Stipend fra vederlagsfondet

Norsk Redaktørforenings vederlagsfond forvalter redaktørenes kollektive vederlag for kopiering og videreformidling. Hvert år deler fondet ut midler til individuelle og kollektive kompetansetiltak for redaktører. 

Individuelt kan du søke om studiestipender og stipender for å delta på internasjonale konferanser. Det er to søknadsfrister årlig - 10. desember for studiestipender og konferanser første halvår og 1. juni for stipender for konferanser andre halvår.

Vederlagsfondets styre:

  • Anne Ekornholmen, Hamar Arbeiderblad (leder)
  • Anne Weider Aasen, TV 2
  • Christina Dorthellinger, NTB
  • Steinar Ulrichsen, Sandefjords Blad

Her er retningslinjer for tildeling av støtte fra vederlagsfondet

VEDTEKTER FOR NRs KOLLEKTIVE VEDERLAGSFOND

Vedtatt på NRs årsmøte 14. april 1989, revidert på landsmøtet 29. april 1999 og på landsmøtet 23. april 2009.

1. Fondet. De kollektive vederlag Norsk Redaktørforening mottar på vegne av redaktørene som opphavsmenn, inngår i et særskilt vederlagsfond, og forvaltes i henhold til de regler som følger av disse vedtekter.

2. Forvaltning. Vederlagene bør anvendes til felles beste for redaktørene som opphavsmenn og i tråd med NRs formål. Det kan gis støtte til kollektive tiltak som understøtter opphavsmennenes felles interesser, til individuelle tiltak som faglige stipendier eller andre støtteordninger og til kurs- og opplæringstilbud spesielt beregnet på redaktører. Ved tildelinger bør opphavsmennene behandles likt, og det kan ikke tas hensyn til om den enkelte er medlem av Norsk Redaktørforening eller ikke. Ved individuelle utdelinger, bør det opplyses i kunngjøringen at også opphavsmenn som ikke er medlem av NR, er berettiget til å søke om tildeling.

3. Styre. Til å forvalte midlene oppnevner Norsk Redaktørforenings styre et fondsstyre på fire medlemmer, hvorav bare én velges blant NR-styrets medlemmer og minst én velges blant lederne i NRs regionforeninger. Styret velges for landsmøte-perioden.

4. Vedtekter. Vedtektene for forvaltning av midlene fastsettes av NRs landsmøte, etter de samme regler som de som gjelder for NRs vedtekter.

5. Administrasjon. Norsk Redaktørforening skal godtgjøres et administrasjonsvederlag på 10 % av de årlige innbetalinger til vederlagsfondet, til dekning av omkostninger med innkreving og administrasjon av vederlagene.

6. Regnskap. Fondsstyret skal påse at det føres særskilt regnskap for vederlagene, i samsvar med god regnskapsskikk.

7. Årsmelding. Fondsstyret skal for landsmøteperioden gi særskilt melding til NRs styre om forvaltningen av vederlagene.

 

***