Integritet og ansvar 

TV2

2.1 TV 2s ansatte skal selv leve opp til de etiske standarder vi krever av andre.

2.2 Ansatte i ledende stillinger, programledere og redaksjonelt ansatte har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke skader TV 2s troverdighet eller anseelse.

2.3 TV 2s ansatte skal ta hensyn til at private uttalelser og handlinger kan bli identifisert med TV 2 og påvirke TV 2s integritet og hvordan seere og lesere oppfatter TV 2s redaksjonelle budskap.

2.4 TV 2s ansatte skal opptre under eget navn i sosiale medier og vise særlig aktsomhet hvor uttalelser gis spontant og til mange.

2.6 Programledere og profilerte reportere som utgjør en del av TV 2s redaksjonelle uttrykk og i allmennheten vil oppfattes som representanter for TV 2, har et særlig ansvar for varsomhet på dette punkt.

2.7 TV 2s ansatte skal ikke fremtre i reklame for eller markedsføre tredjeparts virksomhet eller produkter

Adresseavisen

Tekstreklame

I Adresseavisen unngår vi tekstreklame og tekstlike annonser. Våre lesere skal kunne stole på at vi kan stå inne for det vi trykker og at alt som står i avisen er underlagt en journalistisk prioritering med hensyn til innhold, omfang og plassering.

Bakgrunn

Da det her i landet ble presentert egne presseorganisasjoner, var tekstreklame et av de første viktige arbeidsområder. Arbeidet var nok begrunnet i pressens troverdighet, men kanskje enda mer et forsøk på å etablere ensartede konkurransevilkår mellom mediene. Man mente at reklame skulle styres til annonsesidene og dermed gi avisene økonomisk grunnlag for driften.

Gratisreklame kunne på sikt undergrave denne inntektskilden. I dag handler kampen mot tekstreklame først og fremst om publikums tillit til mediene. Våre

lesere vil vite om positiv produktomtale er til å stole på. Etter hvert som tilbudet av varer og tjenester har økt, er det blitt en viktig journalistisk oppgave å gi publikum hjelp til å holde oversikt og gi veiledning.

Redaktøransvaret

 Det er i denne sammenhengen riktig å understreke at redaktøransvaret gjelder for hele produktet: Redaksjonell tekst, annonser og reklametrykksaker som følger med avisen.

Det er også viktig å understreke at redaksjonelle medarbeidere aldri skal ta oppdrag fra andre enn redaktøren og de arbeidsledere han velger. Redaksjonelt stoff skal også bearbeides på desk av redaksjonelle medarbeidere redaktøren har gitt sin fullmakt. Det er dette som skal sikre uavhengighet og en kritisk tilnærming til stoffet.

 

Hva tekstreklame er

På bakgrunn av tekstreklameplakaten er tekstreklame i Adresseavisen

1. Annonser som fremtrer som redaksjonell tekst (tekstlike annonser)

2. Redaksjonell produktomtale som vi ikke selv kan stå inne for

3. Omtale av produkter og tjenester som ikke er underlagt en journalistisk vurdering, men trykkes for å skaffe avisen annonser eller andre fordeler.

I tillegg ønsker vi at omtale av produkter og tjenester over tid skal fremstå som et riktig svar på det informasjonsbehov Adresseavisens lesere har og uttrykk for den betydning produktet eller tjenesten har i næringsmessig sammenheng.

 Tekstlike annonser

I Adresseavisen godtar vi ikke tekstlike annonser. Det betyr at vi ikke kan godkjenne at en annonse utformes slik at den kan forveksles med redaksjonell tekst. Det betyr blant annet at man i annonser ikke kan bruke den samme skrifttype som for redaksjonelt stoff. Vi tilstreber et klart visuelt skille mellom stoff og annonser.

I alle tilfeller hvor det kan oppstå tvil, skal redaktøren/vaktsjef kontaktes på forhånd.

 

Redaksjonell omtale av produkter og tjenester

Det hører til Adresseavisens oppgaver å gi sine lesere god oversikt over aktuelle produkter og tjenester. Når det foreligger journalistiske grunner for det, kan vi oppgi alle opplysninger om produktet eller tjenesten (navn, produsent, pris m.v.), også når omtalen er svært positiv og vil fungere som god reklame for leverandøren.

Slik omtale forutsetter at vi selv kan stå inne for omtalen. Det betyr at vurderingen må bygge

på egne undersøkelser eller på solide og uavhengige kilder. Slik omtale forutsetter også at den

er at aktuelt eksempel eller en del av en samlet oversikt over et område.

Vi setter aldri på trykk produktvurderinger laget av leverandøren e.l. (f.eks. pressemeldinger).

 

Stoff og annonsemiljøer

Våre leserundersøkelser viser at kombinasjonen redaksjonell tekst og annonser er vårt særpreg og vår styrke i markedet.

Annonser kan gi viktig og nyttig informasjon som supplement til den redaksjonelle teksten. Denne kombinasjonen av stoff og annonser gjør oss til den viktigste «bruks- og nytteavis» i Midt-Norge.

Dette særpreget er vi oss bevisst, blant annet ved å redigere avisen slik at stoff og annonser som naturlig hører sammen er lett å finne.

Dette skal ikke forveksles med kobling mellom tekst og annonser i den tvilsomme betydning,

nemlig at det kan fremstå som annonsene selges inn mot løfte om redaksjonell omtale. 

Derfor unngår vi også at annonser for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste plasseres

inntil en redaksjonell artikkel om samme produkt/tjeneste.

 

Temasider

Adresseavisen lager ofte temasider eller egne tabloider med spesialtemaer. De redaksjonelle retningslinjene gjelder også for slike produkter.

Det er et mål at temaproduktene over tid skal stå i rimelig forhold til våre leseres behov og temaenes betydning.

Dagsavisen

2. Integritet og ansvar

2.1. Ansvaret for det redaksjonelle innholdet er en del av redaktøransvaret. Hver enkelt medarbeider har ansvar for å opptre slik at det ikke er tvil om deres integritet og troverdighet, slik det er nedfelt i disse retningslinjene.

2.2. Medarbeidere bør ikke ha økonomiske bindinger som kan skape interessekonflikter i det redaksjonelle arbeidet.

2.3. Medarbeidere plikter å informere redaksjonsledelsen om forhold som kan gjøre den enkelte inhabil i forhold til å utføre oppgaver. Redaksjonsledelsen avgjør om medarbeideren er habil til å dekke en sak.

2.4. Ingen medarbeidere må drive med korttidshandel av aksjer og verdipapirer.

2.5. Medarbeidere som jobber med politikk og økonomi kan ikke eie enkeltaksjer i kommersielle selskaper.

2.6. Medarbeidere skal ikke ha tillitsverv i politiske partier, organisasjoner eller bedrifter som kan skape tvil om deres uavhengighet.

2.7. Medarbeidere skal ikke delta i underskriftsaksjoner eller aksjoner som kan skape tvil om deres uavhengighet.

2.8. Medarbeidere bør som regel ikke dekke saker som involverer nære familiemedlemmer eller nære venner. 

NTB

INTEGRITETSREGLER        

NTBs nyhetstjeneste skal være pålitelig, uavhengig og troverdig. NTBs brukere skal aldri være i tvil om at byrået driver balansert og upartisk reportasje uten binding til økonomiske, politiske og andre interessegrupper i samfunnet.

NTBs redaksjonelle medarbeidere skal opptre slik at det ikke er tvil om medarbeiderens eller redaksjonens troverdighet og integritet.

NTBs redaksjonelle medarbeidere må unngå sammenblanding av journalistiske arbeidsoppgaver og private interesser. Dette gjelder også forretningsmessig, organisasjonsmessig og politisk engasjement hos medarbeidernes nærmeste familie.

NTBs medarbeidere bør ikke skrive om organisasjoner og aksjoner der de engasjerer seg aktivt.

