Fødselsnummer og lønnsslipper kan nå unntas

Stortinget vedtok torsdag 1. og torsdag 8. desember å endre offentleglova med øyeblikkelig virkning, slik at fødselsnummer nå kan unntas så snart loven er sanksjonert av Kongen i statsråd, og det samme gjelder lønnsslipper når det foreligger dokument om bruttolønn.

Endringene i offentleglova, som ble foreslått av regjeringen sent på våren, uten at forslaget var på alminnelig høring, passerte Justiskomiteen i november - også uten høring. Torsdagene 1. og 8. desember ble endringene vedtatt gjennom de to obligatoriske lovvedtak, og så godt som uten debatt. Endringene gjelder et nytt fjerde ledd i § 25 og nytt femte legg i § 26, slik:

§ 25 nytt fjerde ledd skal lyde: Det kan gjerast unntak frå innsyn for skriftleg oppgåve over utrekna lønn eller liknande godtgjering, utrekningsgrunnlag for feriepengar og trekk som blir gjorde ved utbetalinga. Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.

§ 26 nytt femte ledd skal lyde: Det kan gjerast unntak frå innsyn for fødselsnummer og nummer med tilsvarande funksjon.

Det var kun ett innlegg under behandlingen av saken i Stortinget 1. desember. Du finner referat fra stortingsmøtet her. Se under pkt 3 på dagsorden.Selve lovvedtaket finner du her.