Opphevet forbud mot gjengivelse

Gulating lagmannsrett har opphevet en kjennelse fra Sogn og Fjordane tingrett om referatforbud i forbindelse med en sak om gruppevoldtekt.

Det var Rett24 og redaktør Kjetil Kolsrud som anket kjennelsen, hvor det ble nedlagt totalt forbud mot å referere fra en avgjørelse hvor en av de tre tiltalte ble frifunnet. De to andre var domfelt, men det var ved en annen domstol. To ulike domstoler hadde altså komme til ulikt resultat.  Sogn og Fjordane tingrett hadde altså «forbode at heile avgjerda vert offentleg attgjeve, jf. domstollova § 130 fyrste ledd». Gulating lagmannsrett tok anken fra Rett24 til følge.

Lagmannsretten skriver blant annet: 

«I en sak av foreliggende karakter og hensett til at det foreligger to ulike rettsavgjørelser hvor to av de tiltalte er domfelt og den tredje frifunnet, legger lagmannsretten til grunn at sterke hensyn taler for at avgjørelsene blir tilgjengelige for allmennheten. Avgjørelsene bygger i stor grad på ulike bevisvurderinger, noe som understreker behovet for å gi allmennheten innsyn i avgjørelsene. At dommen mot de øvrige to medtiltalte ikke er undergitt begrensninger i adgangen til offentlighet, innebærer at innholdet i denne avgjørelsen vil bli kjent gjennom media. Dommen mot de to medtiltalte gir en omfattende redegjørelse for bevisvurderingen i saken, og det fremstår som uheldig om det ikke også skal kunne refereres fra den frifinnende dommen.»

Les mer her.