Ber domstolene skjerpe seg

Norsk Redaktørforening har i et brev til Domstoladministrasjonen bedt om at det tas grep for å sørge for at domstolene følger opp ordningen med såkalte elektroniske pressemapper på domstol.no og at disse er oppdaterte og komplette.

Det foreligger i dag ingen klar rettslig plikt for domstolene til å bruke disse mappene.  

«Vi mener like fullt det er uheldig at det tilsynelatende har utviklet seg svært ulik praksis ved de ulike embetene, hva gjelder hva som publiseres, hvor systematisk det publiseres, og hvor oppdaterte de elektroniske pressemappene er», skriver NR i brevet, som avsluttes slik: 

«Det er selvsagt unødvendig å forklare at en slik varierende og delvis tilfeldig praksis gjør pressesidene på domstol.no til et langt mindre effektivt verktøy enn det kunne vært. Det medfører samtidig betydelig merarbeid for en del embeter, fordi de må bruke arbeidskraft på å betjene enkelthenvendelser fra journalister, henvendelser som ville vært overflødige dersom man hadde bedre – og primært automatiserte – systemer for publisering av berammingslister, tiltalebeslutninger og dommer på pressesidene på domstol.no.»