Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger sørget for at Helse- og omsorgsdepartementet ga innsyn i en forliksavtale. (Foto: NTB Scanpix)

Ga innsyn i forliksavtale

Etter kritikk fra Sivilombudsmannen snudde Helse- og omsorgsdepartementet og ga innsyn i en forliksavtale som Helse Førde hadde inngått med en arbeidstaker.

Det var en journalist som ba om innsyn i avtalen, noe Helse Førde avslo med henvisning til taushetsplikten for "noens personlige forhold" i forvaltningsloven. Helse- og omsorgsdepartementet opprettholdt avslaget, noe som resulterte i at saken havnet hos Sivilombudsmannen. Han konkluderte med at "det er klart at forliksavtaler inngått med det offentlige i utgangspunktet er åpne for innsyn. Ved vurderingen av om hele eller deler av en slik forliksavtale er taushetsbelagt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nummer 1, må det ses hen til at taushetsplikten er noe snevrere for opplysninger som gjelder offentlige arbeidsforhold. Videre er tjenesterelaterte reaksjoner, som avskjedigelse, ikke å anse som taushetsbelagte opplysninger. Ombudsmannen har også tidligere uttalt at selv om det ved en offentliggjøring av en avtale vil kunne bli spekulasjoner om årsaken til en fratredelse, kan ikke et slikt forhold alene være tilstrekkelig til å kunne unnta avtalen fra offentlighet etter taushetspliktbestemmelsen. Det som imidlertid er taushetsbelagte opplysninger, er opplysninger som kan knyttes opp mot personlige egenskaper hos den ansatte. Dersom slike opplysninger fremgår av forliksavtalen, skal de følgelig unntas offentlighet. I denne saken kan ombudsmannen ikke se at forliksavtalen inneholder opplysninger som vil kunne skade eller utlevere arbeidstakeren."

Sivilombudsmannen ba departementet vurdere innsynskravet på nytt, noe departementet gjorde og med det resultatet at det ble gitt innsyn.

Her kan du lese hele uttalelsen fra Sivilombudsmannen.