Ber om at fagpressen får digital nullmoms straks

Norsk Redaktørforening er positiv til at det gjøres endringer i mva-reglene, slik det digitale fritaket også gjelder dybde- og nisjejournalistikken i fagpressen. I høringsuttalelsen avgitt 31. mars ber NR om at ikrafttredelsen fremskyndes.

I høringsuttalelsen understreker NR at norske dybde- og nisjemedier utgjør en vesentlig del av det norske journalistiske «økosystemet».

"I mange sammenhenger er disse mediene leverandører av saker som får stor nasjonal oppmerksomhet gjennom breddemedier. I tillegg er de ofte premissleverandører for viktige debatter innenfor sine respektive fagområder. På denne måten gir de viktige bidrag til det offentlige ordskiftet, langt ut over det opplagstall og generell oppmerksomhet skulle tilsi."

I høringsuttalelsen gir NR også støtte til Fagpressens sterke anmodning om å fremskynde ikraftsettelsen av de regelendringene som nå foreslås.

"Det haster med å få disse på plass, ikke minst i den tiden vi nå er inne i", skriver NRs generalsekretær Arne Jensen i høringsuttalelsen.

Les hele høringsuttalelsen her.