Nyheter

Forslag om åpne kontrollutvalg og foretaksstyrer

Etter mange års ”mas” fra medieorganisasjonene har Kommunaldepartementet omsider lagt fram forslag om å endre kommuneloven slik at offentlighetsprinsippet i loven om åpne dører i folkevalgte organer også skal gjelde for kontrollutvalgene og for styrene i fylkeskommunale og kommunale foretak.

Vil fjerne redaktøransvaret

Medieansvarsutvalget vil ikke innføre noen egen mediansvarslov, og opphever tvertimot det særskilte redaktøransvaret. Innstillingen er avgitt som NOU 2011:12 "Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag".

Ytringsfriheten presisert av Høyesterett

I forbindelse med avslag på behandling av anke fra professor Arnvid Nedkvitne i hans avskjedssak ved Universitetet i Oslo, har Høyesteretts ankeutvalg likevel presisert at ytringsfriheten i Grunnloven og EMK gir "svært vide rammer" for hva vitenskapelig ansatte kan si, og at det bare er i de "mest graverende tilfeller" at ytringsfriheten må vike.