(Foto: Heiko Junge, NTB/Regjeringen)

Økt åpenhet og mer pressestøtte

I Hurdalsplattformen lover regjeringen at de vil øke innovasjons- og pressestøtten for å sikre god utvikling i lokalmedia, uten at det skal gå ut over de større riks- og regionmediene. Regjeringen vil også vurdere strengare sanksjonar ved brudd på offentleglova.

 Det er anslag til mye god mediepolitikk i regjeringserklæringen, Både Ap og Sp har jo tidligere kritisert Solberg-regjeringen for å gjøre for lite for nyhets- og aktualitetsmediene, så det henger en del forventninger over dem. Særlig spennende blir det å se om de klarer å følge opp viktige spørsmål om innsyn, blant annet sanksjoner for brudd på offentleglova, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

Les hele Hurdalsplattformen her.

Dette sier regjeringserklæringen om redaktørstyrte medier: 

Medium som føresetnad for ytringsfridom og demokrati

Regjeringas mål er å sikre sterke norske medium og leggje til rette for at alle grupper i samfunnet har eit godt medietilbod. Behovet for truverdige, redaktørstyrte medium av høg kvalitet er større enn nokon gong. Regjeringa er spesielt bekymra for kåra til kvalitetsjournalistikken.

Regjeringa vil:

 • Sikre ytringsfridommen gjennom dei frie media. Redaktørar og journalistar skal ha eit særskilt vern.
 • Sikre at offentlegheitslova og prinsippet om meiroffentlegheit blir praktisert i alle offentlege verksemder, og vurdere strengare sanksjonar ved brot på offentlegheitslova.
 • Arbeide for at dei globale medie- og teknologiaktørane viser openheit om bruk av data og betaler skattar og avgifter i dei landa dei opererer i.
 • Auke innovasjons- og pressestøtta på ein måte som sikrar god utvikling i lokalmedia, utan at det går ut over dei større riks- og regionmedia.
 • Sikre NRKs rolle som ein brei allmennkringkastar med sterk nærvær i heile landet gjennom føreseieleg styring og finansiering.
 • Sikre kommersiell allmennkringkasting med hovudkontor i og nyheitssendingar frå Bergen og ein kommersiell allmennkringkastar på radio med hovudkontor på Lillehammer.
 • Gi lokalradio moglegheit til å vere på FM-nettet fram til 2031.

Dette sier regjeringserklæringen om offentlighet og teknologi:

Teknologi, åpenhet og offentlighet

Regjeringen vil beskytte innbyggerne mot digital overvåkning og påvirkning og stille strengere krav til private selskapers deling av data. Økt digitalisering gir store personvernutfordringer, og den teknologiske utviklingen kan utfordre viktige personvernhensyn. God tilgang på informasjon er en forutsetning for ytringsfrihet. Lovverket skal bidra til økt samfunnssikkerhet, innenfor rammene av menneskerettighetene og rettsstatsprinsipper.

Regjeringen vil:

 • Sette ned et utvalg for å sikre demokratisk kontroll over digitaliseringen av samfunnet og at norske data gir verdiskaping i Norge.
 • Føre en politikk for mer åpenhet og samarbeid for å sikre personvernet, datadeling og rettferdig konkurranse.
 • Bidra til økt kunnskap om kritisk medieforståelse, kildekritikk og personvern i befolkningen.
 • Utarbeide en nasjonal strategi og retningslinjer for personvern og digitalt privatliv.
 • Sikre at offentlighetsloven og prinsippet om meroffentlighet praktiseres i alle offentligevirksomheter.
 • Sikre at den økende bruken av personopplysninger i både offentlig og privat sektor skjerinnenfor rammen av det europeiske personvernregelverket (GDPR).
 • Utvikle en nasjonal tiltaksplan for cybersikkerhet i næringslivet.
 • Videreføre forsøk med regulatorisk sandkasse.

Her er pressens forventninger til regjeringennår det gjelder åpenhet og offentlighet, formidlet i en uttalelse fra Pressens offentlighetsutvalg.