NTBs medarbeidere skal ikke skrive om selskaper der de selv eller deres nærmeste familie har økonomisk interesse av betydning.

Medarbeidere som arbeider med politisk stoff kan ikke samtidig ha politiske verv.

NTBs medarbeidere har ellers samme rett som andre til å delta i politikk og samfunnsliv, men for redaksjonelle medarbeidere vil slik deltakelse kunne ha konsekvenser for hvilke stoffområder de kan dekke.

NTBs redaksjonelle medarbeidere skal følge de presseetiske regler som trekkes opp av Vær Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten.

Aksjer

Redaksjonelle medarbeidere som eier aksjer skal gi melding om dette til sjefredaktøren, og oppfordres også til å oppgi aksjer eid av ektefelle/samboer og barn. Opplysninger om medarbeidernes aksjer skal være tilgjengelig for alle ansatte i redaksjonen.

Det er ikke tillatt å kjøpe eller selge aksjer i tilknytning til nyhetsmateriale som ikke er offentliggjort.

Det er ikke tillatt å la noen utenfor redaksjonen få upubliserte opplysninger som kan tenkes å bli utnyttet i forbindelse med aksjehandel.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke drive korttidshandel med aksjer.

Invitasjonsreiser

NTB betaler som hovedregel selv sine reiser. Alle invitasjoner til gratisreise eller tilbud om reisestøtte som medarbeidere mottar i forbindelse med arbeidet, skal forelegges redaksjonsledelsen som avgjør om det er aktuelt å fravike hovedregelen om at NTB ikke tar imot slike tilbud.

Unntak fra regelen kan gjøres når tilbudet gir adgang til journalistisk interessante områder som ikke er tilgjengelige uten samarbeid med arrangøren eller når tilbudet gjør det mulig å få utført journalistisk prioriterte oppgaver som redaksjonen ellers ikke har ressurser til.

Invitasjonsreiser eller reisestøtte avvises konsekvent hvis arrangør forutsetter omtale eller forsøker å styre redaksjonelle prioriteringer.

NTB deltar ikke på invitasjonsreiser med kommersielle siktemål, verken innen- eller utenlands. Unntak kan gjøres i tilfeller der reisen/reisemålet har vesentlig nyhetsinteresse.

NTB deltar ikke i markedsføring av andres varer eller tjenester. Dette gjelder også for humanitære organisasjoner.

Gaver

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid.

Unntatt er gaver av symbolsk verdi. Konferer med ledelsen dersom du er i tvil.

Adresseavisen

Integritet

Hensikten med integritetsreglene er at våre lesere aldri skal være i tvil om at vår journalistikk er uavhengig av egne eller særinteresser. Disse reglene er ment som en støtte for den enkelte medarbeider i det daglige arbeid.

 Arbeid

Medarbeidere i Adresseavisen kan ikke ta på seg arbeid for oppdragsgivere som driver konkurrerende virksomhet slik at det kan reises tvil om den ansattes lojalitet. De kan heller ikke utføre arbeid som kan føre til at det stilles spørsmål ved deres uavhengighet og integritet.

Medarbeidere i Adresseavisens redaksjon må også unngå å komme i avhengighetsforhold ved å engasjere seg på områder de dekker redaksjonelt.

Journalistisk eller nært beslektet arbeid for andre oppdragsgivere skal alltid klareres med redaksjonsledelsen på forhånd. Dersom medarbeidere har hatt arbeid eller engasjement utenfor avisen, bør de en periode etterpå fritas for reportasje med tilknytning til de tidligere oppdragsgiverne. Sjefredaktøren avgjør i hvert enkelt tilfelle når slikt fritak er nødvendig.

Medarbeidere i Adresseavisens redaksjon kan ikke medvirke i reklame for andre produkter og tjenester.

 Samfunnsengasjement

Vi ønsker at våre medarbeidere skal være aktive i lokalsamfunnet og ha en bred kontaktflate. Men samtidig er det viktig å unngå at slikt engasjement f.eks. i form av tillitsverv og posisjoner gir grunnlag for tvil om avisens uavhengighet. Derfor kan det få konsekvenser for hvilket område man kan arbeide innenfor dersom en medarbeider påtar seg ansvar innen f.eks. politikk, kultur eller sport.

For å unngå at det reises tvil om det arbeid våre medarbeidere har utført, er det viktig med åpenhet omkring slike engasjementer. Alle medarbeidere må orientere ledelsen om engasjement de tror kan komme i konflikt med deres arbeid i avisen.

 

Aksjer og eierinteresser

De medarbeidere som har aksjer eller eierinteresser i forretningsforetagender, skal sørge for at de i saker som berører disse bedriftene, aldri opptrer på en måte som kan gi dem økonomiske fordeler av noen art, eller som kan oppfattes slik av andre.

Er aksjepostene eller eierinteressene av noen størrelse, bør medarbeideren selv sørge for å levere oppgave over dem til sjefredaktøren.

Det er ikke tillatt å kjøpe eller selge aksjer i tilknytning til informasjon som er i avisens hende, men som ikke er offentliggjort. Dette gjelder alle ansatte i Adresseavisen.

Det er ikke tillatt å la noen utenfor redaksjonen få upubliserte opplysninger som kan tenkes å bli utnyttet i forbindelse med aksjehandel.

Redaksjonelle medarbeidere bør ikke inngå korttidshandel med aksjer. 

Gaver og gratisreiser

Medarbeidere i Adresseavisens redaksjon skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre disse er av symbolsk karakter. I tvilstilfeller skal sjefredaktøren  rådspørres.

Redaksjonens medarbeidere skal ikke delta på reiser og arrangementer som er betalt av andre uten at dette er drøftet med redaksjonsledelsen. Sjefredaktøren avgjør i hvert enkelt tilfelle om deltagelse i betalte arrangementer er forenlig med avisens eller den enkelte medarbeiders integritet og uavhengighet.

 

I det enkelte tilfelle...

Journalister i Adresseavisen kan ikke opptre med merker, klær eller andre symboler som tilkjennegir et bestemt syn i omstridte saker uten at det får konsekvenser for hvilke saker medarbeideren kan dekke.

 

Sjefredaktøren, 1.11.2007

Integritetsbestemmelsene 

Etikkutvalget utarbeidet i 2001 nye retningslinjer for integritet i Adresseavisens redaksjon. Disse ble gjennomgått og justert i 2007. Retningslinjene forutsetter at alle i redaksjonen gir en skriftlig egenmelding om engasjement som kan skape integritetskonflikter.

Vi minner også om at du skal søke om godkjenning på forhånd for alle arbeidsoppdrag utenfor redaksjonen. Dersom du ikke har avklart arbeidsoppgaver du allerede har eller det er over ett år siden, må du fylle ut skjemaet på nytt.

 Arne Blix

sjefredaktør

Trondheim, november 2007

 PS.

Til hjelp for egenmelding er det utarbeidet et søknadsskjema som er vedlagt. Etikkreglene som gjelder finner du på våre interne nettsider.

 

 Til sjefredaktøren i Adresseavisen

 

Forhold som kan skape integritetskonflikter:

Navn:

Avdeling:

Eierinteresser

Har du selv eller din ektefelle/samboer eierinteresser (aksjer, andeler mv) i noen selskaper ?

(Aksjefond trenger du ikke oppgi)

 

Engasjement i organisasjoner og foreninger

Har du tillitsverv som kan være av betydning for oss i redaksjonen å være kjent med?

(Selv om du i dag ikke arbeider på områder hvor ditt engasjement kan være i konflikt med dette, bør du gi opplysningene. Er du usikker på om ditt engasjement kan ha betydning, kan du like godt skrive det opp)

 

Har du journalistiske arbeidsoppgaver utenfor Adresseavisen?

Andre forhold.

Er det andre forhold du mener kan skape integritetskonflikter i bestemte situasjoner i ditt arbeide som journalist?

