Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Dagbladet

2.2.A Dagbladets redaksjonelle medarbeidere skal opptre slik at det ikke kan oppstå tvil om deres egen eller redaksjonens integritet og uavhengighet. 
2.2.B Redaksjonelle medarbeidere i Dagbladet skal ikke sette seg i avhengighetsforhold til enkeltpersoner, grupperinger, organisasjoner, bedrifter eller andre utenforstående. Det kreves særlig aktsomhet innenfor de stoffområdene vedkommende arbeider med i avisa.
2.2.C Dagbladets redaksjonelle medarbeidere representerer en avis som får stor oppmerksomhet blant publikum og i andre medier. Som følge av avisas posisjon i samfunnslivet, settes søkelyset lett på avisas medarbeidere og deres opptreden. Dette må vi ta hensyn til når vi omgås og snakker med våre kilder, kontakter og lesere.
2.2.D Vær oppmerksom på din rolle som redaksjonell medarbeider i Dagbladet også når du poster innlegg, lenker eller bilder som ikke er en del av arbeidet. Gå ut fra at også innhold publisert i lukkede nettverk kan bli spredd og offentlig kjent.

Les Dagbladets øvrige husregler her.

Egmont HM

Økonomiske og andre fordeler til medarbeider

Våre medarbeidere skal verken direkte eller indirekte ta imot betaling, gaver, reiser, opphold eller andre fordeler fra bedriftens forretningsforbindelser når dette:

  • ikke er i overenstemmelse med anerkjent forretningsmessig gjestfrihet eller omtanke
  • ikke er av beskjedent omfang med hensyn til verdi og hyppighet
  • ikke kan anses passende med hensyn til tid og sted, eller av andre årsaker kan tenkes å påvirke vedkommendes opptreden på vegne av virksomheten.

 

Virksomhetens medarbeidere skal verken direkte eller indirekte ha personlige forretningsmessige forbindelser med leverandører som virksomheten innen vedkommendes ansvarsområde kjøper varer og tjenester fra, uten samtykke fra overordnet.

 

Gaver utenfor ansettelsesforhold

Ved enkelte anledninger kan det være hensiktsmessig å gi en oppmerksomhet til folk som har gjort Egmont Publishing en tjeneste (f.eks. holdt et foredrag, bidratt på seminarer el.l.) med en gave istedenfor et honorar. I slike tilfeller gjelder:

En erkjentlighetsgave for en enkeltstående arbeidsprestasjon regnes ikke som skattepliktig inntekt når verdien av gaven er kr 500,- eller lavere.

Skattefritak gjelder kun når gaven består av annet enn pengebeløp. Hvis gaven har en høyere verdi enn kr 500,-, er den totale verdien skattepliktig.

Arbeidsprestasjonen må ikke utgjøre et fast eller regelmessig arbeids- eller ansettelsesforhold. En slik gave kan gis til personer som arbeider for bedriften en gang pr år.

NRK

2.2.A. NRK-medarbeidere skal som regel aldri motta eksterne gaver. Hvis en medarbeider mottar slike gaver, kan de kun ha symbolsk verdi. Nærmeste redaksjonelle leder skal alltid orienteres om slike gaver.

 2.2.B. Medarbeidere som blir invitert til å delta i sosiale arrangementer på grunn av vedkommendes tilsetting i NRK, skal alltid diskutere dette med nærmeste leder. Deltakelse bør ha en redaksjonell begrunnelse.

2.2.C. NRKs redaksjonelle medarbeidere kan motta eksterne stipend/støtte for studiereiser, men redaksjonelle reiser skal betales av NRK.

2.2.D. NRKs redaksjonelle medarbeidere skal ved bruk av sosiale medier i privat sammenheng alltid utvise stor varsomhet når det gjelder arbeidsområde hvis aktivitet på sosiale medier påvirker medarbeidernes uavhengighet og troverdighet. ytringer som setter medarbeiderens faglige integritet i fare. De generelle varsomhetsreglene i Vær varsom-plakaten og i NRKs tilsettingsvilkår gjelder også ved privat bruk av sosiale medier. NRKs redaksjonelle medarbeidere skal som privatpersoner i det offentlige rom ikke ytre seg i diskusjoner om redaksjonelle forhold i NRK. Redaksjonelle ledere kan innskrenke medarbeideres

TV2

TV 2s ansatte har ikke anledning til å motta gaver eller andre påskjønnelser fra TV 2s forretningsforbindelser utover det som har rent symbolsk verdi. Deltakelse på reiser, middager og andre sosiale arrangementer skal alltid avklares med overordnet og være begrunnet av faglig innhold eller av at det er av særlig betydning at TV 2 er representert. 

