Retningslinjer for tildeling

NRs vederlagsfond – retningslinjer for tildeling av støtte

NRs vederlagsfond kan gi støtte innenfor tre ulike kategorier tiltak; A) direkte individuelle tiltak, B) indirekte individuelle tiltak og C) kollektive tiltak. Innenfor hver av hoved-kategoriene har styret gjort en prioritering av de forskjellige tiltakene.

 

A. Direkte individuelle tiltak:

             1.  Konfliktstøtte, juridisk bistand.

             2.  Studiestipender etter individuelle planer.

             3.  Støtte til internasjonale konferanser og kongresser

 

B. Indirekte individuelle tiltak:

            1. Støtte til studieturer i regi av regionforeningene

            2. Støtte til faglige arrangementer i regi av regionforeningene

            3. Støtte til redaktørkurs.

            4. Studiereiser og faglige seminarer arrangert av NR.

 

C. Kollektive tiltak:

            1.   Støtte til etikkarbeidet i Norsk Presseforbund (via NR).

            2.   Støtte til mediepriser.

            3.   Støtte til seniorarbeidet.

            4.   Støtte til faglige prosjekter, forskning m.v.

            5.   Støtte til nasjonale faglige konferanser, seminarer m.v.

            6.   Støtte til prinsippsaker med stor rettslig interesse for redaktører.

 

Nærmere beskrivelse av de ulike formene for støtte:

A1 – Konfliktstøtte

NRs vederlagsfond yter støtte til redaktører som har behov for juridisk bistand på grunn av konflikter utløst av vedkommendes rolle som redaktør. Støttebeløpet bør indeksreguleres med jevne mellomrom. Støtte kan gis både til sjefredaktører og underordnede redaktører. Forutsetningen for at støtte skal kunne gis, er at vedkommende redaktør står i en konflikt med sin overordnede, dvs enten med sjefredaktør eller – dersom det dreier seg om en sjefredaktør – med eiere/styre. Det forutsettes at redaktører som står i en konflikt i kraft av å være arbeidsgiver eller arbeidsgiver-representant, får nødvendig juridisk bistand fra arbeidsgiver. Søknader om konfliktstøtte vurderes fortløpende. Sekretariatet har fullmakt til å innvilge støtte når kriteriene er oppfylt.  Støttebeløpet utgjør pt kr 20.000 + mva.

Ta kontakt med sekretariatet ved behov for støtte.

 

A2 – Studiestipendier etter individuelle planer

NRs vederlagsfond kan, etter søknad, yte bistand på pt inntil kr 30.000 til redaktører som har ønsker å øke sin kompetanse gjennom individuelle studieturer/studieplaner. Søknadene vurderes individuelt, og fondsstyret står fritt til å innvilge/avslå søknader, ut fra en vurdering av studieplanens faglige relevans og pedagogiske opplegg. Fondsstyret skal ved tildeling se hen til den samlede bevilgning til slike stipendier, samt fondets samlede økonomi. Det skal normalt gå to år før en redaktør som er tildelt studiestipend på nytt kan motta slikt stipend. Søknadsfristen for studiestipendier er 10. desember. Det forutsettes at stipendmottakerne leverer rapport etter fullført studium.

Det er utarbeidet en liste over opplysninger som må med i stipendsøknaden.

 

A3 – Støtte til internasjonale konferanser og kongresser (kk-stipend)

NRs vederlagsfond kan, etter søknad, yte bistand på pt inntil kr 10.000 til dekning av utgifter for redaktører som ønsker å delta på faglig relevante internasjonale konferanser og kongresser. Styret skal ved tildeling søke å bidra til bredde med tanke på hvilke typer konferanser det gis støtte til deltakelse på. Det skal normalt gå to år før en redaktør som er tildelt kk-stipend på nytt kan motta slikt stipend. Søknadsfristene er henholdsvis 10. desember (for konferanser i 1. halvår) og 1. juni (for konferanser i andre halvår). Søkerne forutsettes å levere rapport etter gjennomført konferanse.

Det er utarbeidet en liste over opplysninger som må med i stipendsøknaden

 

B1 – Støtte til studieturer i regi av regionforeningene

NRs vederlagsfond gir på kr 2.000 per deltakende medlem i forbindelse med faglig relevante studieturer i regi av NRs regionforeninger. Studieturer i regi av Nordnorsk Redaktørforening støttes med kr 3.000 per deltaker. Sekretariatet har fullmakt til å innvilge støtte.

Det er ikke utarbeidet skjema for slike søknader, men en søknad skal inneholde a) formål med studiereisen, b) program for studiereisen, og c) liste over deltakerne.

