BUF-direktoratet har flere organ

Sivilombudsmannen har langt på vei gitt Bergens Tidende medhold i en klage på innsynsnekt i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Avisen krevde innsyn i regionkontorenes bidrag til årsrapportene for årene 2005-2009 og i en ekstern konsulentrapport utarbeidet for direktoratet, men fikk avslag.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har fem regioner og direktoratet mente at hele etaten er ett organ, slik at regionkontorenes bidrag til årsrapportene kunne unntas som organinterne (offentleglova § 14). Direktoratet avslo også merinnsyn, fordi underlagsmaterialet til årsmeldingene var "ufullstendig og vil gi et feil bilde av realitetene". Barne-, ungdoms- og familiedepartemenet var enig med direktoratet i at hele etaten må regnes som ett organ. Sivilombudsmannen vurderte etatens etablering og oppbygging og kom til at alle relevante forhold tilsa at regionene var selvstendige og at direktoratet var et eget overordnet organ, slik at unntak for organinterne dokumenter etter § 14 ikke kunne opprettholdes. Ombudsmannen var også kritisk til departementets avslag på krav om merinnsyn og ber departementet vurdere begge disse spørsmålene på nytt.

Konsulentrapporten, innhentet utenfra, var unntatt fra innsyn etter offentleglova § 15 annet ledd, til bruk for den interne saksforberedelse. Også her ga departementet i utgangspunktet full støtte til direktoratets avslag, men innvilget senere delvis innsyn for de deler av rapporten som i hovedsak gjaldt faktiske beskrivelser. Departementet fastholdt at fire sider inneholdt råd og vurderinger fra konsulenten, som det var hjemmel for å unnta.  Sivilombudsmannen er kritisk til avslaget også på dette punktet og peker på at departementet ikke har vist til konkrete forhold som oppfyller skadekravet i saken. Han ber derfor departementet foreta en ny vurdering også av dette avslaget, og endelig er ombudsmannen også kritisk til at departementet bruke seks uker på å behandle klagesaken.

Du kan lese mer om Sivilombudsmannens avgjørelser her.