 

Dato:

 Signatur:

 Viktig ! !

Opplysninger som blir gitt i dette skjemaet er åpne for alle i redaksjonen. Hver enkelt har et ansvar for å sørge for å melde om endringer. Dette må skje fortløpende. Du oppfordres til å lese våre interne etikkregler før du fyller ut dette skjemaet.

Dersom du har planer om å påta deg journalistiske arbeidsoppgaver utenfor Adresseavisen må du først avklare dette med redaksjonsledelsen, for eksempel ved å sette opp et slikt brev.

 Til sjefredaktøren i Adresseavisen.

 Søknad om tillatelse til å påta meg arbeid/oppgaver eller engasjement utenfor avisen:

 Navn:

Avdeling:

Arbeid, oppgaver eller engasjement det søkes tillatelse for:

Tidsrom:

 

Andre opplysninger av betydning for søknaden:

  

Dato:

 

Signatur:

ANB

INTEGRITET

Journalistikken i ANB er uten bindinger til kommersielle, politiske eller andre interesser. Derfor skal vi følge retningslinjene som trekkes opp i Vær Varsom-plakaten, og vi skal ikke misbruke den tillit og makt som pressekortet gir enhver journalist.

- En medarbeider i ANB skal unngå å bringe seg i situasjoner hvor det kan reises tvil om hans eller hennes uavhengighet og troverdighet.

- En medarbeider i ANB skal ikke dekke virksomheter/aktiviteter der han/hun eller nærmeste familie har eierinteresser, sentrale verv eller er nær knyttet til på andre måter.

- En medarbeider i ANB skal opplyse redaktøren om alle sine eierinteresser i næringsforetak. ANBs sjefredaktør avgjør om det skal få konsekvenser for hans eller hennes oppgaver i ANB.

- En medarbeider i ANB skal vise særlig aktsomhet når han eller hun dekker saker der A-pressen er aktør.

- En medarbeider i ANB skal ikke selv trekke økonomisk fordel av upubliserte opplysninger, eller gi andre slik informasjon som det kan trekkes økonomisk fordel av.

- En medarbeider i ANB skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre disse er av symbolsk karakter. I tvilstilfeller skal sjefredaktøren rådspørres.

- En medarbeider i ANB skal ikke delta på reiser og arrangementer som er betalt av andre uten at dette er drøftet med redaksjonsledelsen. Sjefredaktøren, eller den han eller hun bemyndiger, avgjør om vi deltar.

- En medarbeider i ANB skal klarere eventuelt journalistisk arbeid for andre oppdragsgivere med sjefredaktøren, den han/hun bemyndiger, eller nærmeste overordnede.

TEKSTREKLAME OG SPONSING

ANBs kunder og avisenes lesere skal være sikre på at all informasjon fra byrået gis etter en redaksjonell vurdering. Derfor skal ANB følge reglene om tekstreklame i Vær Varsom-plakaten.

- Tekstreklame og sponsing av journalistiske produkter skal ikke forekomme.

- Det skal utvises særlig kildekritikk ved produksjon av ANBs temapakker.

- Det skal utvises særlig kildekritikk ved bruk av meldinger i pm-mappa. Husk: alt er pressemeldinger og skal behandles deretter, selv om saken er formet som en redaksjonell artikkel.

JOURNALISTENS RETTIGHETER

Hensynet til integritet og troverdighet legger begrensninger på journalisters frihet til å opptre på samfunnsområder de selv dekker som journalister. Slike hensyn forhindrer ikke at journalister for øvrig kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter til å delta i samfunnsaktiviteter.

- ANBs journalister har rett til å nekte å utføre arbeid som strider mot egen overbevisning eller faglig integritet.

- ANBs journalister har rett til å bli rådspurt før eventuelle dementier og vesentlige rettelser sendes ut.

- ANBs journalister har rett til, så langt praktisk mulig, å bli gjort kjent med vesentlige endringer av stoffet før det sendes ut.

- ANBs journalister har rett til å nekte signatur hvis stoffet/bildet endres på en slik måte at opphavsretten blir krenket, eller hvis redaksjonelt stoff blir framstilt på en måte som er journalistisk uforsvarlig (jfr. Åndsverkloven).

E24 - Dine Penger

Vi skal som journalister og selgere ikke opptre på en måte som skader selskapet eller troverdigheten til journalistikken vår. Tenk: ”Ville dette vært noe vi selv ville satt et kritisk journalistisk søkelys på”? Hvis svaret er ja, er du på tynn is. Snakk med nyhetssjefene eller ansvarlig redaktør om du er i tvil.

 Aksjer

 Redaksjonelt ansatte i E24 Dine Penger AS skal som hovedregel ikke kjøpe eller selge aksjer. Nærmere om dette:

 • Redaksjonelt ansatte skal ikke handle aksjer i norske børsnoterte selskaper (Oslo Børs, Axess etc.) under ansettelsesforholdet i E24 Dine Penger. Eventuelt eierskap fra før ansettelsesforholdet begynte, skal innberettes til ansvarlig redaktør og linjeredaktør. Et eventuelt salg av aksjene skal innberettes ansvarlig redaktør og linjeredaktør minst tre dager før salget.

 

 • Redaksjonelt ansatte kan delta i aksjeprogrammer for Schibsted-ansatte, men kan ikke handle Schibsted-aksjer utenom disse programmene. Salg av Schibsted-aksjer må underrettes ansvarlig redaktør og linjeredaktør minst tre dager på forhånd.

 

 • Redaksjonelt ansatte kan ha eierandeler i andre norske selskaper, men for allment omsatte aksjer på OTC-listen eller lignende gjelder samme regler som for børsnoterte aksjer. Ansvarlig redaktør og linjeredaktør må orienteres om eierposisjoner ved ansettelsestidspunkt.

 

 • Redaksjonelt ansatte kan eie aksjer i utenlandske selskaper. Også eierskapet i utenlandske selskaper skal innberettes til ansvarlig redaktør og linjeredaktør. Eierskap i nordiske selskaper skal derimot behandles på samme måte som norske.

 

 • Med redaksjonelt ansatte menes ansvarlig redaktør, magasin- og nyhetsredaktør og alle i linje under magasin- og nyhetsredaktør.

 

Ikke-redaksjonelt ansatte kan eie alle typer aksjer. Noen begrensninger gjelder likevel:

 • Ikke-redaksjonelt ansatte må eie aksjene i minst 6  måneder

 

 • Ikke-redaksjonelt ansatte må innberette til ansvarlig redaktør og linjeleder om kjøp og salg av aksjer minst tre dager på forhånd.

 

Ellers

Vi omtaler ofte Schibsted som konsern og underselskaper, som VG og Finn.no.

I disse sakene er det viktig at vi klargjør vår rolle og våre bindinger, og opplyser om at enkelte av oss eier aksjer her (det er unntaket i våre aksjeregler, for mer se Hviteboken).

Derfor skal vi skrive en såkalt «disclaimer», eller på «godt» norsk fraskrivningsklausul, i bunnen av slike saker.

E24 er eid av Schibsted. Enkelte ansatte har aksjer i Schibsted.

Eller:

Dine Penger er eid av Schibsted. Enkelte ansatte aksjer i Schibsted. 

Sandefjords Blad

INTEGRITETSREGLER 

SBs nyhetstjeneste skal være pålitelig, uavhengig og troverdig. SB brukere skal aldri være i tvil om at avisa driver balansert og upartisk reportasje uten binding til økonomiske, politiske og andre interessegrupper i samfunnet.

SBs redaksjonelle medarbeidere skal opptre slik at det ikke er tvil om medarbeiderens eller redaksjonens troverdighet og integritet.

SBs redaksjonelle medarbeidere må unngå sammenblanding av journalistiske arbeidsoppgaver og private interesser. Dette gjelder også forretningsmessig, organisasjonsmessig og politisk engasjement hos medarbeidernes nærmeste familie.

