Miljøinformasjon

Miljøinformasjonsloven gir oss utvidet adgang til opplysninger, sammenlignet med de generelle innsynsrettighetene, og bør være et nyttig verktøy for mange redaksjoner.

Miljøinformasjonsloven trådte i kraft i 2004. Loven gir enhver rett til opplysninger fra både offentlige organer og private bedrifter om forhold som kan ha betydning for miljøet. Det spiller ingen rolle i hvilken form opplysningene foreligger. Miljøinformasjonsloven går således lenger enn for eksempel offentlighetsloven, som omfatter offentlige organer eller offentlig eide rettssubjekter, og som gir rett til innsyn i dokumenter.

Hva som regnes som miljøinformasjon er ganske vidt definert i lovens §2:

§ 2. Hva som forstås med miljøinformasjon

(1) Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om
a) miljøet,
b) faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, herunder planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet, produkters egenskaper eller innhold, forhold ved drift av virksomhet, og
administrative avgjørelser og tiltak, herunder enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer, strategier og programmer, samt tilhørende analyser, beregninger og forutsetninger,
c) menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad de påvirkes eller kan bli påvirket av tilstanden i miljøet eller faktorer som nevnt i bokstav b.

(2) Med miljøet forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø.

 
 Unntak fra retten til å få utlevert miljøinformasjon fra offentlig organ kan gjøres etter de samme unntaksregler som i offentlighetsloven. Det fremgår av lovens §11. For visse typer informasjon er det imidlertid ikke adgang til å gjøre unntak:

§ 12. Miljøinformasjon som alltid skal utleveres
 Allmennheten skal uten hinder av reglene i § 11 alltid få informasjon om
a) helseskadelig forurensning eller forurensning som kan forårsake alvorlig skade på miljøet,
b) forholdsregler for å hindre eller redusere skade som nevnt i bokstav a, og
c) ulovlige inngrep i eller ulovlige skader på miljøet.

Ved krav om innsyn i miljøinformasjon hos private virksomheter gjelder egne unntaksregler, tatt inn i lovens §17:

§ 17. Unntak

(1) Krav om miljøinformasjon kan avslås dersom
a) unntak er påkrevd fordi offentlighet ville lette gjennomføringen av handlinger som kan skade deler av miljøet som er særlig utsatt eller som er truet av utryddelse,
b) kravet er åpenbart urimelig, eller
c) informasjonen som etterspørres angår tekniske innretninger og framgangsmåter, samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

(2) Miljøinformasjon som er nevnt i § 12, skal alltid utleveres. Reglene i § 14 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende så langt de passer.
 
(3) Bestemmelsen i § 11 tredje ledd gjelder tilsvarende.

Som vi ser er det her tatt inn en særlig henvisning til forhold som det kan være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Men som det fremgår av punkt 2) i §17 kan heller ikke private virksomheter nekte innsyn i opplysninger som nevnt i §12.

Klage over avslag på krav om miljøinformasjon kan rettes til Miljøklagenemnda. På deres hjemmeside finner du ytterligere informasjon om klageprosessen.