Frykter at "åpenhetsutvalget" bidrar til mer lukket offentlighet

Taushetsplikten kan bli utvidet, og mulighetene for visse typer journalistikk på offentlig institusjoner kan bli vanskeligere dersom forslagene fra det såkalte åpenhetsutvalget blir en realitet. Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og NRK er positive til deler av utredningen, men har også flere kritiske merknader i sine høringsuttalelser om NOU-en "Åpenhet i grenseland".

30. april ble NOU-en "Åpenhet i grenseland" overlevert til helseminister Bent Høie. Utredningen redegjør for hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole, og virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene.

I utvalget har det også vært medlemmer fra mediene - Kristne Foss i Norsk Presseforbund og Thomas Ergo fra Stavanger Aftenblad. Disse har imidlertid utgjort mindretallet  når det gjelder de mest kontroversielle delene av utredningen. 1. oktober var det høringsfrist på utredningen.  

Norsk Redaktørforening er meget skeptisk til flertallets redegjørelse for gjeldende rett når det gjelder taushetsplikten:

"Flertallets forsøk på å etablere en «passiv» og en «aktiv» taushetsplikt er egnet til å skape stor forvirring med hensyn til hvilke forpliktelser ulike yrkesgrupper har med utgangspunkt i lovens taushetspliktbestemmelser. Vi vil på det sterkeste fraråde å legge flertallets vurderinger til grunn. Som for eksempel NRK redegjør for i sin høringsuttalelse er flertallets tolkning av taushetspliktens grenser ikke i tråd med gjeldende rett" heter det i NRs høringsuttalelse.

"Det er en fare for at denne NOUen gjør det vanskeligere å lage journalistikk på offentlige institusjoner i Norge ved at den bidrar til mindre åpenhet", skriver Norsk Presseforbund i sin høringsuttalelse.

"Særlig alvorlig er den tolkning utvalgets flertallet synes å legge til grunn når det gjelder taushetspliktens aktive side. Er man som ansatt usikker på hvor grensen går, er det nærliggende at det alternativ som ikke kan innebære noen personlig risiko blir valgt", heter det i NRKs høringsuttalelse

- TV-serier som «Unik», «113» og «Helene sjekker inn» har gitt oss et unikt innblikk i hvordan brukere og ansatte i ulike deler av norsk helsevesen har det. Dersom flertallet i det regjeringsoppnevnte «Åpenhetsutvalget» får det som de vil, vil slik journalistikk nærmest bli umulig å lage, skriver NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud i en kommentar på Medier24 Les NJs høringsuttalelse her.