Justiskomiteen vil unnta fødselsnumre fra innsyn

Stortingets justiskomite har ingen motforestillinger til forslaget om å endre offentlighetsloven, slik at fødselsnummer skal kunne unntas fra innsyn, og det samme gjelder innsyn i lønnsutbetalinger og trekk, når det på annen måte gis innsyn i bruttolønn.

Bakgrunnen for at Justisdepartementet i all hast fremmet forslag om lovendringer - uten å gå veien om lovpålagt høringsrunde - var at både statlig og kommunal forvaltning fikk en rekke krav om innsyn i lønnsslipper for offentlig ansatte. Man mente at disse opplysningene, og også fødselsnumre som samtidig ofte ble oppgitt, gjorde det lettere for å gjennomføre identitetstyveri. I tillegg ble det argumentert med at innsynskravene krevde et stort merarbeid i forvaltningen.

Lovforslagene, som nå er anbefalt av en enstemmig justiskomite, lyder slik:

§ 25 nytt fjerde ledd skal lyde:

Det kan gjerast unntak frå innsyn for skriftleg oppgåve over utrekna lønn eller liknande godtgjering, utrekningsgrunnlag for feriepengar og trekk som blir gjorde ved utbetalinga. Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.

§ 26 nytt femte ledd skal lyde:

Det kan gjerast unntak frå innsyn for fødselsnummer og nummer med tilsvarande funksjon.

Du kan lese hele Justiskomiteens innstilling her. Lovforslagene skal etter planen behandles i Stortinget torsdag 1. desember.