Forord

Håndbøker og annen faglig relevant litteratur, spesielt rettet inn mot redaksjonelle ledere, er det ikke flust av i Norge. Det har Norsk Redaktørforening (NR) ønsket å gjøre noe med. Derfor ga vi i 2010 ut Redaktørhåndboken – Slik blir du en bedre redaktør. Den ble svært -populær og nå er det knapt eksemplarer igjen – av et opplag på 500. Av den grunn, og fordi det har skjedd en del relevant for redaksjonelle ledere de siste årene, gir vi nå ut en ny og delvis revidert utgave, bygget på samme lest som sist.

Det stilles stadig tøffere krav til den som skal bekle redaktør-stillingene. For NR er det et mål å være et faglig forankringspunkt og servicested for medlemmene, et mål som har blitt sterkere og mer tydeliggjort gjennom de siste års handlingsplaner.

Undersøkelser viser at norske redaktører gjennomgående er svært engasjerte i jobben sin. Mange kunne ikke tenke seg å gjøre noe annet. Samtidig forteller også mange om det slitsomme i å leve med sterke og til dels kryssende forventninger, og med til dels stort -personlig ansvar.

I en slik situasjon er det behov for tilførsel av kunnskap, ikke bare gjennom kurs, ledersamlinger og redaktørmøter, men også gjennom lett tilgjengelig faktakunnskap og tips om hvordan man kan løse ulike utfordringer som den praktiske utøvelsen av redaktørjobben medfører.

«Slik blir du en bedre redaktør» er ikke et filosofisk verk. Det er en praktisk innrettet bok som gir konkrete råd og tips om hvordan ulike deler av redaktørjobben kan løses, og grunnleggende faktakunnskap om sentrale fagområder som en redaktør jevnlig må forholde seg til. Her finner du beskrivelser av ulike ledermodeller, veiledninger i -viktige journalistfaglige spørsmål som juss, etikk, innsynsrettigheter og opphavsrett, grundige innføringer i forholdet til ansatte og tillitsvalgte, og konkrete tips om alt fra gjennomføring av effektive møter til hvordan din egen kontrakt bør utformes.

I tillegg kommer et betydelig antall vedlegg; sentrale plakater, -normer og avtaler, samt en oversikt over de viktigste medielovene.

Utgivelsen av håndboken skjer parallelt på papir og i en digital versjon som du finner på vårt nettsted www.nored.no, hvor du for øvrig også finner en mengde annen faktakunnskap om journalistikk, medier og utøvelsen av redaktørgjerningen.

I sum håper vi at boken blir et nyttig verktøy, som kan gjøre den daglige utøvelsen av redaktørjobben litt enklere.

Oslo, januar 2017

Arne Jensen