Offentlige skattelister til doms

En privatperson i Lindås i Hordaland har reist sak mot Staten med krav om få rettslig fastslått at offentliggjøringen av hans ligningsoppplysninger er i strid med hans menneskerettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon, artikkel 8. Nordhordland tingrett avsa kjennelse 6. mai i år om at saken avvises, men Gulating lagmannsrett har 20. september i år bestemt at saken skal fremmes for tingretten.

Lindås-mannen havnet i følge Bergens Tidende ved en feil på tredjeplass på inntektslistene i sin kommune i 2009, med 1.45 millioner kroner for mye i inntekt. Fordi han etter sigende ikke fikk gehør hos skattetetaten for å få korrigert feilen, bestemte han seg for å ta saken til domstolen og så langt har han altså fått medhold i Gulating lagmannsrett. Det er advokatfullmektig Torill Terese Lie har prosedert saken hans, mens advokat Ole Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten tar seg av saken for Staten  v/Finansdepartementet. Det gjenstår å se om Staten til anke avgjørelsen til Høyesterett.

Minst to ganger tidligere er spørsmålet om offentlige skattelister reist for retten. Tre direktører krevde i 1956 at Forretningsforlaget AS, ved innehaveren, oberst Haakon Harlem, skulle kjennes uberettiget til å offentliggjøre deres ligningsopplysninger i Ligningsboka for Oslo, Asker og Bærum".Boken hadde da vært utgitt i en årrekke siden 1936, bortsett fra krigsårene. Oslo byrett avsa frifinnende dom for Forretningsforlaget AS den 10. mai 1957. En forretningsmann fra Stavanger reiste et lignende krav mot Staten for Oslo byrett ved årstusenskiftet. Her avsa Oslo byrett frifinnende dom 16. mars 2001, og kort tid før en anke skulle behandles i lagmannsretten ble saken trukket.

Du kan lese Gulating lagmannsretts avgjørelse her.