Purrer på nødnett-møte

Medieorganisasjonene etterlyser nå et møte som nødetatene har annonsert, med sikte på å finne ordninger som kan ivareta medienes behov i forbindelse med innføringen av det nye nødnettet.

Innføringen av det nye nødnettet i Norge fører til at det ikke lenger er mulig for utenforstående å følge med på nødfrekvensene. For norske medier har det medført dramatisk endrede arbeidsvilkår, blant annet med sikte på å komme raskt til åsted for ulykker og kriminelle handlinger. I mars i år sendte derfor medieorganisjonene et brev til ulike statlige etater og ba om en vurdering av hvordan mediene eventuelt kan bli varslet ved denne typen hendelser. Det ble vist til at medias kunnskap om og eventuelt tidlige tilstedeværelse kan være viktig og nyttig i mange sammenhenger. Et notat utarbeidet av Politidirektoratet problematiserte også flere sider ved det å utelukke mediene fra nødnettet. I sommer svarte de statlige etatene med å forhåndsvarsle en invitasjon til et møte om saken. Nå har medieorganisasjonene purret på nødetatene og spurt om når et slikt møte kan komme i stand.