Hva kan du sitere?

§ 29 i åndsverkloven er kort: "Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger." Det betyr at du kan sitere et utdrag fra et åndsverk når det er nødvendig for å sikre fri nyhetsformidling og fri debatt. 

Det kan være et utdrag fra en bok, nyhetsartikkel eller kronikk, en kort sekvens fra et musikkstykke eller en film, eller er et utdrag fra innlegg på sosiale medier. Sitatretten forutsetter at teksten du siterer fra er offentliggjort.

Les mer om sitering av kunstverk og foto her.

Les mer om sitering av tekst og tale her.

Hvor langt kan et sitat være?

Et sitat defineres som "en ordrett gjentatt ytring" eller "et litterært eller kunstnerisk fragment". Dette må tolkes slik at sitater neppe kan være særlig lange. I faksimilesaken der Se og Hør gjenga en artikkel på 270 ord fra Dagbladet, uttalte Borgarting lagmannsrett følgende om lengden på sitatet: "Dette er forholdsvis kort til avisartikkel å være, men atskillig lengre enn det man vil kalle en notis - som vil være den type avistekst det særlig vil være aktuelt og legitimt å sitere i sin helhet." Se og Hør ble dømt til å betale journalisten erstatning.

Hva er formålet?

Formålet med sitering står sentralt. I forarbeider og litteratur gis det uttrykk for at sitatretten vil være videst innenfor kjerneområdet for denne retten, som i kunstkritikk og samfunnsdiskusjon. Også samfunnsopplysende formål, som produksjon av dokumentarlitteratur og -film ligger nær kjerneformålet. Nyhetsformidling og aktuell debatt ligger i samme landskap. Retten til å parodiere et åndsverk trekkes også fram som eksempel på noe som ligger nær til samfunnskritikk og debatt. Beveger vi oss derimot over mot den kommersielle sektor vil sitatretten innsnevres betydelig, og det er flere eksempler på rettsavgjørelser i Norge og Norden for øvrig på at sitatrett er underkjent til bruk i reklame.

Hva er et plagiat?

Plagiat defineres som å ettergjøre andres verk på en utilbørlig måte og utgi dette som sitt eget. Plagiat er ikke et rettslig begrep og blir ikke brukt i åndsverkloven. Det har heller ingen plass i Vær Varsom-plakaten.

Tilbake til hovedsiden for veilederen