Knepen Hegnar-seier mot Danielsen om tilsvarsrett

Borgarting lagmannsrett har frikjent redaktør Trygve Hegnar i en privat streffasak reist av advokat Per Danielsen, med bakgrunn i at Hegnar nektet å publisere et tilsvar fra Danielsen i Kapital. Rett til tilsvar til anførsler av faktisk art er fastsatt i straffeloven §430, men fordi Danielsens innlegg gikk ut over rammen som loven trekker opp, ble Hegnar frifunnet.

Sakens bakgrunn var en artikkel i VG i desember 2009, med utsagn fra Danielsen om at Trygve Hegnar drev en ondskapsfull kampanjejournalistikk mot ham. Artikkelen opplyste at Danielsen hadde saksøkt Hegnar Media for 145 ærekrenkende utsagn gjennom fire år. I Kapital nr 1 for 2010 ble deler av VG-artikkelen gjengitt i Kapital og deriblant Hegnars imøtegåelse i VG til Danielsens påstander. Dagen etter ba Danielsen om å få på trykk i Kapital en imøtegåelse til bladets gjengivelse av VG-artikkelen, men Hegnar nektet. I februar 2010 anmeldte Danielsen redaktør Hegnar til politiet, men anmeldelsen ble henlagt i mars samme år - og dermed reiste Danielsen privat straffesak for Oslo tingrett. Her tapte Danielsen i en avgjørelse 26. mai 2010, som så ble anket av Danielsen til Borgarting lagmannsrett.

Tilsvaret som Danielsen laget hadde fem avsnitt og etter at lagmannsretten hadde gjort unna noen formelle innsigelser gikk retten gjennom hvert enkelt avsnitt. Konklusjonen var at Danielsens tilsvar var innenfor lovens ramme i alle de fire første avsnittene, men i det femte og siste avsnitt fremmer Danielsens noen vurderinger som dreide seg om Hegnars motiver for å skrive om Danielsen. Etter rettens mening gikk Danielsen da utenfor rammene for et lovlig tilsvar, og ettersom loven krever at tilsvar skal inntas "uforandret" så hadde Hegnar anledning til å nekte publisering. Danielsens anke ble dermed avvist og Danielsen ble pålagt å dekke Hegnars sakskostnader for lagmannsretten med 125.000 kroner.

Det er ytterst sjelden at denne lovbestemmelsen har vært i bruk. I NR kjenner vi til en underrettsavgjørelse fra 1920-årene og en fra 1930-årene, samt en tilsvarende sak mellom Danielsen og Hegnar som ble avgjort i Oslo tingrett 20. februar 2008, der Danielsen tapte på samme grunnlag som nå. Paragrafen skal ikke være behandlet av Høyesterett siden 1908, Straffelovkommisjonen foreslo bestemmelsen opphevet i sin innstilling fra 2002:4, men Stortinget vedtok å videreføre bestemmelsen i §270 tredje leddd i nye straffeloven av 2005 - som ennå ikke er trådt i kraft.

Du kan lese hele avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett her.

Avgjørelsen fra Oslo tingrett 26. mai 2010 kan du lese her.