var Stortinget som bestemte at loven, som trådte i kraft i januar 2009, skulle evalueres, med sikte på å kartlegge hvorvidt intensjonen om mer innsyn var oppfylt. NR har konsentrert sin høringsuttalelse om fem punkter:

 • Lovens virkeområde – selvstendige rettssubjekter
 • Merinnsyn
 • Taushetsplikt
 • Interne dokumenter
 • Klageordningen

NR mener rapporten dokumenter behovet for en revisjon av regelverket hva gjelder hvilke selvstendige rettssubjekter som skal omfattes av loven og på hvilke vilkår, og med det klare siktemål at flere virksomheter bør omfattes av loven og at kriteriene for å ikke å bli omfattet klargjøres og strammes inn. 

NR mener det er nødvendig å foreta endringer i merinnsynsbestemmelsen. Da den gjeldende loven ble vedtatt foreslo et samlet offentlighetslovutvalg en formulering som innebærer at innsyn skal gis, dersom hensynene som taler for offentlighet veier tyngre enn hensynene som begrunner unntakshjemmelen. Det er et forslag som, i følge NRs høringsuttalelse, bør hentes frem igjen, og kombineres med et krav om at det gis en – i det minste – kortfattet begrunnelse for hvordan man har veiet behovet for innsyn opp mot behovet for unntak.

Når det gjelder taushetsplikt, fremholder NR følgende nødvendige tiltak:

 • En samlet gjennomgang av taushetspliktbestemmelsene i det norske lovverket, med sikte på å samle disse i noen få og klare paragrafer – noe blant andre medieorganisasjonene har etterlyst. Det er i dag et utall taushetsbestemmelser spredt over hele lovverket, med til dels ulikt innhold og vurderingstemaer.
 • En revisjon av bestemmelsene slik at de blir mer presise og forståelige.
 • En grundigere opplæring av de som skal forvalte disse bestemmelsene med hensyn til hva som er formål og rekkevidde.

Unntakene for interne dokumenter er de hyppigst brukte i forvaltningen. Basert på det som fremkommer i rapporten mener NR det er grunnlag for blant annet 

 • På nytt å reise spørsmålet om å fjerne unntaksbestemmelsene for interne dokumenter og i stedet kun basere unntak på skadekriterier.
 • Subsidiært revidere bestemmelsene og presisere og utdype skadekravene.
 • Innføre (slik det var tidligere) krav om journalføring av de organinterne dokumentene.
 • Disse momentene til sammen gjør at NR – med støtte fra funn i Oxford Research sin rapport – vil gjenta vårt forslag fra vår høringsuttalelse i forbindelse med forarbeidet til den någjeldende offentleglova, nemlig å opprette et uavhengig klageorgan for dokument-offentlighet. Det finnes i dag ikke noen rask, kompetent og praktisk klageadgang som kan tilfredsstille de spesielle behov som klager etter avslag på dokumentinnsyn representerer. Et uavhengig klageorgan vil i så måte representere et vesentlig fremskritt.

Til slutt vil NR har en endring i klagesystemet, og skriver blant annet at "NR – med støtte fra funn i Oxford Research sin rapport – vil gjenta vårt forslag fra vår høringsuttalelse i forbindelse med forarbeidet til den någjeldende offentleglova, nemlig å opprette et uavhengig klageorgan for dokument-offentlighet. Det finnes i dag ikke noen rask, kompetent og praktisk klageadgang som kan tilfredsstille de spesielle behov som klager etter avslag på dokumentinnsyn representerer. Et uavhengig klageorgan vil i så måte representere et vesentlig fremskritt."

Les hele høringsuttalelsen her.