SBs medarbeidere bør ikke skrive om organisasjoner og liknende der de engasjerer seg aktivt. De kan heller ikke delta i lokale aksjoner, opprop og liknende.

SBs medarbeidere skal ikke skrive om selskaper der de selv eller deres nærmeste familie har økonomisk interesse av betydning.

Medarbeidere som arbeider med politisk stoff, kan ikke samtidig ha politiske verv.

SBs medarbeidere har ellers samme rett som andre til å delta i politikk og samfunnsliv, men for redaksjonelle medarbeidere vil slik deltakelse kunne ha konsekvenser for hvilke stoffområder de kan dekke.

SBs redaksjonelle medarbeidere skal følge de presseetiske regler som trekkes opp av Vær Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten.

Aksjer

Redaksjonelle medarbeidere som eier aksjer, skal gi melding om dette til sjefredaktøren, og oppfordres også til å oppgi aksjer eid av ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under myndighetsalder. Opplysninger om medarbeidernes aksjer skal være tilgjengelig for alle ansatte i redaksjonen.

Det er ikke tillatt å kjøpe eller selge aksjer i tilknytning til nyhetsmateriale som ikke er offentliggjort.

Det er ikke tillatt å la noen utenfor redaksjonen få upubliserte opplysninger som kan tenkes å bli utnyttet i forbindelse med aksjehandel.

Invitasjonsreiser

SB betaler som hovedregel selv sine reiser. Alle invitasjoner til gratisreise eller tilbud om reisestøtte som medarbeidere mottar i forbindelse med arbeidet, skal forelegges redaksjonsledelsen som avgjør om det er aktuelt å fravike hovedregelen om at SB ikke tar imot slike tilbud.

Unntak fra regelen kan gjøres når tilbudet gir adgang til journalistisk interessante områder som ikke er tilgjengelige uten samarbeid med arrangøren eller når tilbudet gjør det mulig å få utført journalistisk prioriterte oppgaver som redaksjonen ellers ikke har ressurser til.

Invitasjonsreiser eller reisestøtte avvises konsekvent hvis arrangør forutsetter omtale eller forsøker å styre redaksjonelle prioriteringer.

SB deltar ikke på invitasjonsreiser med kommersielle siktemål, verken innen- eller utenlands. Unntak kan gjøres i tilfeller der reisen/reisemålet har vesentlig nyhetsinteresse.

SB deltar ikke i markedsføring av andres varer eller tjenester. Dette gjelder også for humanitære organisasjoner.

Gaver

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid.

Unntatt er gaver av symbolsk verdi. Konferer med ledelsen dersom du er i tvil.

Tidens Krav

Integritet og tekstreklame

Publisering av enhver artikkel skal kunne begrunnes journalistisk. At en sak eller en omtale også kan ha reklameverdi, er ikke avgjørende. Det er hensynet til leserne og deres behov som er avgjørende, ikke interessene til butikker/næringsdrivende.

 Saker som utelukkende dreier seg om en takk til sponsorer/velgjørere henvises som hovedregel til annonsespaltene.

 Pressemeldinger

 Pressemeldinger må alltid vurderes/bearbeides etter journalistiske kriterier før de settes på trykk. Oppgi alltid hvem som er kilden til saken som pressemeldingen bygger på.

 Sponsornavn

 Sponsornavn på fotballcuper og andre arrangementer er i dag blitt mer og mer vanlige. Dersom et firmanavn er innarbeidet som navn på et arrangement, kan vi bruke det, men unngå bruk av sponsornavn spesielt i tittel, og helst også i ingress.

 Temabilag

Spesielt når vi produserer temabilag bør vi passe på å legge vanlige journalistiske kriterier til grunn både når det gjelder nyhetsverdi og presentasjon av en sak.

Både i planleggingsfasen og i produksjonen av temabilag skal vi først og fremst ta hensyn til hva slags stoff som interesserer leserne våre, og ikke hvilke stoffområder næringslivet er opptatt av at vi dekker.

Personer som selger annonser i Tidens Krav kan ikke samtidig drive redaksjonell dekning av samme stoffområde. På samme måte kan ikke personer som jobber i redaksjonen selge annonser.

Våre lesere må aldri gis anledning til å tvile på at all reportasjevirksomhet drives uten binding til økonomiske, politiske eller andre interessegrupperinger i samfunnet.

 • Redaksjonelt ansatte i Tidens Krav skal ikke skrive om selskaper de selv, ektefelle/samboer eller nær familie har eierinteresser eller ansettelsesforhold i. 
 • Redaksjonelt ansatte i Tidens Krav skal ikke skrive om lag, foreninger eller foretak de selv eller nær familie har tillitsverv i.
 • Redaksjonelt ansatte i Tidens Krav skal ikke arbeide for andre medieforetak, uten at det er godkjent av redaksjonsledelsen.
 • Redaksjonelt ansatte i Tidens Krav skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre disse er av symbolsk karakter. I tvilstilfeller skal redaksjonsledelsen rådspørres.

 Tidens Krav betaler i alminnelighet sine reportasjereiser selv. Alle invitasjonsreiser skal godkjennes av redaksjonsledelsen før medarbeidere takker ja til slike.

 Dersom en medarbeider er i tvil om hvordan disse reglene skal praktiseres, skal vedkommende konferere med redaksjonsledelsen. Frilansere omfattes av de samme reglene.

 

 

 

Sponsorvirksomhet

 

Redaksjonell dekning av mediebedriftens egen virksomhet, markedsaktiviteter eller kommersielle biprodukter skal skje etter de samme journalistiske kriteriene som for alt annet stoff.

 

Oppretthold et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid.

 

Redaksjonelle medarbeidere bør unnlate å påta seg ikkejournalistiske oppgaver knyttet til bedriftens sponsorvirksomhet. Sponsoravtaler må ikke ekskludere andre mediers adgang til kildene eller på andre måter begrense den frie nyhetsformidling. 

Aftenposten

Integritet

Aftenposten står for allsidighet, troverdighet og kvalitet. Alle redaksjonelle medarbeidere skal opptre på en slik måte at det ikke kan oppstå tvil om avisens eller den enkelte medarbeiders integritet eller troverdighet.

Den enkelte redaksjonelle medarbeider skal bidra til dette blant annet ved å etterleve Vær Varsom-plakaten og Aftenpostens etiske regler.

Upublisert materiale skal ikke røpes til utenforstående.  

Aftenpostens etiske husregler gjelder også for medarbeidere når de engasjerer seg i sosiale medier eller blogger. Engasjement i slike medier må ikke føre til at det kan stilles spørsmål ved medarbeiderens integritet og troverdighet i den rolle vedkommende har i Aftenpostens redaksjon. Redaksjonelle medarbeidere kan ikke opptre på Aftenpostens vegne på sosiale medier eller private blogger, uten at det er avklart med redaksjonsledelsen.

Redaksjonelle medarbeidere må ikke bruke sin stilling til personlig fordel eller vinning. Hvis personlige interesser kan påvirke redaksjonelle avgjørelser, eller hvis andre med rimelig grunn kan anse dette som mulig, skal habilitetsspørsmålet forelegges overordnede.

Overtredelse av aktsomhetskravet og Aftenpostens etiske regler kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Redaksjonelle medarbeidere i Aftenposten kan ikke pålegges å utføre journalistisk arbeid som strider mot egen overbevisning eller faglige integritet.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha tillitsverv eller styreverv i politiske partier eller organisasjoner og bedrifter hvor dette på noe vis kan berøre medarbeidernes egne journalistiske arbeidsområder.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i underskriftskampanjer eller aksjoner hvis det kan reise tvil om deres eller redaksjonens uavhengighet eller troverdighet. Dette gjelder også kampanjer i sosiale medier.

