Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger var ikke fornøyd med svarene fra Frosta kommune. (Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix)

Kritikk for møtelukking

Frosta kommune i Nord-Trøndelag får kritikk fra Sivilombudsmannen etter en rekke lukkede møter i kontrollutvalget, formannskapet og kommunestyret. Men mest kritikk får de for svarene til ombudsmannen.

Det var Trønder-Avisa som klaget inn Frosta kommune for lukking av tilsammen seks møter i folkevalgte organer i mai og juni 2018. Det var imidlertid ikke så enkelt for ombudsmannen å ta stilling til klagen. Det skyldtes svarene fra Frosta kommune. Ombudsmannen skriver i sin avsluttende uttalelse:

"Ombudsmannen mener at kommunens redegjørelser i liten grad har bidratt til å opplyse saken. Svarene er vage, upresise og til dels vanskelige å forstå, og kommunen besvarer i begrenset grad de spørsmålene ombudsmannen har stilt. Svarene er sendt fra et lavere nivå i kommuneadministrasjonen selv om henvendelsene herfra var stilet til rådmannen. Kommunens håndtering av saken kan gi inntrykk av at kommunen mangler forståelse for ombudsmannens rolle. Ombudsmannen forutsetter at eventuelle fremtidige henvendelser herfra besvares fra et høyere nivå i kommunen, og at kommunen bestreber seg på å gi tilfredsstillende svar på spørsmålene som stilles."

Avslutningsvis ber ombudsmannen "kommunen sørge for at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden."

Her kan du lese hele ombudsmannens uttalelse.