NJ og NR - her representert med NJ-leder Hege Iren Frantzen og NRs generalsekretær Arne Jensen - reagerer på Finansdepartementets forslag til momsfritak for elektroniske tidsskrifter. 

Foto: Stortingets web-tv fra høringen om mediestøttemeldingen 6. mai

- Moms på blindspor

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) mener regjeringens siste forslag til digital nullmoms for dybdemedier er blindspor.

I revidert nasjonalbudsjett kommer Finansdepartementet med et nytt forslag til momsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker.

Departementet har nå gått bort fra kravet om at det må foreligge en trykt versjon av tidsskriftet for at momsfritaket skal gjelde. Derimot stilles det fortsatt krav om tidsskriftene må ha «ei fast utgjevingsplan og nummerering». Fritaket vil ikke omfatte «dynamiske elektroniske publikasjonar som vert endra fortløpande».

Dette får både NJ og NR til å reagere. I en felles høringsuttalelse til Stortingets finanskomité skriver de at «Kravet om at den elektroniske utgivelsen må være en nær sagt ‘statisk utgave’ for at tidsskriftet skal bli fritatt for merverdiavgift er et blindspor som man ikke kommer ut av ved å «opne for moderate innslag av lyd og rørleg bilete i dei elektroniske publikasjonane, som ikkje må endre eller utvide bruksområdet for publikasjonen». Dette er et forsøk på å omgå den virkelige verden som kan føre til konkurransevridning og lite framtidsrettede tilpasninger, noe Regjeringen har satt seg som mål å komme bort fra, ifølge Mediefinansieringsmeldingen. I tillegg hemmer dette utviklingen av et fremtidsrettet digitalt medietilbud og de nye formene for historiefortelling som digital teknologi åpner for.»

Med henvisning til Granavolden-erklæringens formulering om at «Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid», konkluderer NJ og NR med at «Det foreliggende forslaget er direkte kontraproduktivt i forhold til et slikt mål».