Fikk offentliggjøre fengsling

Aust-Agder tingrett nektet Agderposten å publisere noe som helst fra en fengslingskjennelse i en alvorlig overgrepssak. Avisen klaget til lagmannsretten, og fikk medhold i at slutningene, det vil si rettens konklusjoner kan gjengis i anonymisert form.

Norsk Redaktørforening bisto Agderposten i saken, også i form av et støtteskriv til lagmannsretten. I kjennelsen fra lagmannsretten heter det blant annet: 

«I støtteskrivet har Norsk redaktørforening gjort gjeldende at det ikke er hjemmel for å nekte gjengivelse av slutningen i anonymisert form. Lagmannsretten er enig i dette. Det vises til note 425 i Bøhns kommentar til domstolloven § 130, ajourført 23. juni 2019: «Det ville være i strid med prinsippet om forbud mot hemmelige dommer om man skulle være avskåret fra å offentliggjøre at retten hadde besluttet varetektsfengsling i en sak, selv om navnet på siktede ikke oppgis.» Offentlig gjengivelse av slutningene i anonymisert form tillates.» 

Det er nedlagt forbud mot gjengivelse av lagmannsrettens kjennelse, men her finner du hele NRs støtteskriv.