Protest mot sameloven

I liket med Sálas - -Samisk aviseier- og forleggerforening - protesterer medieorganisasjonene mot et forslag om å utvide hemmeligholdet rundt konsultasjoner mellom norske myndigheter og samiske interesseorganisasjoner og instanser.

Saken kom først opp i Stortinget i fjor, da uten at det var gjennomført noen vanlig høringsrunde. NRs generalsekretær var blant dem som protesterte mot dette under den muntlige høringen i Stortinget i oktober.

I en felles høringsuttalelse fra Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening heter det blant annet at:

"Med dette fraviker man det grunnleggende prinsippet i offentlighetsloven om at det er innhold og ikke form som skal avgjøre graden av innsyn. Framfor å måtte foreta en konkret vurdering av hemmelighold opp behovet for åpenhet, slik offentlighetsloven ellers legger opp til, legger man nærmeste til grunn at denne type konsultasjoner skal være hemmelig av hensyn til partenes tillit til hverandre.

Utover det prinsipielt problematiske med en slik praksis, er det også åpenbart at de spørsmål som drøftes i slike konsultasjoner vil være spørsmål av stor allmenn interesse, ikke bare for den samiske befolkning, men i mange tilfeller for samfunnet og allmennheten som sådan. Samfunnet risikerer derfor å gå glipp av viktig informasjon.

Som Samisk forlegger- og avisforening skriver i sin høringsuttalelse, så skjer konsultasjonene i dag bak lukkede dører, uten at verken den samiske eller den norske allmennheten har innsyn i prosessen. Vi er enige med Samisk forlegger- og avisforening i at dette kan misbrukes til å hindre Sametinget og andre samiske konsultasjonsparter i å gi innsyn i pågående politiske prosesser av stor offentlig interesse."

Høringsrunden er nå avsluttet og regjeringen skal senere fremme sitt forslag for Stortinget.