Dagbladet frifunnet i injuriesak

Et stort flertall på seks av sju dommere i Borgarting lagmannsrett har frifunnet Dagbladet i en injuriesak reist av en privatetterforsker. Han påsto seg ærekrenket av Dagbladet gjennom tre utsagn i januar 2007, men har nå tapt søksmål mot avisen både i tingretten og i lagmannsrett.

Saken har sin bakgrunn i det såkalte Karmøy-drapet, der den 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept i mai 1995. En fetter til henne ble til sist tiltalt og dømt for udåden, men senere frikjent. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til familien til den drepte, men denne avgjørelsen ble senere opphevet av Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Privatetterforskeren deltok i et team av advokater som bisto fetteren og hans familie i disse rettstvistene. Da etterforskeren mente at han ikke fikk tilstrekkelig oppgjør fra Staten for sine tjenester i saken, krevde han penger av fetterens familie. Dette førte til en konflikt som endte i retten, med tak for etterforskeren og pålegg om å betale sakskostnader til fetterens far. Det var i strid om dette oppgjøret at fetterens far i to utsagn i Dagbladet i 2007 kalte etterforskeren for "ynkelig bedrager" og i ett utsagn uttalte at han hadde "ført alle verdier over på kona".

Etterforskeren krevde mortifikasjon og opp til 2,7 millioner kroner i oppreisning av Dagbladet, men har tapt søksmålene fullstendig. Flertallet i Borgarting lagmannsrett sier at de to bedrager-uttalelsene må ses mer som verdiutsagn/karakterikk enn som faktapåstand om at etterforskeren er en kriminell bedrager. At han er svikefull og en luring er imidlertid også ærekrenkende i utgangspunktet, sier retten, men finner at det etter omstendighetene og med etterforskeren opptreden overfor fetterens familie er fullt belegg for å bruke slike karakteristikker. Rettens flertall finner at noe tilsvarende gjelder også for det tredje utsagn i saken, om at verdiene har ført over på kona og at det ikke var uaktsomt av Dagbladet å videreformidle dette. "Alle tre utsagnene er basert på forhold som det i det alt vesentlige var belegg for", skriver rettens flertall.

Etterforskeren tapte saken fullstendig og er pålagt å betale sakskostnader for lagmannsretten med 322 282 kroner.

Du kan lese hele dommen her.