Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

NTB

NTB skal bestrebe seg på å unngå enkildejournalistikk. NTB skal gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser, og direkte sitater skal gjengis presist. Bruk av anførselstegn i sitater markerer ordrett gjengivelse.

NTB skal som hovedregel identifisere kilder som brukes i reportasjene. Når anonyme kilder må brukes for å få fram viktige opplysninger som ellers ikke vil komme ut, skal det stilles særlig strenge krav til kildekritikk. Bruk av anonyme kilder i kontroversielle saker skal diskuteres med sjefredaktøren eller hans/hennes stedfortreder. Sjefredaktøren eller stedfortreder har krav på å få opplysninger om anonyme kilder dersom han/hun ber om det. Den enkelte medarbeider må ikke gi slike opplysninger til andre, verken i eller utenfor redaksjonen. Anonyme kilder har krav på absolutt kildevern.

Gjengangeren

Gjengangeren skal bestrebe seg på å unngå enkildejournalistikk. Gjengangeren skal gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser, og direkte sitater skal gjengis så presist som praktisk mulig. Bruk av anførselstegn i sitater markerer ordrett gjengivelse.

Dagbladet

3.2.A Som hovedregel skal vi bruke kilder som står fram med fullt navn. Anonyme kilder kan brukes når dette er eneste mulighet til å få fram viktig informasjon og argumentasjon. Bruk av anonyme kilder stiller strengere krav til vurdering av kilden og de opplysninger vedkommende gir. Som hovedregel bør opplysninger fra anonym kilde bekreftes av minst én kilde til.

Les Dagbladets øvrige husregler her.

TV2

7.1 TV 2s ansatte skal opptre redelig i forhold til og holde avtaler med kilder og medvirkende. Enhver omgang med kilder skal tåle offentlighet.

7.2 TV 2s ansatte skal sikre at det som publiseres er faktisk korrekt og ta skritt for å sikre at feil rettes når de oppdages. Faktasjekk, kildekontroll/kildeangivelse og samtidig tilsvar skal gjennomføres før publisering skjer. 

Sandefjords Blad

SB skal bestrebe seg på å unngå enkildejournalistikk. SB skal gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser, og direkte sitater skal gjengis presist. Bruk av anførselstegn i sitater markerer ordrett gjengivelse.

Ringerikes Blad

Anonyme kilder skal i utgangspunktet unngås. Unntaket er for å avdekke viktige samfunnsmessige forhold som ikke lar seg belegge med åpne kilder. Kildene må kun komme med faktiske opplysninger, og ikke med personkarakteristikker. Kilden må ha høy troverdighet, og informasjonen bør kunne bekreftes av andre uavhengige kilder.

Stavanger Aftenblad

Primært skal vi bruke åpne kilder. Anonyme kilder bør først og fremst brukes i saker der vi bringer videre vesentlige opplysninger som ellers ikke ville blitt kjent.

Vær forsiktig med anonym kritikk fra ”en leser” eller lignende. Folk bør primært stå fram med navn om noe skal kritiseres. I de tilfellene vi finner å imøtekomme ønske om anonymitet, er regelen at den angrepne part skal komme til orde samtidig med kritikken.
Nødvendigheten av å holde denne regelen stiger med alvoret i kritikken.

Fædrelandsvennen

Primært skal vi bruke åpne kilder. Anonyme kilder kan unntaksvis brukes i saker der vi bringer videre vesentlige opplysninger som ellers ikke ville blitt kjent.

Vær ekstra forsiktig med anonym kritikk. Folk bør primært stå fram med navn om noe skal kritiseres.

I de tilfellene vi finner å imøtekomme ønske om anonymitet, er regelen at den angrepne part skal komme til orde samtidig med kritikken.

Nødvendigheten av å holde denne regelen stiger med alvoret i kritikken. 

Vårt Land

Det er god presseskikk å være kritisk i valg av kilder, bruke flere uavhengige kilder og å kontrollere at opplysningene er korrekte.

Vårt Land har som hovedregel å bruke åpne kilder. Det styrker vår troverdighet. Anonyme kilder kan brukes der vi bringer videre vesentlige opplysninger som ellers ikke ville blitt kjent. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk. Vårt Land har et særlig ansvar for å bruke et bredt kildegrunnlag.

Lindesnes

Primært skal vi bruke åpne kilder. Anonyme kilder kan unntaksvis brukes i saker der vi bringer videre vesentlige opplysninger som ellers ikke ville blitt kjent.

Vær ekstra forsiktig med anonym kritikk. Folk bør primært stå fram med navn om noe skal kritiseres. I de tilfellene vi finner å imøtekomme ønske om anonymitet, er regelen at den angrepne part skal komme til orde samtidig med kritikken. Nødvendigheten av å holde denne regelen stiger med alvoret i kritikken.