Frifunnet for trusler mot journalist

En 54 år gammel mann er i Bergen tingrett frifunnet for en tiltale om trusler mot en journalist i avisen Nordhordland. Tiltalte var medforfatter til et åpent brev til en rekke lokalpolitikere om et lokalt asylmottak og i den forbindelse ble han intervjuet av vedkommende journalist. Tiltalte skal da blant annet ha uttalt at «dersom du siterer meg feil no, kommer eg og kveler deg».

Tiltalte selv benektet i retten å ha uttrykt seg på denne måten, men mente han hadde sagt at «folk kan verte så forbanna at dei kan gå i strupen på folk».  Retten la imidlertid fornærmedes forklaring til grunn. Når retten likevel ikke fant grunn til å domfelle tiltalte, så bygget det blant annet på «dei særskilde omstenda rundt telefonintervjuet». Deretter resonnerer retten slik: 

«Både fornærma og tiltalte har forklart at tiltalte var engasjert i spørsmålet om etablering av eit asylmottak og at han hadde utvist skepsis til media si dekning av saka, medrekna det faktum at han meinte seg feilsitert frå tidlegare hendingar. I ein slik situasjon er det ikkje unaturleg at tiltalte har vore oppteken av å presisere at han vil unngå feilsitering. Som nemnt innleiingsvis må ordvalet til tiltalte reknast for å vere særdeles uheldig, men situasjonen orda vart ytra i kan til ei viss grad forklare kvifor tiltalte ordla seg som han gjorde.»

Retten konkluderer slik: «Etter retten sitt syn medfører ovannemnde at det er vanskeleg å seie at uttalene til tiltalte var "egnet til å fremkalle alvorlig frykt" reint objektivt sett, og at det er enda vanskelegare å seie at tiltalte har utvist forsett. I lys av at all rimeleg og fornuftig tvil skal kome tiltalte til gode, skal tiltalte difor frifinnast for forholdet i tiltalevedtaket.»

NRs generalsekretær, Arne Jensen, mener dommen er høyst tvilsom, og han håper at påtalemyndigheten anker saken.  Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har i fellesskap utarbeidet en veileder til redaksjoner som blir utsatt for trusler.

Les mer her.