Stavanger Aftenblad

Aftenbladets husregler:
Ingen skal i sitt arbeid ha partipolitiske, næringsmessige, organisatoriske eller andre formelle/uformelle bindinger som kan skape usikkerhet om deres integritet og troverdighet. Det gjelder også bindinger som følge av den nærmeste familie. Vær klar over at du ved å delta i politisk virksomhet, underskriftskampanjer, demonstrasjoner eller andre aksjoner kan diskvalifisere deg selv fra å dekke et journalistisk område.
Normalt bør man ikke skrive om organisasjoner man er aktivt medlem av. Dersom du er i tvil skal du henvende deg til nærmeste overordnet.
Redaksjonelle medarbeidere som eier aksjer i børsnoterte selskaper, eller som har eierinteresser i andre forretningsforetagender, har plikt til å sørge for at de i saker som berører disse bedriftene aldri opptrer på noen måte som kan gi dem økonomiske fordeler av noen art, eller som kan bli oppfattet slik av andre. Journalister skal ikke dekke virksomhetsområder der de selv eller nærmeste familie har eierinteresser.
Redaksjonelle medarbeidere som eier aksjer skal på forespørsel gi melding om dette til sjefredaktøren, eventuelt også aksjer eid av ektefelle/samboer og barn. Sjefredaktøren kan offentliggjøre opplysningene.
Det er ikke tillatt å kjøpe eller selge aksjer i tilknytning til nyhetsmateriale som er i Aftenbladets hende, men som ikke er offentliggjort.
Det er ikke tillatt å la noen utenfor redaksjonen få upubliserte opplysninger som kan tenkes å bli utnyttet i forbindelse med aksjehandel.
Redaksjonelle medarbeidere skal ikke drive med korttidshandel med aksjer (mindre enn tre måneder).
Vi deltar normalt ikke på invitasjonsreiser. Vi gjør unntak dersom reisen ventelig vil gi stoff eller kompetanse som vi ellers ikke får tilgang til. I slike tilfeller skal vi normalt be om å få en faktura på reisens kostnad. I enkelte tilfeller, for eksempel når vi får tilbud om å være med på hjelpesendinger, eller politikerreiser med statens fly, vil det være vanskelig å beregne en slik kostnad. I slike tilfeller kan vi akseptere å bli med uten kostnad. Ved kommersielle, private tiltak skal vi alltid betale for oss.
Ingen medarbeider må akseptere invitasjonsturer på egen hånd. Slike invitasjoner skal alltid kanaliseres redaktør/redaksjonssjef. Gjør også oppmerksom på overfor eventuelle kontakter at det er avisen, ikke den enkelte medarbeider, som skal inviteres.

Fædrelandsvennen

Ingen skal i sitt arbeid ha partipolitiske, næringsmessige, organisatoriske eller andre formelle/ uformelle bindinger som kan skape usikkerhet om den enkeltes integritet og troverdighet. Medarbeidere i Fædrelandsvennen må også ta hensyn til bindinger i nær familie. Vær klar over at du ved å delta i politisk virksomhet, underskriftskampanjer, demonstrasjoner eller andre aksjoner, kan diskvalifisere deg selv fra å dekke et journalistisk område.

Normalt bør man ikke skrive om organisasjoner man er aktivt medlem av. Dersom du er i tvil, skal du henvende deg til nærmeste overordnet.

Redaksjonelle medarbeidere kan ha aksjer i mediehusets eierselskap. Men alle som eier aksjer i børsnoterte selskaper, eller som har eierinteresser i andre forretningsforetagender, har plikt til å sørge for at de i saker som berører disse bedriftene aldri opptrer på noen måte som kan gi dem økonomiske fordeler av noen art, eller som kan bli oppfattet slik av andre. Journalister skal ikke dekke virksomhetsområder der de selv eller nærmeste familie har eierinteresser.

Ansatte er pliktige til aktivt å oppgi full informasjon om sine aksjeplasseringer til nærmeste overordnede. Også mediehusets redaktører har ansvar for aktivt å opplyse om sine eierinteresser. Sjefredaktøren kan offentliggjøre disse opplysningene.

Det er ikke tillatt å kjøpe eller selge aksjer i tilknytning til nyhetsmateriale som er i mediehusets hende, men som ikke er offentliggjort.

Det er ikke tillatt å la noen utenfor redaksjonen få upubliserte opplysninger som kan tenkes å bli utnyttet i forbindelse med aksjehandel.

Vi deltar normalt ikke på invitasjonsreiser. Vi gjør unntak dersom reisen ventelig vil gi stoff eller kompetanse som vi ellers ikke får tilgang til. I slike tilfeller skal vi be om å få en faktura på reisens kostnad. I enkelte tilfeller, for eksempel når vi får tilbud om å være med på hjelpesendinger, eller politikerreiser med statens fly, vil det være vanskelig å beregne en slik kostnad. I slike tilfeller kan vi akseptere å bli med uten kostnad. Ved kommersielle, private tiltak skal vi alltid betale for oss.

