Skjermdump fra stortingshøringen torsdag der blant annet NRs generalsekretær Arne Jensen, NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud og NJ-nestleder Dag Idar Tryggestad, NP-jurist Kristine Foss og Ane Stokland, leder for juridisk avdeling i NRK, var blant deltakerne. Nederst t.h. leder for Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap).

- Et overvåkingsregime vi aldri har sett maken til

På høringen i Stortingets utenriks- og forsvarskomite torsdag, uttrykte Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og NRK meget sterk skepsis til forslaget til ny etterretningslov. Medieorganisasjonene mener lovforslaget innebærer en alvorlig trussel mot kildevernet og medienes kildetilfang og foreslår en rekke konkrete endringer i loven. 

Her er endringsforslagene fra NP, NJ, NRK og NR som ble overlevert komiteen under høringen torsdag 28. mai.

Hensikten med endringene er å sikre kildevernet og forebygge nedkjølende effekt overfor kildene 

Lovforslaget ble presentert 22. april, og NR reagerte på massiv innhenting og lagring av data.

I det skriftlige innspillet fra Norsk Redaktørforening til komiteen skriver generalsekretær Arne Jensen:

"Vi er sterkt kritiske til lovforslaget, slik det foreligger. Forslaget innebærer innføring av et overvåkingsregime vi aldri har sett maken til. Vi viser her til Datatilsynets høringsuttalelse, hvor det både vises til at forslaget «krysser en prinsipiell grense som ikke bør krysses» og at lovforslaget ikke er i tråd med våre menneskerettslige forpliktelser. Med svært omfattende formålsbeskrivelser, vage og utflytende grunnvilkår, lave terskler, manglende eller mangelfull domstolskontroll og lang lagringstid, etablere et system designet for å svekke grunnleggende menneskeretter."

Både under høringen og i de skriftlige innspillene påpekes en utvikling som i stadig større grad åpner for at myndighetene kan ta i bruk metoder som gjør det mulig å utøve kommunikasjonskontroll og annen form for overvåking.

"Omfanget av denne typen lovgivning har økt voldsomt de siste 15 årene, primært begrunnet i behovet for effektive overvåkings- og etterforskningsmetoder med sikte på å forebygge og forhindre terrorangrep og annen alvorlig kriminalitet", heter det i de skriftlige innspillene fra NR som mener det foreliggende lovforslaget foretar en altfor lettvint gjennomgang og vurdering av mulige konsekvenser for kildevernet. NR mener det er en overhengende fare for at loven vil ha en nedkjølende effekt når det gjelder pressens tilgang på kilder.

Her er de skriftlige innspillene fra Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og NRK.

Her er program for høringen, og samme sted publiseres etter hvert opptak fra høringen samme sted. I mellomtiden kan opptak sees her.

"Vi betviler ikke at regjeringen har de beste intensjoner for å avsløre dem som har onde hensikter, men det må ikke vedtas en lov som kan bidra til det motsatte. At samfunnskritisk informasjon ikke kommer ut, fordi frykten for å bli avslørt gjør kilder tause", skriver NJs nestleder Dag Idar Tryggestad og NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud i en kronikk publisert i Dagsavisen onsdag.