Vedtekter

Vedtekter for Norsk Redaktørforening - vedtatt 18. april 1950, seneste endringer 2. mai 2011, 13. mai 2013 og 13. juni 2017.

 

Vedtekter for Norsk Redaktørforening

§1.  Norsk Redaktørforening

Norsk Redaktørforening (NR) er foreningen for frie og uavhengige redaktører og redaksjonelle ledere.

Denne uavhengigheten er garantert gjennom lov. Den er også garantert ved at mediets eier har forpliktet seg til Redaktørplakaten, og derved anerkjenner redaktørens oppdrag og rolle.

Redaktøransvaret omfatter all publisering, den journalistiske arbeidsprosessen og den redaksjonelle organisasjonen.

Med redaktør menes i disse vedtektene den som har redaktøransvaret, og redaksjonelle ledere som representerer ansvarlig redaktør.

   

§2.  Formål og oppgaver

Norsk Redaktørforening har som sitt overordnede mål å sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle, og gode rammevilkår for frie medier. 

Redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsmedier er en viktig samfunnsarena for fri informasjon, sannhetssøkende journalistikk, samfunnskritikk og debatt, i tråd med medienes etiske rammeverk.

Redaktøren har ansvaret for mediets innhold, og garanterer for den redaksjonelle frihet og uavhengighet. Denne garantien gjelder overfor mediets eiere, annonsører og andre som kan ha makt til å påvirke frie redaksjonelle vurderinger.

For å sikre disse frihetene har NR disse oppgavene:

Informasjons- og ytringsfriheten: Bidra til åpenhet, innsynsrett og de beste muligheter for å delta i samfunnsdebatten.

Redaktørinstituttet: Verne om og utvikle redaktørinstituttet, slik det er beskrevet i Redaktørplakaten og i norsk lov, som betingelse for frie og uavhengige medier.

Journalistikken: Sikre og utvikle journalistisk mangfold, og sikre journalistikkens kvalitet som sannhetssøkende, relevant, saklig og allsidig.

Pressens selvjustis: Forsvare og skape respekt for medienes selvjustis og integritet.

Redaktørenes vilkår: Arbeide for at den enkelte redaktør får best mulig rammer til å foreta frie, selvstendige og kompetente valg.

Informasjon og kunnskap: Bidra til at medlemmene i foreningen får nødvendig informasjon og kunnskap om sine rettigheter, og om viktige forhold som påvirker redaktørenes oppgaver og rammevilkår, blant annet gjennom løpende kompetansearbeid.

Rådgiver: Gi råd til det enkelte medlem i spørsmål som angår oppgaven som redaktør.

 

§3.  Medlemskriterier og medlemskap

Sekretariatet i NR innvilger etter fullmakt fra styret medlemskap når følgende kriterier er dokumentert:

Oppgaven: Redaktøren må ha redaktøransvaret, eller være en redaksjonell leder som representerer ansvarlig redaktør. Redaktørarbeid må være vedkommendes hovedbeskjeftigelse.

Garantien: Mediet må ha garantert for redaktørens frihet og uavhengighet, ved å ha forpliktet seg på Redaktørplakaten og prinsippene i Veiledende normer.

Forpliktelsen: Både eier og søker må ha forpliktet seg til å følge pressens etiske normer, slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten.

Formålet: Mediets formål må være fri og uavhengig produksjon og/eller publisering av nyheter, aktuell informasjon og debatt. Det må rette seg mot og være tilgjengelig for allmennheten.

Medlemmer har plikt til å underrette NR om endring i stilling eller oppgaver.  Medlemskapet opphører fra den dato medlemskriteriene ikke lenger er oppfylt.

Unntatt fra disse kriteriene er:

1.  Medlemmer som ansettes i Norsk Presseforbund, Institutt for Journalistikk, i andre medieforskning- og utdanningsinstitusjoner, i medieorganisasjoner på utgiver-/arbeidsgiversiden eller i mediekonsern. De opprettholder sitt medlemskap så lenge arbeidsoppgavene deres er i samsvar med NRs formål, virksomhet og oppgaver.

2.  Medlemmer som fratrer sin stilling på grunn av alder eller sykdom. Det samme gjelder medlemmer som går av ved oppnådd aldersgrense/pensjonsalder, eller som kort tid før dette går over i annen redaksjonell stilling.

