NPs generalsekretær Elin Floberghagen får skryt av sin kollega Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. (Foto: NTB)

Ny Vær Varsom-plakat

Den nye Vær Varsom-plakaten trådte i kraft ved årsskiftet, etter at styret i Norsk Presseforbund vedtok den siste endringen per epost.

Endringene i VVP kommer i forlengelsen av forslagene til Kildeutvalget som ble nedsatt etter VGs Bar Vulkan-sak og debatten i kjølvannet av denne. Utvalgets forslag har vært på en bred høringsrunde. Norsk Redaktørforening avga sin høringsuttalelse i slutten av september. I kjølvannet av høringsrunden kom sekretariatet i Norsk Presseforbund med forslag til endringer av totalt 6 punkter i Vær Varsom-plakaten. Dette har igjen vært til behandling blant medlemmene i NP. NRs styre behandlet forslagene i sitt styremøte 1. desember.

I sitt møte 4. desember vedtok styret i Norsk Presseforbund følgende nye formulering på fem punkter i plakaten:

3.1 Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det er i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker anonymt. 

3.3 Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

3.6 Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen rett til å få utlevert upublisert materiale.

3.7 Kilder skal gjengis korrekt. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.

3.8 Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

Det eneste man da ikke kom helt i mål med var punkt 3.9. Formuleringene på dette punktet har vært til behandling i NPs arbeidsutvalg og også vært drøftet med Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening. Etter den runden gjorde NP-styret - per epost - et enstemmig vedtak om følgende formulering:

3.9: Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

Endringen innebærer at den andre setningen i punkt 3.9 er kuttet ut, samt at "manglende medieerfaring" er kommet til som et moment å vurdere.

- Det var, til dels med god grunn, mange redaktører som var skeptiske til forslagene fra kildeutvalget. Mange så heller ikke behovet for endringer. Gjennom den prosessen som nå er kjørt mener jeg vi har landet på et resultat som gjør viktige presseetiske prinsipper tydeligere, samtidig som vi ikke svekker vilkårene for journalistikken. Jeg vil også gjerne gi ros til Norsk Presseforbund for den ryddige og grundige prosessen. Dette er krevende organisasjonsarbeid på sitt beste, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.