Fylkesutvalg holdt hemmelig møte

Fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune får kritikk på flere punkter fra Sivilombudsmannen, etter at utvalget gjennomførte et møte uten å kunngjøre at det skulle holdes, at det ble lukket uten å protokollere det og at dokumentunntak ikke ble hjemlet i offentleglova.

Sivilombudsmannen har nylig publisert sin avgjørelse i en klagesak fremmet av avisen Varden, etter at fylkesutvalget holdt et ekstraordinært møte 20. desember 2010. Møtet var ikke kunngjort på forhånd og det ble dessuten gjennomført som fjernmøte per telefon. Her behandlet man et forslag til forlik i en rettstvist om sluttoppgjør for to byggeprosjekter. Fylkeskommunen mente derfor at møtet kunne holdes for lukkede dører, og at det derfor ikke var plikt til å kunngjøre møtet på forhånd. Da Varden tok kontakt etter møtet for å få vedtaket, fikk man beskjed om at protokollen ikke var ferdig og at den uansett var unntatt fra offentlighet.

Sivilombudsmannen har ikke tatt standpunkt til spørsmålet om fylkesutvalget hadde adgang til å lukke fjernmøtet, som etter hovedregelen i kommuneloven også skal være åpent med mindre det er hjemmel for å lukke helt eller delvis. Ombudsmannen konstaterer imidlertid at noe vedtak om å lukke dørene ikke er protokollført, slik loven krever, og da skal også lovhjemmel for lukking oppgis. Ombudsmannen kritiserer ikke at møtet ble gjennomført som fjernmøte (per telefon), men minner om at fjernmøter ikke bør brukes når det er tungtveiende grunner for å behandle saken for lukkede dører. Derimot er ombudsmannen kritisk til at fylkeskommunen ikke kunngjorde at møtet skulle holdes. Denne kunngjøringsplikten gjelder også for møter som det er god grunn til å tro vil bli holdt for lukkede dører. På dette punkt velger ombudsmannen også å varsle Kommunaldepartementet om at innkallingsplikten i kommuneloven § 32 nr 3 bør presiseres,

Du kan lese mer om ombudsmannens avgjørelse her.