Verv og eierinteresser

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke omtale virksomheter/aktiviteter der de selv – eller den nærmeste familie – har økonomiske eller andre interesser.

Redaksjonelle medarbeidere skal uoppfordret opplyse til nærmeste overordnede om økonomiske interesser eller andre forhold – også i nærmeste familie – som har eller kan få betydning for egen habilitet eller Aftenpostens omdømme.

Redaksjonelle medarbeidere i Aftenposten kan ikke på egen eller andres vegne eie eller handle med norske enkeltaksjer eller derivater (inkl. opsjoner). Forbudet gjelder også andre egenkapital- og låneinstrumenter i private foretak, så som kommandittandeler, obligasjoner og sertifikater.

Unntatt fra forbudet er aksjer i Schibsted ASA. Det kan også gis unntak for aksjer i familiebedrifter eller når det foreligger andre spesielle omstendigheter. Slikt eierskap må meldes inn til sjefredaktøren.

Meldeplikt gjelder også enkeltaksjer eller derivater som eies av ektefelle, umyndige barn eller samboer. Medarbeidere skal i tillegg melde fra når de er kjent med at andre nærstående har betydelige eierinteresser som kan være egnet til å skape tvil om en medarbeiders uavhengighet.

Markedsføring – sponsing – reklame

Aftenpostens ledelse tar stilling til arrangementer avisen skal sponse eller medvirke til på annen måte.

Aftenpostens journalistiske omtale av egne sponsorarrangementer skjer ut fra en uavhengig, redaksjonell vurdering.

Redaksjonelle medarbeidere kan ikke påta seg journalistiske oppdrag utenfor avisen. Aftenposten har enerett til utnyttelse/salg/leveranse av medarbeidernes stoff innenfor presse og etermedier (jfr. Journalistavtalen § 42). Utnyttelse/salg av medarbeidernes stoff i andre sammenhenger kan bare skje etter redaksjonsledelsens forutgående godkjennelse.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke være med på å lansere eller markedsføre kommersielle produkter eller tjenester.

Produktomtale

Redaksjonelt stoff og annonser skal være klart adskilt slik at leserne ikke skal være i tvil om hva som er journalistisk stoff og hva som er betalte annonser.

Når vi omtaler produkter, skal det ikke herske tvil om at produktene er utvalgt etter journalistisk vurdering. Både fordeler og ulemper ved produktene skal fremkomme.

Når vi sammenligner forskjellige produkter i samme kategori, er opplysninger om produsent og pris relevant informasjon.

Når arrangementer omtales samlet, er det leserservice å oppgi sted, dato og tid, ellers ikke.

Reiser – invitasjoner – gaver

Aftenposten betaler selv for de reiser redaksjonsledelsen finner journalistisk interessante.

Redaksjonsledelsen kan imidlertid svare ja til invitasjonsreiser hvis den mener at viktig reportasjestoff ikke er tilgjengelig på annen måte.

Redaksjonsledelsen skal på fritt grunnlag vurdere redaksjonell dekning også når avisen deltar på helt eller delvis betalt invitasjonsreise. Den som inviterer, skal gjøres kjent med avisens syn på dette punkt.

Redaksjonsledelsen bestemmer fritt hvilke medarbeidere som gis oppdrag eller reiser, uavhengig av hvem som har mottatt invitasjon.

Redaksjonelle medarbeidere skal forelegge redaksjonsledelsen alle invitasjoner de mottar som representanter for Aftenposten.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke motta gaver eller ytelser knyttet til arbeidet som utføres. Unntatt er gaver av symbolsk verdi.

Tilretteleggingsbetaling (Facilitation Payments) eller smøring er ulovlig i mange land. Lovgivningen skal respekteres, og Aftenpostens medarbeidere skal ikke opptre på en måte som bidrar til å opprettholde et system med slike betalinger. I enkelte land kan det likevel oppstå situasjoner hvor betaling av mindre summer kan være nødvendig for å oppnå noe man har rettmessig krav på, eller for å sikre liv og helse. Slike situasjoner må vurderes nøye med hensyn til lovlighet og nødvendighet. Hvis det er praktisk mulig, skal slik betaling tas opp med overordnet på forhånd. Hvis det ikke er praktisk mulig, skal overordnet informeres i etterkant. Dersom slike utbetalinger finner sted, skal de oppføres i reiseregningen med beløp og begrunnelse.

Gjengangeren

INTEGRITETSREGLER    

Gjengangerens redaksjonelle medarbeidere skal følge de presseetiske regler som trekkes opp av Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten.

Gjengangerens nyhetstjeneste skal være pålitelig, uavhengig og troverdig. Gjengangerens lesere skal aldri være i tvil om at avisa driver balansert og upartisk, og at mediehuset er uten bindinger til økonomiske, politiske, religiøse eller andre interessegrupper i samfunnet.

Gjengangerens medarbeidere skal opptre slik at det ikke er tvil om medarbeiderens eller redaksjonens troverdighet og integritet.

Gjengangerens redaksjonelle medarbeidere må unngå sammenblanding av journalistiske arbeidsoppgaver og private interesser.

Gjengangerens medarbeidere bør ikke skrive om organisasjoner og liknende der de selv engasjerer seg aktivt, og skal ikke delta i lokale aksjoner eller opprop.

Gjengangerens medarbeidere skal ikke skrive om selskaper der de selv eller deres nærmeste familie har økonomisk interesse.

Medarbeidere som arbeider med politisk stoff, kan ikke samtidig ha politiske verv.

Gjengangerens medarbeidere har ellers samme rett som andre til å delta i politikk og samfunnsliv, men for redaksjonelle medarbeidere vil slik deltakelse kunne ha konsekvenser for hvilke stoffområder de kan dekke.

Invitasjonsreiser

Gjengangeren betaler som hovedregel selv sine reiser. Alle invitasjoner til gratisreise eller tilbud om reisestøtte som medarbeidere mottar i forbindelse med arbeidet, skal forelegges redaksjonsledelsen som avgjør om det er aktuelt å fravike hovedregelen.

Unntak fra regelen kan gjøres når tilbudet gir adgang til journalistisk interessante områder som ikke er tilgjengelige uten samarbeid med arrangøren eller når tilbudet gjør det mulig å få utført journalistisk prioriterte oppgaver som redaksjonen ellers ikke har ressurser til.

Invitasjonsreiser eller reisestøtte avvises konsekvent hvis arrangør forutsetter omtale eller forsøker å styre redaksjonelle prioriteringer.

Gjengangeren deltar ikke på invitasjonsreiser med kommersielle siktemål, verken innen- eller utenlands. Unntak kan gjøres i tilfeller der reisen/reisemålet har vesentlig nyhetsinteresse.

Gaver

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid.

Unntatt er gaver av symbolsk verdi. Ved tvil skal medarbeideren konferere med ledelsen.

Oppdrag

Ansatte i Gjengangeren (inkludert deltidsmedarbeidere, vikarer og personer på midlertidige kontrakter) skal ikke påta seg journalistiske oppdrag utenfor bedriften eller utnytte/selge redaksjonelt materiale uten at redaksjonsledelsen har godkjent det.

Markedsføring

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke stille sitt navn eller bilde til disposisjon for kommersiell markedsføring.

Tekstreklame

Gjengangerens medarbeidere skal være på vakt mot forsøk på å formidle reklame gjennom bedriftens nyhetskanaler.

