Advarer mot "stansing" av medier

Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag mener det er betenkelig at det nå foreslås å gi lederen i Diskrimineringsnemnda fullmakt til å pålegge "stansing" av innhold som bryter med lov om diskriminering.

Forslaget fremkommer i et høringsnotat i forbindelse med ny lov om likestillings- og diskrimineringsombudet og forskriften til den samme loven. I høringsuttalelsen skriver medieorganisasjonene blant annet:

"Vi mener det i utgangspunktet er prinsipielt betenkelig at et statlig forvaltningsorgan kan gi pålegg om «stansing» av publisert innhold i norske medier. Vi minner om at Grunnlovens § 100 inneholder et eksplisitt sensurforbud, og at det i norsk rett skal svært mye til for å få stanset en publisering i forkant eller få fjernet innhold som er publisert.

I realiteten vil det være snakk om å gjennomføre en midlertidig forføyning, jf. tvistelovens kapittel 34. Når det gjelder midlertidige forføyninger overfor ytringer, er terskelen i norsk rettspraksis meget høy, jf. bl.a. Berserk-TV-saken Borgarting lagmannsrett 2012-01-19.

Ytterligere problematisk mener vi det blir når det i høringsnotatet nå foreslås at pålegg om stansing og retting, skal kunne skje som en ren kontorforretning, av nemndleder alene.  Vi kan ikke se at notatet drøfter dette prinsipielt sett svært viktige spørsmålet, noe vi finner underlig, særlig sett i lys av at nettopp «annonsering» nevnes spesielt. Hvorvidt forslaget vil få store praktiske konsekvenser er det vanskelig å si, men vi finner grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt man også ser for seg at den samme kompetanse skal ligge til nemndlederen ved vurdering av redaksjonelt innhold."

Organisasjonene har også påpekt at hovedregelen om diskrimineringsnemndas møter burde endres, slik at møtene som hovedregel er åpne.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen.