Lagmannsretten frifant Nettavisen for injurie

Nettavisen, som i oktober i fjor ble dømt for injurier og krenkelse av privatliv overfor en 42 år gammel kvinne, er enstemmig frifunnet av Borgarting lagmannsrett. Nettavisen AS, redaktør Gunnar Stavrum og journalisten er tilkjent sakskostnader på vel 300.000 kroner for begge domstoler.

Det var på valgdagen i 2009 at en journalist fikk i oppdrag å oppsøke Vaterlandspaken for å intervjue narkotikamisbrukere om deres syn på valget. I parken traff han tre personer som alle oppg navn, uttalte seg og lot seg fotografere. Alt ble publisert samme kveld. En av de tre, som i reportasjen ble presentert som "metadonbruker" reiste privat straffesak i slutten av februar 2010, og fikk medhold da saken ble pådømt i Oslo tingrett i oktober i fjor. Dommen ble imidlertid avsagt under dissens, der fagdommeren stemte for frifinnelse. Lagmannsretten kom til samme resultat som fagdommeren i tingretten. Retten fant ikke saksøkers forklaring troverdig, og uttaler at hun verken har krav på at samtykke til intervju skal inngås skriftlig eller at hun hadde krav på at intervjuet ble forelagt henne før publisering. Retten mener at saksøker ga samtykke under intervjuet og dermed kan bruken av uttrykket "medatonbruker"  heller ikke være krenkelse av privatlivets fred.

Du kan lese avgjørelsen i sin helhet her.