3. Styret kan forlenge medlemskapet for den som ufrivillig forlater sin redaktørstilling, med ett år ad gangen.

Styret i NR kan i særlige tilfeller dispensere fra kriteriene for medlemskap.

§4. Medlemmenes plikter og rettigheter

Medlemmene har rett til

- løpende informasjon om virksomheten og relevante nyheter

- å delta i foreningens faglige møter, seminarer og kurs, sentralt og lokalt

- pressekort

- faglig veiledning og bistand

- å søke stipend i NRs ulike ordninger og pressens fellesordninger

- støtte ved arbeidsledighet, og gravferdsstønad ved dødsfall, når vilkårene for dette er oppfylt

- veiledning og bistand i forbindelse med egne arbeidsvilkår, i tråd med styrets retningslinjer

Ved medlemskap overlater søkeren til Norsk Redaktørforening å inngå bindende kollektive avtaler på vegne av sine medlemmer, hva gjelder tillatelser til og vederlag for sekundærbruk av offentliggjort materiale som medlemmene gjennom sitt redaksjonelle arbeid har opphavsrett til.

Denne retten kan NR overlate til sammenslutning av rettighetsorganisasjonen med tilsvarende oppgave på opphavsrettens område.

 

§5. Landsmøtet

Landsmøtet er NRs øverste organ.

Ordinært landsmøte holdes annethvert år innen utgangen av mai, og innkalles med minst 8 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet holdes. Dagsorden og nødvendige saksdokumenter skal være medlemmene i hende senest 2 uker før møtet holdes.

Ekstraordinært landsmøte holdes når minst ¼ av medlemmene krever det, eller styret bestemmer det. Det innkalles med de samme fristene og etter de samme bestemmelsene som gjelder for ordinært landsmøte.

Alle medlemmer har stemmerett og valgbarhet ved landsmøtet, med unntak for dem som er innvilget medlemskap etter bestemmelsene i §3, unntakspunktene 2 og 3.

Landsmøtet holdes for åpne dører. Møtet kan lukkes under behandlingen av enkeltsaker, etter vedtak med to tredelers flertall av landsmøtet selv.

Dagsorden på landsmøtet:

 1. Styrets forslag til dagsorden og forretningsordenen
 2. Styrets beretning
 3. Styrets regnskap
 4. Andre saker
 5. Valg

Reviderte regnskap godkjennes av årsmøtet.

Landsmøtet kan gjøre vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsordenen, dersom to tredeler av de fremmøtte godtar det.

Ved valgene velger landsmøtet:

 

 1. Styret
 • leder
 • nestleder
 • 7 medlemmer
 • 5 varamedlemmer

Alle med funksjonstid på to år. Som hovedregel skal styret bestå av minst 4 kvinner og minst 4 menn

 1. Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og et varamedlem
 2. Revisor

 

§6. Styret

Styret i NR har disse oppgaver:

 1. iverksette landsmøtets beslutninger
 2. utarbeide foreningens faglige handlingsplan, med oppgaver som naturlig følger av foreningens formål
 3. vedta foreningens budsjett
 4. nominere og oppnevne NRs representanter og tillitsvalgte med vararepresentanter til virksomheter som foreningen samarbeider med, eier eller er medeier i, til Norsk Presseforbunds hovedstyre, råd og utvalg og til offentlige og andre organer der det for NR er naturlig å være representert.
 5. ansette generalsekretær, assisterende generalsekretær og legge rammene for sekretariatets bemanning og virksomhet.
 6. fastsette kontingenten, herunder eventuelle særlige kontingentsatser for visse grupper.
 7. innkalle til landsmøte i samsvar med vedtektene, og fremme forslag til landsmøtets dagsorden og forretningsordenen.
 8. vedta foreningens møteprogram og innhold.
 9. oppnevne for kortere eller lengre tid de råd og utvalg det finner nødvendig for å fremme NRs formål.

 

Styrets møter er som hovedregel åpne, men kan lukkes under behandlingen av saker som berører

-         enkeltmedlemmer, eller noens personlige forhold

-         saker som berører NRs forhandlingsposisjon overfor andre parter, eller andre hensyn av strategisk art

-         sekretariatets drifts- og statusrapporter

 

Overføring av lyd og bilde fra møtene må avklares på forhånd.

