Redaktør Fred C. Gjestad i Raumnes ble frifunnet også i lagmannsretten. (Foto: Raumnes)

Raumnes frifunnet - igjen

Avisa Raumnes, redaktør Fred C. Gjestad og journalist Thomas Frigård er i Eidsivating lagmannsrett frifunnet i ærekrenkelsessaken som en lokal drosjeeier har anlagt mot avisen. 

Høsten 2017 publiserte Raumnes en rekke artikler om skoleskyssordningen for en navngitt skoleelev i nedslagsfeltet. Temaet for artiklene var valg av kjøreruter, tidsbelastning for eleven, veikvalitet og bruk av offentlige midler. Den drosjeeieren som i hovedsak har hatt ansvaret for å kjøre eleven til og fra skolen gikk til søksmål mot avisen, med påstand om at hun gjennom avisens samlede dekning er blitt beskyldt for "sterkt klanderverdig og uhederlig adferd", som det heter i dommen fra Eidsivating lagmannsrett. Raumnes ble frifunnet i Nedre Romerike tingrett, men saksøker valgte altså å anke kjennelsen til lagmannsretten. De har nå kommet til samme resultat. Riktignok mener lagmannsretten at drosjeeieren, primært gjennom en lederartikkel, er utsatt for en ærekrenkelse, men ærekrenkelsen er ikke rettsstridige, og redaktør Fred C. Gjestad ble dermed frifunnet. Retten konkluderer slik: "I saken her ville et ansvar for redaktøren grepet inn i den «dialektiske prosessen mot bedre og riktigere svar». Da lederen ble skrevet var det fortsatt noe som ikke var avklart. Det må en redaktør kunne ytre, og samtidig forklare at avisa vil fortsette å se på saken fordi avisa har mistanke om misbruk av offentlige midler – et eller annet sted. Sluttresultatet av avisas arbeid ble at fakta ble avklart. (...) Ansvar ville også grepet forstyrrende inn i det «demokratiske ordskiftet» knyttet opp mot bruk av offentlige midler." Advokat Jon Wessel-Aas representerte Raumnes, mens advokat Per Danielsen representerte saksøker. Danielsen har antydet at saken vil bli anket til Høyesterett.

Les hele lagmannsrettens kjennelse her. Les mer om saken her.