HK-Nytt

HK-Nytt - etiske kjøreregler

 • HK-Nytts redaksjonelle mediarbeidere skal ikke engasjere seg i reklame eller markedsføring av noen art
 • De skal ikke dekke saksfelter der de selv eller deres nærmeste familie har eierinteresser eller private interesser, sentrale verv eller annen tilknytning
 • De skal ikke selv kunne trekke private fordeler av publiserte eller upubliserte opplysninger
 • De skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre de er av symbolsk karakter
 • De skal ikke delta på reiser eller arrangementer betalt av andre uten etter avtale med redaksjonsledelsen
 • De skal ikke påta seg journalistisk arbeid for andre oppdragsgivere uten at det er avtalt med redaksjonsledelsen
 • De skal kunne nekte å utføre oppdrag som strider mot egen overbevisning eller faglige integritet

Tekstreklame

HK-Nytt skal følge Norsk Presseforbunds tekstreklameregler. Der betyr at tekstreklame ikke skal publiseres. Sponsing av journalistisk arbeid skal ikke forekomme. Annonser og redaksjonell tekst skal holdes klart atskilt. Tekstlignende annonser skal utstyres slik at de ikke kan forveksles med redaksjonell tekst.

Kommunal Rapport

Kommunal Rapports holdning til integritetsspørsmål

10) Ingen medarbeider i Kommunal Rapport skal arbeide med saker hvor man selv har økonomisk eller politiske interesser.

11) Redaksjonelt ansatte i Kommunal Rapport kan ikke påta seg politiske eller andre verv som kan påvirke deres integritet og troverdighet. Alle relevante verv skal meldes til ledelsen og samles i en åpen oversikt. Hvis enkelte reserverer seg mot åpenhet, skal det opplyses om det.

12) Ansatte i Kommunal Rapport kan ikke utenfor arbeidstiden påta seg private oppdrag som er uforenlig med Kommunal Rapports virksomhet, og eller som kan påvirke Kommunal Rapports eller den enkelte medarbeiders uavhengighet og troverdighet. Faste oppdrag må ikke ha et omfang eller være av en slik karakter at det går ut over det daglige arbeid i Kommunal Rapport. Faste oppdrag skal klareres med ledelsen.

13) Også i sosiale medier må alle medarbeidere opptre slik at det ikke svekker tilliten og troverdigheten til den enkelte eller mediehuset.

Sogn Avis

Habilitet og interessekonflikt

Eg skal ikkje lata mine eigne personlege interesser virka inn på arbeidet mitt eller lata personleg vinning koma føre arbeidet mitt. Eg skal heller aldri ta del i, eller prøva å påvirka ei avgjerd dersom det føreligg interessekonflikt. Skulle det oppstå interessekonflikt, skal eg på eige initiativ melda frå til næraste føresette (avd.leiar eller redaktør/disponent) om inhabilitet eller interessekonflikt.

Verv, posisjonar og eigarskap i eksterne verksemder

Som tilsett i Sogn Avis skal eg ikkje ha andre stillingar eller utføra arbeid for andre i arbeidstida utan særskilt samtykkje frå overordna.

Engasjement i eksterne verv og posisjonar er positivt, men må ikkje ha eit omfang eller vera av ein slik art at det går ut over arbeidstilhøva eller koma i konflikt med Sogn Avis sine interesser. Styreverv i, rådgiving/arbeid for eller eigarskap i kundar, leverandørar, samarbeidspartnarar eller konkurrentar si verksemd, samt verv og posisjonar som er av eit omfang eller av ein slik art at det kan virka inn på arbeidstilhøvet, krev skriftleg samtykkje frå overordna.

Gåver og anna merksemd

Eg skal alltid visa varsemd i forhold til å tilby eller ta i mot gåver og anna merksemd. Dette gjeld alle typer gåver, også reiser og arrangement. Eg skal ikkje ta i mot gåver eller anna godtgjersle dersom dette kan påverka, eller det kan tenkjast å påverka, min uavhengigheit og integritet. Tvilstilfelle må alltid leggjast fram for næraste overordna.

Nettavisen

Reglement for aksjehandel m.v. for ansatte i Mediehuset Nettavisen

Mediehuset Nettavisen har store muligheter for å påvirke og manipulere kurser i verdipapirmarkedet. Gjennom sitt redaksjonelle arbeid vil virksomheten også kunne besitte opplysninger som setter medarbeiderne i innsideposisjon. For medarbeidere i Mediehuset Nettavisen gjelder således et generelt handelsforbud i enkeltaksjer, fondsandeler eller andre finansielle instrumenter der Mediehuset Nettavisen påvirker, eller kan tenkes å påvirke kursfastsettelsen.

Unntak kan kun gjøres etter avtale med styre/adm.dir./ansvarlig redaktør dersom annet ikke er bestemt her. Dersom det inngås avtale skal fortsatt grensene i Vær Varsomplakaten (det vises særlig til 2.2. og 2.3) samt lovbestemte reguleringer (herunder innsidereguleringene) respekteres. All handel med verdipapirer må skje i former som ikke skaper usikkerhet omkring objektiviteten, seriøsiteten og uavhengigheten til Mediehuset Nettavisen AS eller selskapets ansatte.

Ansatte i Mediehuset Nettavisen vil ikke kunne påregne samtykke til å inneha opsjoner eller andre derivater og kan ikke ta "short-posisjoner" i aksjer. Forutsetning for samtykke er at ethvert verdipapir som kjøpes, eies i minst 3 måneder før avhendelse. Ansatte vil gis tillatelse til salg etter kortere tid enn 3 måneder ved oppkjøpstilbud og lignende.

Ansatte vil også gis tillatelse til etablering av regulære spareavtaler og kjøp av generelle fondsandeler. Disse andeler vil normalt også unntas fra 3-månedersfristen ovenfor. Kjøp og salg av andeler i fond med særlig begrenset innretning som kan sammenlignes med aksjer og fond under oppstart vil man normalt ikke gi samtykke til.

Forbudet gjelder både direkte og indirekte disposisjoner for egen eller fremmed regning. Arbeidstakeren er innforstått med at posisjonen som Mediehuset Nettavisen ­tilknyttet også vil legge begrensninger på nærståendes handlefrihet. (Dette gjelder typisk ektefelle, samboer, barn, foreldre eller andre man har felles økonomi med eller andre nære bindinger til). Medarbeideren vil ta nødvendige skritt for å sikre at det ikke oppstår uheldige situasjoner, herunder informere Mediehuset Nettavisen om eventuelle erverv som hans/hennes nærstående måtte foreta.

Mediehuset Nettavisen skal ha full åpenhet rundt de ansattes finansielle posisjoner. Derfor er det en absolutt flaggeplikt for alle verdipapirer man innehar ved inngåelse av avtalen, samt alle transaksjoner man foretar etter ansettelsen. Alle ansatte flagger skriftlig til adm. direktør eller ansvarlig redaktør. Adm. direktør/ansvarlig redaktør flagger til styreformann dersom det ikke bestemmes at flagging skjer ved direkte innlegging i publiseringssystemet. 

Flaggeplikten omfatter obligasjoner, fondsandeler og aksjer, inkludert aksjer i ikke­børsnoterte selskaper og utenlandske selskaper.

Flagging skal fortrinnsvis gjøres samme dag som en handel utføres, og senest innen børsåpning dagen etter. For løpende spareavtaler o.l. flagges det ved etableringen av avtalen eller ved endring i den. 

For redaksjonelt personale med fast tilknytning eller tilknytning som er forutsatt å vare over 3 måneder aksepterer medarbeideren at en oppdatert oversikt over flaggede eierandeler vil gjøres tilgjengelig for Mediehuset Nettavisens brukere på nettet. For midlertidig tilknyttede ut over det sporadiske, legges ikke informasjonen offentlig tilgjengelig, men lagres slik at de er tilgjengelige for ansatte/medarbeidere som ønsker å se dem. Også slik informasjon aksepteres offentliggjort, dersom Mediehuset Nettavisen finner grunn til det.

Som stort utgangspunkt skal ikke redaksjonelt personell behandle eller omtale selskap eller fond man har aksjer, andeler eller obligasjoner i. Det samme gjelder bedrifter hvis posisjon i vesentlig grad kan være bestemmende for fondenes utvikling. Hvor man etter avtale med redaksjonell leder omtaler slike virksomheter plikter redaksjonelle medarbeidere å opplyse om innehav av verdipapirposisjoner. Hvordan slike opplysninger skal gis avtales med redaksjonell leder.