Styrets dokumenter er som hovedregel offentlige fra det tidspunkt de er gjort tilgjengelige for NR-styrets medlemmer. Unntak kan gjøres for dokumenter med opplysninger om enkeltmedlemmer eller noens personlige forhold, dokumenter som berører NRs forhandlingsposisjoner overfor andre parter eller andre hensyn av strategisk art, samt sekretariatets drifts- og statusrapporter.

 

 §7. Regionale foreninger

 NRs medlemmer er organisert i følgende ni geografisk avgrensede regionforeninger, til fremme av foreningens formål i regionen:

- Nordnorsk Redaktørforening

- Trøndelag Redaktørforening

- Møre og Romsdal Redaktørforening

- Vestafjelske Redaktørforening

- Rogaland og Agder Redaktørforening

- VeTeBu Redaktørforening

- Oplandenes Redaktørforening

- Østfold Redaktørforening

- Oslo Redaktørforening

Selvstendige: Regionforeningene er selvstendige juridiske personer, med egne styrer og egen økonomi, finansiert gjennom medlemskontingent, tilskudd fra NR sentralt og annet.

Faglige fora: De regionale foreningene skal være faglige fora for redaktører. Foreningene kan ta standpunkt til, og uttale seg om, prinsipielle og praktiske spørsmål når det er naturlig for foreningens medlemmer å opptre samlet på redaktørinstituttets eller medienes vegne.

Samarbeid: NR-styret skal stimulere til aktivitet og samarbeid mellom de regionale foreningene. NR-styret fastsetter regionkontingenten samtidig med NR-kontingenten. Det forestår innkreving, og fordeler inntektene til foreningene. Leder eller leders stedfortreder skal delta på NRs landsmøter.

Årsmøtet: Årsmøte i regionforeningene holdes hvert år innen utgangen av mars, og er foreningenes høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles med minst tre ukers varsel, i melding direkte til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført i saklisten. Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret bestemmer det, eller en fjerdedel av medlemmene krever det.

Stemmerett og valgbarhet har alle medlemmer, med unntak for dem som er innvilget medlemskap etter bestemmelsene i paragraf 3, unntakspunktene 2 og 3.

Styret: Mellom årsmøtene leder styret arbeidet i foreningen. Hver forening skal ha et styre på tre til fem medlemmer. Antall styremedlemmer fastsettes av årsmøtet. Det samme gjelder spørsmål om eventuelle varamedlemmer. Der det er grunnlag for det, skal det være en mest mulig lik representasjon av kvinner og menn i styret. Både sjefredaktører og underordnede redaktører bør være representert. Årsmøtet kan bestemme at styrets funksjonstid skal være to år, og kan også beslutte at årsmøtet bare skal innkalles annethvert år. Styret kan organisere undergrupper og arbeidsgrupper for å ivareta spesielle interesser for grupper av medlemmer.

Årsrapport og regnskap: Styret skal til hvert årsmøte utarbeide årsrapport og framlegge revidert årsregnskap. Årsregnskapet godkjennes av årsmøtet. Arbeids- og regnskapsåret følger kalenderåret.

 

 

§8. Eksklusjon

Styret kan gi advarsel til eller vedta eksklusjon av medlem som opptrer åpenbart i strid med foreningens formål (vedtektenes § 2).

Advarsel kan ikke vedtas uten at vedkommende har fått rimelig anledning til å kommentere advarselen.

Eksklusjon kan ikke vedtas uten at vedkommende først har fått advarsel, og minst tre uker før vedtak har fått eksklusjonsforslaget med begrunnelse til uttalelse. Eksklusjonsvedtak kan ankes til sluttbehandling på neste ordinære landsmøte.

 

 

§9. Vedtektsendringer

Endringer i NRs vedtekter kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Vedtak om endringer i vedtektene krever 2/3 flertall.

Forslag om vedtektsendringer skal være mottatt i styret senest 4 uker før landsmøtet holdes. Forslaget skal være medlemmene i hende senest to uker før landsmøtet åpnes.

 

(Lovene er vedtatt 18. april 1950 med endringer 19. mars 1957, 14. mars 1967, 18. februar 1971, 27. mars 1974, 29. mars 1978, 14. april 1989, 19. april 1991, 30. januar 1992, 23. april 1993 og 28. april 1995, 29. april 1999, 23. april 2009, 2. mai 2011, 13. mai 2013 og 13. juni 2017.)