Fikk ikke medhold i anke

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) fikk ikke medhold i anken over Borgarting lagmannsretts kjennelse om delvis lukkede dører under Eirik Jensens forklaring i ankesaken mot han og Gjermund Cappelen.

I en svært kortfattet kjennelse sier Høyesteretts ankeutvalg at "Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd."

- Vi er selvsagt skuffet. Vi mente det  ville vært riktig og viktig at allmennheten får innblikk i hele Eirik Jensens forklaring. Dette handler om tilliten til norsk politi, det handler om tilliten til domstolen og det handler om å forstå den kjennelsen retten til slutt skal avsi, sier Arne Jensen, generalsekretær i NR, 

- Prinsippet om åpenhet i rettspleien bør bare avvikes i helt spesielle tilfeller. I denne saken mener vi domstolen ikke har vist til lovhjemler som gir grunnlag for å lukke dørene på de premissene retten legger til grunn. I tillegg kommer det at å lukke dørene helt innebærer en form for "sensur ved kilden". Sensurforbudet er helt sentralt i Grunnlovens § 100, og det kreves meget klare lovbestemmelser for å fravike dette. Derfor er det også skuffende at ankeutvalgets kjennelse er så kort. Den gir oss ingen holdepunkter med hensyn til hvordan utvalget har resonnert. 

Som et subsidiært alternativ til å åpne dørene, foreslo NP og NR at pressens representanter får være tilstede bak lukkede dører, og da med eventuelle begrensninger i referatadgangen. Heller ikke dette alternativet vurderte ankeutvalget nærmere. Anken ble støttet av Eirik Jensen og hans advokat, Jon Christian Elden, mens spesialenheten, statsadvokaten og Gjermund Cappelen støttet lagmannsrettens kjennelse om å lukke dørene.

Her kan du lese hele ankeerklæringen. Her kan du lese kjennelsen fra HRs ankeutvalg.