Ansatte må av hensyn til sin uavhengighet ikke sette seg i en posisjon hvor investeringer enkeltvis eller samlet er unaturlig store i forhold til den enkeltes privatøkonomi. Sjefredaktør/adm. direktør kan i slike tilfelle etter eget skjønn, pålegge ansatte å redusere sin eksponering.

Er det rimelig tvil rundt en transaksjon eller en publisering, plikter man å innhente selskapets (adm. direktør/ansvarlig redaktørs) avgjørelse på forhånd. Dette gjelder selv om man ikke bryter de formelle reglene som her er nevnt.

Det gjelder en alminnelig taushetsplikt mht informasjon som innhentes forut for publisering. Innsamlet upublisert materiale vil regelmessig kunne medføre at medarbeideren og/eller hele eller deler av virksomhetens arbeidsstokk befinner seg i en innsideposisjon. Tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter eller tilskyndelse til slike disposisjoner må ikke direkte eller indirekte foretas for egen eller fremmed regning av noen som har slik innsideinformasjon. Å gi informasjon redaksjonen besitter videre kan innebære at man medvirker til ulovlig innsidehandel. Gis slik informasjon i det redaksjonelle arbeidet, plikter medarbeideren å sikre seg at den som får den er innforstått med at informasjonen etablerer en innsideposisjon og at det er lovfestede begrensningene hva gjelder å disponere på grunnlag av informasjonen. Skjer ikke slik forhåndavklaring skal informasjon ikke gis.

Mediehuset Nettavisen har også egne anti-korrupsjonsregler - last ned her

Nettverk

Troverdighet og integritet

Nettverks redaksjonelle medarbeidere skal ikke selv kunne trekke private fordeler av publiserte eller upubliserte opplysninger, og kan ikke utføre oppdrag som strider mot egen overbevisning eller faglige integritet.

Nettverks redaksjonelle medarbeidere har rett til egen signatur på egne artikler/bilder som blir publisert, eller å nekte slik signatur, jfr Åndsverkloven og Lov om Fotografi. De skal alltid forespørres før eventuelt videresalg eller annen bruk av tekst/bilder som de står ansvarlige for.

Tekstreklame

Lesere av Nettverk skal være trygge på at det redaksjonelle stoffet er resultat av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering. Sponsing av journalistisk arbeid skal ikke forekomme. Annonser og redaksjonell tekst skal holdes klart atskilt. Tekstlignende annonser skal merkes slik at de ikke kan forveksles med redaksjonell tekst. 

Fagbladet

Integritet

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke dekke virksomheter eller aktiviteter der de selv eller deres nærmeste familie har økonomiske eller andre interesser.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ta journalistiske oppdrag eller skribentoppdrag for andre, uten at dette er klarert og godkjent av redaktøren.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha sentrale verv i eller være talspersoner for organisasjoner, partier eller virksomheter som berører politiske, økonomiske og faglige problemstillinger som de samtidig dekker journalistisk.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke være med og fronte underskriftskampanjer og aksjoner på områder de dekker journalistisk.

Redaksjonelle medarbeidere skal på eget initiativ opplyse redaktøren om forhold som kan ha betydning for deres egen og redaksjonens integritet og troverdighet.

Redaktøren avgjør om redaksjonelle medarbeideres verv eller interesser er av en slik størrelse og omfang at vedkommende ikke bør dekke ett eller flere stoffområder for Fagbladet.

VG

1.         Integritet

1.1.     Verdens Gangs medarbeidere skal opptre slik at det ikke oppstår tvil om deres egen eller redaksjonens integritet og troverdighet.

1.2.     En avis som retter kritisk søkelys mot myndigheter, maktpersoner, organisasjoner og næringsliv, og som stiller spørsmål om habilitet, må stille strenge krav til egen integritet for å oppnå nødvendig troverdighet.

1.3.     Alle redaksjonelle beslutninger i vår avis vil være en del av redaktøransvaret. Når slikt ansvar delegeres, forutsettes det lojalitet i alle ledd. I praksis innebærer dette bl.a.:

1.4.     Redaksjonelle medarbeidere bør ikke ha bindinger, eller stille seg i avhengighetsforhold til enkeltpersoner, grupperinger, bedrifter, organisasjoner eller andre utenforstående, som kan tenkes å ha tilknytning til det stoffområdet vedkommende arbeider med i avisen.

1.5.     Redaksjonelle medarbeidere bør ikke delta i underskriftskampanjer eller aksjoner, som kan reise tvil om den enkeltes eller redaksjonens uavhengighet og integritet.

1.6.     Redaksjonelle medarbeidere bør ikke være involvert i næringsvirksomhet eller inneha aksjer eller andre eierinteresser innenfor områder som de arbeider med i avisen uten at redaksjonsledelsen er gjort oppmerksom på dette

1.7.     Redaksjonelle medarbeidere må vise aktsomhet overfor mulige habilitetskonflikter. Dette gjelder også i forhold til den nærmeste familie.

1.8.     Redaksjonelle medarbeidere bør som hovedregel ikke motta gaver eller andre ytelser i forbindelse med sitt arbeid for avisen.

1.9.     Redaksjonelle medarbeidere må ikke uten redaksjonsledelsens vitende delta i gratisreiser eller annen form for sponsing som kan være egnet til å skape tvil om hver enkelts, og redaksjonens, uavhengighet og integritet.

1.10.   Når VG selv er sponsor, skal det skje med full redaksjonell frihet.

1.11.   Salg eller annen utnyttelse av redaksjonelt materiale kan bare skje etter spesiell tillatelse fra redaksjonsledelsen.

1.12.   Redaksjonelle medarbeidere kan bare påta seg journalistiske oppdrag utenfor avisen etter spesiell tillatelse fra redaksjonsledelsen.

1.13. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i markedsføring av kommersielle produkter. 

LO Aktuelt

INTEGRITET

LO-Aktuelts redaksjonelle medarbeidere skal

* følge de presseetiske retningslinjer som trekkes opp i Vær Varsom-plakaten

* sørge for at partene kommer til orde i kontroversielle saker

* ikke sette sin journalistiske troverdighet på spill i reklame eller markedsføring

* ikke dekke virksomheter/aktiviteter der de selv eller deres nærmeste familie har eierinteresser, sentrale verv eller som de på annen måt er nær knyttet til

* ikke ha private interesser innen de fagområder de selv dekker

* opplyse redaktøren om alle sine eierinteresser og sentrale verv i foretak og organisasjoner. LO-Aktuelts ansvarlige redaktør avgjør om medarbeidernes interesser er av en slik størrelse og omfang at vedkommende ikke bør dekke stoffområdet for LO-Aktuelt.

* ikke selv trekke økonomisk fordel av upubliserte opplysninger, eller gi andre slik informasjon som det kan trekkes økonomisk fordel av

* ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre disse er av symbolsk karakter. I tvilstilfeller skal ansvarlig redaktør spørres

* ikke delta på reiser og arrangementer som er betalt av andre uten at dette er drøftet med redaksjonsledelsen. Ansvarlig redaktør avgjør i hvert enkelt tilfelle om deltakelse i betalte arrangementer er forenlig med LO-Aktuelts – eller den enkelte medarbeiders – integritet og troverdighet

* klarere eventuelt journalistisk arbeid for andre oppdragsgivere med ledelsen

* hvis mulig bør reportasje og kommentar ikke skrives av samme journalist. I tvilstilfeller skal dette diskuteres.