Ingen medarbeider må akseptere invitasjonsturer på egen hånd. Slike invitasjoner skal alltid kanaliseres redaktør. Gjør også oppmerksom på overfor eventuelle kontakter at det er mediehuset, ikke den enkelte medarbeider, som skal inviteres. 

Nationen

Konsernet er opptatt av at alle ansatte har et bevisst forhold til hvordan forholdet til kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser håndteres. Arbeidstaker skal ikke utnytte sin stilling i selskapet for å oppnå private fordeler. Ingen må motta gaver, tjenester eller ytelser som er ment å påvirke den ansatte i sin utøvelse av arbeidet.

Tun Media følger NHOs retningslinjer for praksis knyttet til gaver, bevertning og utgiftsdekning. Lenke til «Over streken».

Dersom du har spørsmål til hvordan dette skal håndteres, tar du det opp med personalansvarlig leder. 

Sunnmørsposten

Invitasjonar til reiser i inn- og utland som heilt eller delvis er betalte av andre, skal vurderast kritisk i kvart enkelt tilfelle. Berre der særlege journalistiske argument ligg føre, som til dømes særskild reiserute, tilgang til særskilde lokalitetar eller personar, vert invitasjonen akseptert. 

Dersom Sunnmørsposten aksepterer ein invitasjon, er redaksjonen i alle høve stilt fritt med omsyn til karakteren av ein eventuell etterfylgjande reportasje.

Dinside

Dinside.no har som utgangspunkt at redaksjonelle reiser skal dekkes av redaksjonen. Det skjer likevel at flybilletter, kollektivtransport og hotellovernatting tilbys dekket av andre selskaper enn Aller Media. Dette sier vi med jevne mellomrom ja til, først og fremst fordi slike turer gir oss muligheten til å publisere unik informasjon som enten ikke ville blitt tilgjengelig for leserne før på et senere tidspunkt, eller ikke i det hele tatt. Det vil ofte også være mulig å teste produkter eller liknende vi ellers ikke ville fått tilgang til. 
Slike betalte turer inneholder aldri avtaler, implisitt eller eksplisitt, om gjensidige tjenester, og produkter og tjenester fra slike turer omtales under de samme betingelsene som andre testprodukter.

Se øvrige etikkregler her.

Lindesnes

Ingen skal i sitt arbeid ha partipolitiske, næringsmessige, organisatoriske eller andre formelle/ uformelle bindinger som kan skape usikkerhet om den enkeltes integritet og troverdighet. Medarbeidere i Lindesnes må også ta hensyn til bindinger i nær familie. Vær klar over at du ved å delta i politisk virksomhet, underskriftskampanjer, demonstrasjoner eller andre aksjoner, kan diskvalifisere deg selv fra å dekke et journalistisk område.

Normalt bør man ikke skrive om organisasjoner man er aktivt medlem av. Dersom du er i tvil, skal du henvende deg til nærmeste overordnet.

Redaksjonelle medarbeidere kan ha aksjer i mediehusets eierselskap. Men alle som eier aksjer i børsnoterte selskaper, eller som har eierinteresser i andre forretningsforetagender, har plikt til å sørge for at de i saker som berører disse bedriftene aldri opptrer på noen måte som kan gi dem økonomiske fordeler av noen art, eller som kan bli oppfattet slik av andre. Journalister skal ikke dekke virksomhetsområder der de selv eller nærmeste familie har eierinteresser.

Ansatte er pliktige til aktivt å oppgi full informasjon om sine aksjeplasseringer til nærmeste overordnede. Også mediehusets redaktører har ansvar for aktivt å opplyse om sine eierinteresser. Sjefredaktøren kan offentliggjøre disse opplysningene.

Det er ikke tillatt å kjøpe eller selge aksjer i tilknytning til nyhetsmateriale som er i mediehusets hende, men som ikke er offentliggjort.

Det er ikke tillatt å la noen utenfor redaksjonen få upubliserte opplysninger som kan tenkes å bli utnyttet i forbindelse med aksjehandel.

Vi deltar normalt ikke på invitasjonsreiser. Vi gjør unntak dersom reisen ventelig vil gi stoff eller kompetanse som vi ellers ikke får tilgang til. I slike tilfeller skal vi be om å få en faktura på reisens kostnad. I enkelte tilfeller, for eksempel når vi får tilbud om å være med på hjelpesendinger, eller politikerreiser med statens fly, vil det være vanskelig å beregne en slik kostnad. I slike tilfeller kan vi akseptere å bli med uten kostnad. Ved kommersielle, private tiltak skal vi alltid betale for oss.

Ingen medarbeider må akseptere invitasjonsturer på egen hånd. Slike invitasjoner skal alltid kanaliseres redaktør. Gjør også oppmerksom på overfor eventuelle kontakter at det er mediehuset, ikke den enkelte medarbeider, som skal inviteres.