B2 – Støtte til faglige arrangementer i regi av regionforeningene

NRs vederlagsfond kan gi støtte til faglige konferanser, seminarer og lignende i regi av NRs regionforeninger. Det kan dreie seg om arrangementer i regi av den enkelte regionforening, eller arrangementer i et samarbeid mellom regionforeninger og/eller i samarbeid med andre medieorganisasjoner (for eksempel NJ) eller andre instanser. Arrangementene forutsettes å ha direkte relevans for redaktørenes faglige arbeid og utvikling. Støtten gis til utvikling og gjennomføring av det faglige programmet, for eksempel utgifter knyttet til foredragsholdere, utarbeidelse av underlagsmateriale (undersøkelser, rapporter o l). Det forutsettes at støtten ikke øremerkes for eksempel reise og opphold for deltakerne, underholdning osv.

Søknad skal inneholde a) formål, b) arrangør, c) beskrivelse/program, d) målgruppe, e) budsjett.

 

B3 – Støtte til redaktørkurs

NRs vederlagsfond kan gi støtte til kurs og opplæringstilbud arrangert av eksempelvis Institutt for Journalistikk eller andre instanser og som er ”spesielt beregnet på redaktører”, jfr vedtektenes §2. Støtten gis altså til arrangøren, som derigjennom kan tilby reduserte kursavgifter til deltakerne. Det forutsettes at kursene er slik innrettet at hoveddelen av deltakerne må forventes å oppfylle kravene til medlemskap i NR, og dermed også kravene til å motta støtte fra Vederlagsfondet.

Søknad skal inneholde a) formål, b) beskrivelse/program av kurset, c) målgruppe, d) faglige ansvarlige, og e) budsjett.

 

B4 – Studiereiser og faglige seminarer arrangert av NR

Norsk Redaktørforening kan i særlige tilfeller søke støtte til finansiering av nasjonale faglige arrangementer og studieturer for redaktører og andre redaksjonelle medarbeidere.

Søknad skal inneholde a) formål, b) beskrivelse av tiltaket/program, c) målgruppe, d) budsjett.

 

C1 – Støtte til etikkarbeidet i Norsk Presseforbund (via NR)

NRs vederlagsfond kan gi støtte til Norsk Redaktørforenings andel av finansieringen av arbeidet med etikk og offentlighet i Norsk Presseforbund (NP). For 2018 er støtten fra vederlagsfondet 1.080.000 kroner, hvilket tilsvarer rundt to tredeler av NRs kontingent til NP. Vederlagsfondets andel av finansieringen av NRs NP-kontingent har ligget omtrent på dette nivået de siste årene.

 

C2 – Støtte til mediepriser

NRs vederlagsfond kan gi støtte til nasjonale priser i regi av medieorganisasjonene. Støtten kan gis til priser som hedrer journalistiske/redaksjonelle prosjekter. De siste årene har fondet blant annet gitt støtte til SKUP-prisen (med kr 40.000 fra og med 2011), Den store Journalistprisen (kr 30.000) og Årets avistegning (10.000 hvert annet år)

 

C3 – Støtte til seniorarbeidet

NRs vederlagsfond kan gi støtte til det faglige arbeidet i de såkalte seniorklubbene. Støtten har de siste årene vært kanalisert gjennom Presseveteranen, og i fjor på kr 40.000. Det tilsvarer omtrent de samlede pensjonistkontingene til NR, en kontingent som i sin helhet overføres Presseveteranen.

 

C4 – Støtte til faglige prosjekter, forskning m.v.

NRs vederlagsfond kan gi støtte til utarbeidelse av faglige rapporter og utredninger, forskningsrapporter og lignende. Forutsetningen er at de aktuelle prosjektene har klar faglig relevans for redaktører i utøvelsen av deres virke, og at de gjøres tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.

Søknad skal inneholde a) formål, b) beskrivelse, c) hvem som skal gjennomføre prosjektet administrativt og faglig, d) tidsplan, e) hvordan resultatet skal distribueres og f) budsjett.

 

C5 - Støtte til nasjonale faglige konferanser, seminarer m.v.

NRs vederlagsfond kan i særlige tilfeller gi støtte til nasjonale, faglige seminarer og kurs med et innhold som har klar faglig relevans for redaktører i utøvelsen av deres virke. Støtten skal gå til utvikling og gjennomføring av det faglige programmet.

Søknad skal inneholde a) formål, b) beskrivelse av tiltaket/program, c) målgruppe, d) budsjett.

 

C6 - Støtte til prinsippsaker med stor rettslig interesse for redaktører.

NRs vederlagsfond kan i særlige tilfeller gi støtte til redaktører som står i konfliktsaker av stor prinsipiell interesse. Forutsetningen er at striden står om sentrale elementer i redaktørinstituttet, og at den vil kunne ha stor betydning utover den aktuelle sak, og dermed for mange andre redaktører.

***