* kommentarer skal merkes tydelig

 

TEKSTREKLAME OG SPONSING

LO-Aktuelts lesere skal være sikre på at all informasjon gis etter en redaksjonell vurdering. Derfor skal

* Norsk Presseforbunds tekstreklameregler følges

* tekstreklame ikke forekomme, men dette forhindrer ikke forhåndsomtale av arrangementer og begivenheter

* sponsing av journalistisk arbeid ikke forekomme

* annonser og tekst holdes klart atskilt

* tekstlignende annonser utstyres med en typografi som ikke kan forveksles med redaksjonelt stoff

Vårt Land

1.4 Habilitet

Habilitet handler om at det ikke skal oppstå berettiget tvil om at vår journalistikk styres av

utenforliggende hensyn, som personlige interesser og bindinger til andre. Det avgjørende er ikke hvorvidt dette faktisk er tilfellet, men at vi ikke setter oss i en situasjon der det kan stilles berettigede spørsmål ved våre motiver. Hver enkelt medarbeider har et selvstendig ansvar for å ivareta sin habilitet.

1.5 Åpenhet

Den viktigste sikkerhetsventilen i forhold til uheldige bindinger, er åpenhet. Redaksjonelle medarbeidere har plikt til å opplyse sjefredaktøren om bindinger og økonomiske interesser som har eller kan få betydning for egen eller avisens habilitet og omdømme. Det gjelder også opplysninger om ektefelle, samboer eller umyndige barn. Dette skal registreres i en protokoll, som skal være tilgjengelig for vedkommende avdelingsleder. Sjefredaktøren kan offentliggjøre denne informasjonen dersom det anses som nødvendig.

Avdelingslederen avgjør, eventuelt sammen med sjefredaktøren, om disse bindingene er av en slik art at vedkommende ikke skal skrive om bestemte emner.

Sjefredaktøren rapporterer sine eventuelle bindinger til styreleder.

2.1. Tillitsverv

Medarbeidere i Vårt Land kan ikke ha tillitsverv som reiser berettiget tvil om redaksjonens integritet.

Vårt Land ønsker samfunnsengasjerte medarbeidere, men de bør ikke ha formelle eller uformelle posisjoner som gjør at de opptrer som aktører i de prosessene og institusjonene Vårt Land skal drive journalistikk på.

Jo større makt det er knyttet til tillitsvervet og jo nærmere tillitsvervet er til arbeidsfeltet vedkommende har i redaksjonen, jo mer forsiktig må man være.

Ingen redaksjonelle medarbeidere bør ha viktige maktposisjoner i samfunnet, særlig ikke i kristelige organer. Landsstyrer, hovedstyrer og bispedømmeråd er eksempler på organer som medarbeidere ikke kan være medlemmer av. Det samme gjelder riksdekkende styringsorganer i partier og interesseorganisasjoner. Rent faglige organisasjoner er unntatt. Det må stilles strengere krav til redaktører enn til øvrige medarbeidere. Redaktører bør bare ha lokale tillitsverv.

Redaksjonelle medarbeidere bør være varsomme med å dekke organisasjoner eller interessegrupper der nær familie eller nære venner har sentrale stillinger, verv eller arbeidsforhold. Dette gjelder for eksempel der disse personene sitter i landsstyre, hovedstyre eller bispedømmeråd.

2.2 Journalistisk virksomhet utenfor Vårt Land

Journalister i Vårt Land kan, etter avtale med sin avdelingsleder, påta seg journalistiske oppdrag utenfor huset. Slike skal ikke hindre vedkommende i å utføre journalistiske oppgaver i Vårt Land med integriteten i behold.

Artikler og bilder av eksklusiv art skal ikke videreformidles til andre media før de har stått på trykk I Vårt Land.

 

2.3 Reiser

Som hovedregel betaler Vårt Land sine reiser selv.

Unntak fra regelen kan gjøres når tilbudet gir adgang til journalistisk interessante områder som ellers ikke er tilgjengelige, eller når tilbudet gjør det mulig å få utført journalistisk prioriterte oppgaver som redaksjonen ellers ikke har ressurser til.

Redaksjonsledelsen avgjør om det er aktuelt å fravike hovedregelen.

Den som inviterer skal på forhånd informeres om at Vårt Land på fritt grunnlag bestemmer de

journalistiske prioriteringene på reisen og hva som skal publiseres.

En restriktiv holdning til sponsede reiser gjelder også når vi kjøper stoff av frilansere.

Vårt Land skal ikke delta på reiser som har til hensikt å gi reklame for næringsvirksomhet.

Journalister står fritt til å søke og motta stipender som tildeles i samarbeid med presseorganisasjonene, Fritt Ord og lignende.                                                                                                                                                                                                                                     

 

2.4 Økonomi

Eierskap i bedrifter kan gi bindinger som skaper tvil om vår habilitet. Redaksjonelle medarbeidere bør derfor være varsomme med å pådra seg slike bindinger. Redaktører må vise spesiell aktsomhet.

Vi ser en prinsipiell forskjell mellom langsiktig sparing i aksjer og kortsiktig aksjespekulasjon. Hvis man er ute etter kortsiktig gevinst, er muligheten større for at man kan ha personlig fordel av artikler som blir skrevet. I tillegg kan stort engasjement i aksjespekulasjon oppleves som problematisk i forhold til avisens verdigrunnlag, og dermed skade avisens omdømme.

Redaksjonelle medarbeidere i Vårt Land skal ikke drive kortsiktig aksjehandel. I praksis betyr det at aksjer ikke kan omsettes før etter seks måneder. Dette gjelder også andre egenkapital- og

låneinstrumenter, som for eksempel opsjoner og obligasjoner. Slik aksjefond i dag fungerer, ser vi ingen avgjørende forskjell på aksjefond og enkeltaksjer.

Redaksjonelle medarbeidere skal uoppfordret opplyse til sjefredaktøren om økonomiske interesser - også i nærmeste familie - som har eller kan få betydning for egen habilitet eller avisens omdømme. Dette skal registreres på samme måte som øvrige bindinger omtalt under punkt 1.5. Sjefredaktøren rapporterer sine eventuelle bindinger til styreleder.

 

3 Annonsering og markedsføring

3.1 Annonsering

Annonser som forsøker å etterligne redaksjonelle sider eller som benytter faksimile av redaksjonelt stoff, tillates ikke.

Annonser som i form og utstyr kan forveksles med redaksjonelt stoff skal merkes «annonse».

Annonser som strider mot lovverket, er villedende eller har et innhold som strider med avisens linje, tillates ikke. Det gjør heller ikke annonser som er unødig provoserende i form eller innhold.

Det skal være et klart skille mellom annonseavdelingen og redaksjonen.

Annonse-/informasjonsbilag skal produseres i annonseavdelingen.

Annonseselgere skal ikke oppsøke redaksjonen for å få informasjon om planlagte artikler.

Annonser fra organisasjoner som har sponset journalistreiser, skal ikke henvise til artikler som har stått på trykk i Vårt Land.

Fjordabladet

 • Journalistar i Fjordabladet kan ikkje drive verksemd, ha jobb i andre selskap eller styreverv som vil kunne skade eller skape tvil om eiga eller Fjordabladet sitt truverde og uavhengige rolle. 
 • Journalistar har plikt til å opplyse om mulege interessekonfliktar og informere overordna ansvarleg redaktør om dette. Det kan oppstå interessekonflikt dersom journalistar har styreverv, politiske verv, opptrer på vegne av andre verksemder eller har økonomiske interesser i andre verksemder.
 • Fjordabladet ønskjer at journalistar, på lik linje med andre i lokalsamfunnet, skal kunne delta i det ordinære samfunnslivet på ein god måte. Difor er det ikkje lagt restriksjonar på å delta i frivillige aktivitetar innan idrett, kultur og andre frivillige organisasjonar/aktivitetar
 • Sjølv om Fjordabladet ser det som viktig journalistar deltek i frivillig arbeid, som nemnt ovanfor, så bør ein ikkje la seg velje til styreverv i organisasjonar, som kan skape interessekonfliktar og som kan bidra til å skape tvil om den enkelte journalist sitt truverde og uavhengige rolle.