NRs generalsekretær Arne Jensen (t.v.) og administrerende direktør i Fagpressen. Per Brikt Olsen reagerer begge på Skatteetatens høringsinnspill.

(Foto: Medier24/Fagpressen)

Reagerer mot Skatteetaten

Både Fagpressen og Norsk Redaktørforening reagerer på at Skatteetaten tilsynelatende vil ha omkamp om digitalt momsfritak for dybdemediene.

I februar sendte Finansdepartementet på høring et forslag til endringer i momsreglene. Endringene har som hensikt å likestille dybdemedier eller fagpresse med nyhets- og aktualitetsmedier når det gjelder fritak fra merverdiavgift på salg av abonnementer. Forslaget har fått bred støtte i medieorganisasjonene. Norsk Redaktørforening var blant dem som ga sin støtte til forslaget, som er et resultat av flere runder i Stortinget og regjeringen for å få gjennomslag for tanken om at de ulike medietypene må sidestilles. En instans som åpenbart ikke er fornøyd med forslaget, som altså kommer etter en bestilling fra Stortinget, er Skattedirektoratet. I sin høringsuttalelse til forslaget skriver direktoratet at "på prinsipielt grunnlag er Skattedirektoratet skeptisk til at merverdiavgiftssystemet skal benyttes til å ivareta den demokratiske funksjonen som pressen kan sies å ha."

Det får flere instanser til å reagere. "... det er, etter vårt syn, uakseptabelt at (...) byråkratiet nå legger opp til en omkamp om politiske beslutninger som ligger langt utenfor skattefunksjonærenes jurisdiksjon og domene", skriver NR i en tilleggsmerknad til høringen, og fortsetter: "Vi minner om at det systemet som Skattedirektoratet «på prinsipielt grunnlag» er skeptiske til, har vært etablert norsk politikk siden 1969 og har vært et viktig bidrag til at vi har det mediemangfoldet vi kan være stolte av i Norge. Å bruke avgiftssystemet til å ivareta pressens demokratiske funksjon er anerkjent som et meget vellykket system."

Fagpressen skriver i sin tilleggsmerknad blant annet at "Fagpressen reagerer på uttalelsen, og oppfatter at direktoratet i sin argumentasjon blander seg inn i det som er politisk vedtatt, og med bred tilslutning i Stortinget. Lovforslaget er resultatet av en politisk prosess som har pågått over flere år, for at dybdemediene endelig likestilles avgiftsmessig med breddemediene og det som tradisjonelt har vært de store avishusene."